Forskrift om vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på norske fiske- og fangstfartøy

DatoFOR-1987-06-30-580
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1987 s 625
Ikrafttredelse01.07.1987
Sist endretFOR-2007-06-29-1006 fra 01.07.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§15, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort
KorttittelForskrift om vakthold på norske skip

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 30. juni 1987 med hjemmel i lov 20 juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten § 370. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 11, § 14, § 15, § 16, § 19 og § 20, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. tittel og hjemmel).

Forskriften opphevet med virkning fra 1 juli 1999 for så vidt gjelder passasjer- og lasteskip, jf. forskrift 27 april 1999 nr. 537.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift betyr: 

1. Broen: Styrehus og brovinge unntatt bestikklugar, kartrom eller annet avlukke i akterkant av styrehus. 
2. Selvstyreranlegg: Et selvstyreranlegg som oppfyller kravene i den til enhver tid gjeldende forskrift om navigasjonshjelpemidler m.v. 
3. Kvalifisert besetningsmedlem: Person som fyller de språkmessige krav og som er autorisert for brovakttjeneste i samsvar med den til enhver tid gjeldende forskrift om kvalifikasjoner for ikke sertifikatpliktig personell. 
4. Sjøveisreglene: Regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 
5. Purre- og kalleanlegg: Godkjent separat eller integrert purreog kalleanlegg med broprioritering som gir bro og vaktsenter i maskinrom mulighet for purring, oppkalling og to-veis taleforbindelse med andre vaktsenter, lugarer, messer og oppholdsrom i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 
6. Godkjent: Godkjent av Sjøfartsdirektoratet. 
7. Tonn: Bruttotonnasje slik denne er angitt i skipets målebrev. Dersom målebrevet angir to bruttotonnasjer gjelder i denne forskrift den høyeste.

Er fartøyet utstyrt med målebrev betegnet «Målebrev (1982)», gjelder bruttotonnasjen i dette målebrev. Bruttotonnasje anført i fartøyets sertifikater i samsvar med IMO-res. A 494(XII) gjelder dersom denne bruttotonnasje er lavere enn tilsvarende tonnasje i fartøyets gyldige målebrev.

§ 2.Anvendelse 
1. Denne forskrift med tilhørende vedlegg A og B gjelder for alle norske skip på 50 tonn og derover, med mindre noe annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Forskriften gjelder ikke for fritidsfartøy eller skip som tilhører forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste eller andre statlige skip som ikke benyttes i næringsvirksomhet. 
2. For fartøyer under 50 tonn gjelder forskriften med vedlegg i stor kystfart, bankfiske eller større fartsområder. 
3. Forskriftens vedlegg A gjelder for dekksavdelingen således:
3.1. Kapittel I, kapittel II og kapittel III er obligatoriske krav som ikke kan fravikes.
3.2. Kapitel IV og kapittel V inneholder en generell driftsveiledning for ansvarshavende dekksoffiser på vakt. 
4. Forskriftens vedlegg B gjelder for maskinavdelingen således:
4.1. Kapittel I er obligatoriske krav som ikke kan fravikes.
4.2. Kapittel II og kapittel III er en generell driftsveiledning for ansvarshavende maskinoffiser på vakt.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 3.Plikter - vaktrutiner

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og denne forskriften.

Skipsføreren skal sørge for at det om bord til enhver tid praktiseres vaktrutiner som er slik at bestemmelsene i denne forskrift med tilhørende vedlegg blir etterkommet. Det henvises dessuten til IMO-Resolution A 481 (XII).

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Utfyllende bestemmelser om brovakthold m.m. 
1. Skikkethet.

Skipets fører og enhver som deltar i brovaktholdet skal nøye overholde bestemmelsene i vedlegg A Kapittel I nr. 5, og må ikke overskride de begrensninger som er fastsatt i de til enhver tid gjeldende arbeidstidsbestemmelser. 

2. Brovaktfunksjoner.
2.1. De forskjellige brovaktfunksjoner består bl.a. av:
-navigering, manøvrering og kommunikasjon,
-styring, og
-utkikk.
2.2. Brobemanningen skal til en hver tid være behørig kvalifisert og stor nok til at de forskjellige brovaktfunksjoner kan ivaretas på en betryggende måte. Minimumskrav for betjening av nevnte funksjoner skal være slik det fremgår av etterfølgende bestemmelser. 
3. Navigering, manøvrering og kommunikasjon.

Disse funksjoner skal ivaretas av skipets fører eller vakthavende offiser i samsvar med bestemmelsene i Vedlegg A. Kapittel I nr. 6. 

4. Styring.
4.1. På skip som både benytter godkjent selvstyreranlegg og godkjent purre- og kalleanlegg kan vakthavende offiser, med unntak som nevnt i nr. 4.2., ha tilsyn med og betjene disse funksjoner alene.
4.2. Når det forekommer:
-tåke eller nedsatt sikt, eller
-trangt eller urent farvann, eller
-sterk trafikk, eller
-andre spesielle farer,

skal det på ethvert skip enten skiftes til manuell styring eller være vedvarende overvåking av kurs og kontroll av skipets selvstyring.

I slike tilfeller skal et kvalifisert besetningsmedlem styre skipet eller overvåke kursen på selvstyreanlegget. Når skipets fører har overtatt kommandoen kan denne beordre vakthavende offiser til å utføre oppgavene, jfr. Vedlegg A, kapittel I nr. 8.1.2.

4.3. Bestemmelsen i nr. 4.2. kan,etter vurdering av skipets fører eller vakthavende offiser, fravikes på skip som blant annet befinner seg i manøversituasjon e.l., f.eks. ved fortøyningsplass,innstallasjon eller som holder på med å fiske, unntatt når det fiskes med liner på slep, og skipet er særskilt innrettet på bro med hensyn til utsyn og til en-mannsbetjening av styre- og manøverorganer m.v. 
5. Utkikksfunksjon
5.1. Det skal alltid holdes ordentlig utkikk i samsvar med vedlegg A, kapittel I nr. 9 og i overensstemmelse med Sjøveisreglenes bestemmelser. Under de forutsetninger som nevnt i 1. punktum kan vakthavende offiser inneha utkikksfunksjonen alene i dagslys.
5.2. Sjøfartsdirektoratet kan gi særskilt tillatelse til at vakthavende offiser, under de samme forutsetninger som er angitt i nr. 5.1. ovenfor, inneha utkikksfunksjonen alene også når det ikke er dagslys, dersom skipet er gitt særskilt godkjenning med hensyn til broarrangement, instrumentering, overvåkende alarmfunksjoner og broprosedyrer.
5.3. Når vakthavende offiser i henhold til nr. 5.1. og nr. 5.2. ikke kan inneha utkikksfunksjonen alene skal det på ethvert skip sørges for ekstra utkikk. Denne ekstra utkikksfunksjon kan i slike tilfeller innehas av vakthavende offiser når kommandoen er overtatt av skipets fører i samsvar med vedlegg A, kapittel I nr. 8.1.2.
§ 5.Bestemmelser om vakthold i maskinrommet.

Vakter skal settes i maskinrommet i henhold til gjeldende forskrift om driftsordninger for skipsmaskinanlegg, og vakthold i maskinrommet skal utføres i samsvar med vedlegg B i denne forskrift.

§ 6.Avvik

Sjøfartsdirektoratet kan tillate avvik eller stille andre krav enn bestemt i denne forskrift når dette ikke strider mot internasjonal overenskomst som er bindende for Norge.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1987.1

Fra samme tid oppheves forskrift om vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på norske skip av 17. februar 1983 med vedlegg.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 8).
1Forskriften opphevet med virkning fra 1 juli 1999 for så vidt gjelder passasjer- og lasteskip, jf. forskrift 27 april 1999 nr. 537.

Vedlegg A.

Kapittel I. Skipsfører - Dekksavdeling

Grunnprinsippene som skal iakttas ved vakthold på broen 
1. De etterfølgende prinsipper skal iakttas for å sikre at forsvarlig navigasjonsvakt holdes til enhver tid. 
2. Føreren av ethvert skip plikter å sørge for at vaktarrangementet er forsvarlig til å opprettholde en sikker navigasjonsvakt. Under skipsførerens generelle ledelse er de vakthavende offiserer ansvarlige for en sikker navigering av skipet på sine vakter, hvor de spesielt skal være opptatt av å unngå kollisjon og grunnstøtning. 
3. Grunnprinsippene som omfatter, men ikke er begrenset til, de følgende skal iakttas av alle skip: 
4. Vaktarrangementer.
4.1. Sammensetningen av vakten skal til enhver tid være forsvarlig og hensiktsmessig under de rådende omstendigheter og forhold, og skal ta hensyn til behovet for å opprettholde forsvarlig utkikk.
4.2. Ved beslutning om sammensetningen av vakten på broen, som kan innbefatte egnede dekksmannskaper, skal bl.a. følgende forhold tas i betraktning:
4.2.1. Broen skal ikke på noen tidspunkt være ubetjent;
4.2.2. værforhold, sikt og om det er dagslys eller mørke;
4.2.3. nærheten av farer for navigeringen som kan gjøre det nødvendig for ansvarshavende vaktoffiser å utføre ytterligere navigasjonsmessige plikter;
4.2.4. bruk og driftstilstander av navigasjonshjelpemidler som radar eller innretninger for elektronisk posisjonsangivelse og hvilket som helst annet utstyr av betydning for sikker navigering av skipet;
4.2.5. om fartøyet er utstyrt med selvstyring;
4.2.6. enhver usedvanlig belastning på brovakten som måtte oppstå som følge av spesielle driftsmessige forhold. 
5. Skikket for tjeneste.

Vaktordningen skal være slik at vaktgående offisers og mannskapers effektivitet ikke blir nedsatt på grunn av tretthet. Tjenesten må legges slik til rette at første vakt ved reisens begynnelse og etterfølgende avløsningsvakter er tilstrekkelig uthvilte og for øvrig skikket til tjeneste. 

6. Navigering.
6.1. Den påtenkte reise skal planlegges på forhånd under hensyn til alle relevante opplysninger, og kurs som settes ut skal kontrolleres før avgang.
6.2. Under vakten skal styrt kurs, posisjon og fart kontrolleres tilstrekkelig ofte ved bruk av alle tilgjengelige navigasjonsmidler som er nødvendige for å sikre at skipet følger den planlagte kurs.
6.3. Vakthavende offiser skal ha fullt kjennskap til plassering og bruk av alt sikkerhetsutstyr og navigasjonsutstyr om bord på skipet, og skal være oppmerksom på og ta hensyn til dette utstyrs bruksmessige begrensninger.
6.4. Ansvarshavende vaktoffiser på broen skal ikke pålegges eller påta seg noen oppgave som vil kunne hindre sikker navigering av skipet. 
7. Navigasjonsutstyr.
7.1. Vakthavende offiser skal gjøre mest mulig effektiv bruk av alt tilgjengelig navigasjonsutstyr.
7.2. Ved bruk av radar skal vakthavende offiser være oppmerksom på nødvendigheten av til enhver tid å overholde bestemmelsene om bruk av radar i vedkommende regler til forebygging av sammenstøt på sjøen.
7.3. Vakthavende offiser skal ikke betenke seg på å bruke ror, maskin eller lydsignalapparater når dette er nødvendig. 
8. Navigasjonsmessige oppgaver og ansvar.
8.1.1. holde vakten på broen, som han ikke under noen omstendighet må forlate før han er behørig avløst;
8.1.2. fortsatt være ansvarlig for sikker navigering av skipet, selv om skipsføreren er til stede på broen, inntil han får uttrykkelig beskjed av skipsføreren om at denne overtar kommandoen og dette er oppfattet av begge;
8.1.3. underrette skipsføreren hvis han er i tvil om hvilke forholdsregler som skal tas av sikkerhetshensyn;
8.1.4. ikke overlevere vakten til den avløsende offiser hvis han har grunn til å tro at denne øyensynlig ikke er i stand til effektivt å utføre sine plikter, og i så tilfelle skal han underrette skipsføreren om dette.
8.2. Når han overtar vakten, skal avløsende offiser forvisse seg om skipets antatte eller observerte posisjon og kontrollere opptrukket rute, kurs og fart, samt merke seg eventuelle farer for navigeringen som kan påregnes å inntreffe under hans vakt.
8.3. Under vakten skal det føres nøyaktige opptegnelser over manøvreringer og hendelser som angår skipets navigering. 
9. Utkikk.

Foruten å holde forsvarlig utkikk i den hensikt fullt ut å vurdere situasjonen og faren for kollisjon, grunnstøtning og annen fare for navigeringen, skal utkikkstjenesten omfatte utkikk etter skip eller fly i nød, skipbrudne, vrak og vrakrester. Ved tjeneste som utkikk skal følgende iakttas:

9.1. Utkikken må kunne vie utkikkstjenesten sin fulle oppmerksomhet, og skal ikke påta seg eller pålegges noen andre oppgaver som vil kunne hindre ham i dette;
9.2. utkikk og rormann har atskilte oppgaver, og rormannen skal ikke anses for å være utkikk mens han styrer skipet, unntatt på små skip hvor det ikke er noe som svekker nattsynet eller er andre hindringer for forsvarlig utkikkstjeneste. Vakthavende offiser kan være den eneste utkikk i dagslys, forutsatt at i hvert enkelt slikt tilfelle:
9.2.1. situasjonen er blitt nøye vurdert og det er godtgjort at dette utvilsomt er forsvarlig;
9.2.2. alle relevante forhold fullt ut er tatt i betraktning, innbefattet, men ikke begrenset til:
-værforhold
-sikt
-trafikktetthet
-nærhet av farer for navigeringen
-den oppmerksomhet som er påkrevet ved navigering i eller i nærheten av trafikkseparasjonssystemer;
9.2.3. assistanse er umiddelbart tilgjengelig for tilkalling til broen i tilfelle forandring av situasjonen gjør det påkrevet. 
10. Navigering med los om bord.

Til tross for losens oppgaver og plikter, fritar ikke hans nærvær om bord skipsføreren eller ansvarshavende vaktoffiser for deres plikter og ansvar med hensyn til skipets sikkerhet. Skipsføreren og losen skal utveksle opplysninger vedrørende navigasjonsrutiner, lokale forhold og skipets særegenskaper. Skipsføreren og vakthavende offiser skal ha nært samarbeid med losen og nøye overvåke skipets posisjon og bevegelser. 

11. Beskyttelse av det marine miljø.

Skipsføreren og ansvarshavende vaktoffiser skal være oppmerksom på de alvorlige virkninger som operativ eller tilfeldig forurensning kan ha for det marine miljø, og skal ta alle mulige forholdsregler for å hindre slik forurensning, spesielt innenfor rammen av vedkommende internasjonale regler og havnereglementer.

Kapittel II. Grunnprinsipper som skal iakttas under vakt i havn 

1. På ethvert skip som er trygt fortøyd eller oppankret under normale forhold i havn, skal skipsføreren sørge for at det fås hensiktsmessige og effektive vakter med henblikk på sikkerheten. 
2. Ved organisering av vaktene skal det tas hensyn til bestemmelsene i «Rekommandasjon om prinsipper og driftsveiledning for ansvarshavende dekksoffiserer på vakt i havn» og «Rekommandasjon om prinsipper og driftsveiledning for ansvarshavende maskinoffiser på vakt i maskinen i havn», vedtatt av Den internasjonale konferanse om opplæring og sertifikater for sjømenn, 1978.

Kapittel III. Obligatoriske minstekrav for vakt i havn på skip som fører farlig last 

1. Skipsføreren på ethvert fartøy som fører farlig last i bulk, uansett om lasten er eller kan være eksplosiv, brannfarlig, giftig, helsetruende eller miljøforurensende, skal sørge for at betryggende dekks- og maskinvakter holdes ved at der er umiddelbart til rådighet om bord en eller flere behørig kvalifiserte offiserer og om nødvendig mannskap, også mens fartøyet er trygt fortøyd eller forankret i havn. 
2. Skipsføreren på ethvert fartøy som fører farlig last på annen måte enn i bulk, uansett om lasten er eller kan være eksplosiv, brannfarlig, giftig, helsetruende eller miljøforurensende, skal ved organisering av betryggende vaktordning fullt ut ta hensyn til den farlige lasts art, mengde, emballasje og stuing og til eventuelle spesielle forhold om bord, på vannet og på land. 
3. Ved organisering av vaktene skal det fullt ut tas hensyn også til bestemmelsene i «Rekommandasjon om prinsipper og arbeidsrettledning for ansvarshavende maskinoffiserer på vakt i maskinen i havn», vedtatt av Den internasjonale konferanse om opplæring og sertifikater for sjømenn, 1978.

Kapittel IV. Rekommandasjon om driftsveiledning for ansvarshavende vaktoffiserer på broen

Innledning. 
1. Denne rekommandasjon inneholder driftsveiledning av generell karakter til bruk for ansvarshavende vaktoffiserer på broen, og forutsettes supplert av skipsføreren etter behov. Det er av avgjørende betydning at vakthavende offiserer er seg bevisst at effektiv utførelse av disse plikter er nødvendig av hensyn til sikkerheten for liv og eiendom til sjøs og for forebyggelse av forurensning av det marine miljø.
Generelt. 
2. Vakthavende offiser er skipsførerens stedfortreder og hans viktigste ansvar til enhver tid er sikker navigering av skipet. Han skal til enhver tid følge vedkommende regler til forebygging av sammenstøt på sjøen (se også punkt 22 og 23). 
3. Det er særlig viktig at vakthavende offiser til enhver tid sørger for at effektiv utkikk blir opprettholdt. På skip med atskilt bestikklugar kan vakthavende offiser når pådrevet, benytte denne i korte perioder til den nødvendige utførelse av sine navigasjonsmessige plikter, men skal på forhånd forsikre seg om at det er forsvarlig å gjøre det, og sørge for at effektiv utkikk opprettholdes. 
4. Vakthavende offiser skal huske på at maskinen står til hans disposisjon og må ikke nøle med å bruke den om nødvendig. Om mulig skal imidlertid påtenkte forandringer i maskinens omdreiningshastighet forhåndsvarsles i god tid. Han skal også kjenne sitt skips manøvreringsegenskaper, inklusiv stoppedistanse og skal være oppmerksom på at andre skip kan ha andre manøvreringsegenskaper. 
5. Vakthavende offiser skal også huske på at skipets lydsignalapparat står til hans rådighet og må ikke nøle med å bruke det i samsvar med vedkommende regler til forebygging av sammenstøt på sjøen.
Overtakelse av navigasjonsvakten. 
6. Den offiser som skal løse av på vakten skal sikre seg at hans vaktpersonell er fullt i stand til å utføre sine plikter, særlig med hensyn til tilvenning til nattsyn. 
7. Avløsende offiser skal ikke overta vakten før synet er fullt tilvennet lysforholdene og før han personlig har gjort seg kjent med:
7.1. stående ordrer og andre særlige instrukser fra føreren angående navigeringen av skipet;
7.2. skipets posisjon, kurs, fart og dypgående;
7.3. rådende og forutsagte tidevann, strømmer, vær, sikt, samt disse faktorers innvirkninger på kurs og fart;
7.4. navigasjonsmessig situasjon, innbefattet, men ikke begrenset til følgende:
7.4.1. den funksjonelle tilstand av alt navigasjons- og sikkerhetsutstyr som er i bruk eller rimeligvis vil bli brukt i løpet av vakten;
7.4.2. feilvisning eller deviasjon på gyro- og magnetkompass;
7.4.3. tilstedeværelse og bevegelse av skip i sikte eller som vites å være i nærheten;
7.4.4. forhold og farer som rimeligvis kan påtreffes i løpet av vakten;
7.4.5. mulige virkninger av krengning, trim, vannets saltholdighet og «squat»1 på klaring under kjølen.
1«Squat»: Den minskning av klaringen under kjølen som oppstår når skipet beveger seg gjennom vannet, og som er forårsaket av så vel skrogets nedsynkning som trimforandring. Virkningen blir forsterket i grunne farvann og reduseres med avtagende fart.
 
8. Hvis en manøvre eller et annet tiltak for å unngå en fare foregår på det tidspunkt da vakthavende offiser skal avløses, skal denne avløsning utsettes inntil omhandlede tiltak er fullført.
Periodevis kontroll av navigasjonsutstyr. 
9. Funksjonelle prøver av navigasjonsutstyr om bord skal utføres i sjøen så ofte som praktisk mulig og forholdene tillater, og særlig når farlige forhold som innvirker på navigeringen ventes. Hvor det passer bør disse prøver registreres. 
10. Vakthavende offiser skal foreta regelmessig kontroll for å sikre at:
10.1. rormannen eller selvstyringen holder riktig kurs;
10.2. deviasjonen på standardkompasset blir bestemt minst en gang på vakten og når det er mulig etter hver større kursforandring. Standard- og gyrokompass skal ofte sammenliknes og datterkompass synkroniseres med moderkompass;
10.3. selvstyringen prøves manuelt minst en gang på vakten;
10.4. posisjonslanterner og signallys og annet navigasjonsutstyr fungerer som det skal.
Selvstyring. 
11. Vakthavende offiser skal huske på nødvendigheten av til enhver tid å oppfylle kravene i kapittel V, regel 19 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974. Han skal ta med i beregningen behovet for å få rormannen på plass og koble over til håndstyring i så god tid at enhver mulig faresituasjon kan håndteres på en sikker måte. På et skip som går på selvstyring er det ytterst farlig å tillate at en situasjon utvikler seg derhen at vakthavende offiser er uten assistanse og må avbryte kontinuiteten i utkikkstjenesten for å treffe nødstiltak. Skifting fra selvstyring til håndstyring om omvendt skal gjøres av, eller under oppsyn av, en ansvarlig offiser.
Elektroniske navigasjonshjelpemidler. 
12. vakthavende offiser skal være fullt fortrolig med bruken av de elektroniske navigasjonshjelpemidler som finnes om bord, iberegnet deres muligheter og begrensninger. 
13. Ekkoloddet er et verdifullt navigasjonshjelpemiddel og skal alltid benyttes når det er hensiktsmessig.
Radar. 
14. Vakthavende offiser skal benytte radar når det er hensiktsmessig og alltid under eller ved vantet nedsatt sikt, og likeledes alltid i sterkt trafikkerte farvann, idet tilbørlig hensyn tas til radarens begrensninger. 
15. Når radar er i bruk, skal vakthavende offiser velge en passende skala for rekkevidde, studere skjermen omhyggelig og plotte effektivt. 
16. Vakthavende offiser skal forsikre seg om at skala for rekkevidde skiftes tilstrekkelig ofte slik at ekko oppdages så tidlig som mulig. 
17. Det må ikke glemmes att små eller dårlige ekko kan bli oversett. 
18. Vakthavende offiser skal forsikre seg om at plotting eller systematisk analyse blir påbegynt i god tid. 
19. I klarvær skal vakthavende offiser alltid øve seg i bruk av radar når det er mulig.
Navigering i kystfarvann. 
20. Av de ombordværende kart skal det som har den største målestokk og passer for vedkommende farvann brukes. Kartet skal være rettet med de siste mottatte opplysninger. Posisjonsbestemmelser skal foretas med hyppige mellomrom. Når forholdene tillater det, skal posisjonsbestemmelsene foretas etter mer enn en metode. 
21. Vakthavende offiser skal klart identifisere alle relevante kjennemerker for navigeringen.
Klarvær. 
22. Vakthavende offiser skal ta hyppige og nøyaktige kompasspeilinger av skip som nærmer seg, som middel til tidlig å få brakt fare for kollisjon på det rene. Slik fare kan undertiden være til stede selv om merkbar forandring av peilingen klart foreligger, særlig når man nærmer seg et meget stort skip eller slep eller når man nærmer seg et skip på kloss hold. Offiseren skal ta tidlige og klare forholdsregler i samsvar med vedkommende regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, og deretter kontrollere at forholdsreglene har den ønskede virkning.
Nedsatt sikt. 
23. Når nedsatt sikt inntreffer eller ventes, er vakthavende offisers fremste ansvar å handle i samsvar med vedkommende regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, særlig med hensyn til å gi tåkesignaler, gå med sikker fart og å ha maskinen klar til øyeblikkelig manøvrering.

Dessuten må han:

23.1. Varsle føreren (se punkt 24);
23.2. sette forsvarlig utkikk og rormann og, i sterkt trafikkerte farvann, øyeblikkelig koble over til håndstyring;
23.3. tenne posisjonslanternene;
23.4. betjene og bruke radaren.

Det er viktig at vakthavende offiser kjenner sitt skips manøvreringsegenskaper, inklusiv stoppedistanse og at han er oppmerksom på at andre skip kan ha andre manøvreringsegenskaper.

Varsling av skipets fører. 

24. Vakthavende offiser skal øyeblikkelig varsle skipsføreren i følgende tilfelle:
24.1. Hvis nedsatt sikt inntreffer eller ventes;
24.2. hvis trafikkforholdene eller andre skips bevegelser volder bekymring;
24.3. hvis det blir vanskelig å holde kursen;
24.4. hvis man ikke får forventet land eller navigasjonsmerke i sikte eller ikke får loddskudd til forventet tid;
24.5. hvis man uventet får land eller navigasjonsmerke i sikte eller uventet får forandring ved loddskuddene.
24.6. hvis det oppstår større maskinskade, feil ved styringen eller viktig navigasjonsutstyr;
24.7. hvis det i dårlig vær oppstår tvil om at skipet kan bli utsatt for sjøskade;
24.8. hvis skipet påtreffer fare for seilasen, slik som is eller vrakgods;
24.9. i ethvert annet nødstilfelle eller situasjon hvor vaktoffiseren er i tvil. 
25. Uten hensyn til kravet om å varsle skipsføreren øyeblikkelig under forannevnte forhold, skal vakthavende offiser dessuten ikke nøle med å ta øyeblikkelig forholdsregler av hensyn til skipets sikkerhet hvis omstendighetene krever det.
Navigering med los om bord. 
26. Hvis vakthavende offiser er i noen som helst tvil når det gjelder losens handlinger eller hensikter skal han søke avklaring hos losen. Er han fremdeles i tvil, skal han øyeblikkelig underrette skipsføreren og ta hvilke som helst forholdsregler som er nødvendig før føreren innfinner seg.
Vaktgående personell. 
27. Vakthavende offiser skal gi vaktpersonalet alle nødvendige instrukser og opplysninger som vil sikre et forsvarlig vakthold, inklusiv forsvarlig utkikk.
Skip til ankers. 
28. Hvis skipsføreren anser det påkrevet, skal sjøvakter holdes gående kontinuerlig også under ankerligge. I ethvert tilfelle skal vakthavende offiser, under ankerligge:
28.1. bestemme og plotte skipets posisjon i det kart som passer så snart som praktisk mulig. Når forholdene tillater det skal han kontrollere med tilstrekkelig hyppige mellomrom om skipet forblir sikkert oppankret ved å ta peilinger av faste navigasjonsmerker eller lett kjennelige landmerker;
28.2. påse at effektiv utkikk opprettholdes;
28.3. påse at det blir foretatt periodiske inspeksjonsrunder på skipet;
28.4. observere meteorologiske forhold og tidevannsforhold samt sjøens tilstand;
28.5. varsle skipsføreren og ta alle nødvendige forholdsregler hvis skipet dregger;
28.6. påse at hovedmaskineriet og øvrig maskineri holdes klart i samsvar med skipsførerens instruksjoner;
28.7. varsle skipsføreren hvis sikten forverres og handle i samsvar med vedkommende regler for forebygging av sammenstøt på sjøen;
28.8. påse at skipet til enhver tid viser de riktige lanterner og signalfigurer og gir de korrekte lydsignaler, som foreskrevet;
28.9. ta forholdsregler for å beskytte miljøet mot forurensning fra skipet og følge de anvendelige regler om forurensning.

Kapittel V. Rekommandasjon om prinsipper og driftsveiledning for ansvarshavende dekksoffiserer på vakt i havn

Innledning. 
1. Denne rekommandasjon gjelder for et skip som er sikkert fortøyd eller sikkert oppankret under normale forhold i havn. For skip på utsatt ankerplass må henvisning skje til de ytterligere forsiktighetsregler som finnes i kapittel I:
-«Grunnprinsipper som skal iakttas ved vakthold på broen» og i kapittel IV «Rekommandasjon om driftsveiledning for ansvarshavende vaktoffiser på broen.» Særkrav kan være nødvendig for spesielle typer skip eller last. 
2. Følgende prinsipper og driftsveiledning skal det tas hensyn til av redere, skipsoperatører, skipsførere og offiserer som går på vakt:
Vaktarrangementer. 
3. Arrangementene for vakthold mens skipet er i havn skal:
3.1. trygge sikkerheten for liv, skip og havn;
3.2. følge internasjonale, nasjonale og stedlige regler;
3.3. opprettholde orden og den vanlige rutine på skipet. 
4. Skipets fører skal bestemme sammensetningen av vakten og vaktens lengde, idet han tar i betraktning fortøyningsforhold, skipets type og pliktens art. 
5. En kvalifisert dekksoffiser skal være ansvarshavende på vakten, unntatt på skip under 500 brutto registertonn som ikke fører farlig last, hvor føreren kan utpeke enhver som har tilfredsstillende kvalifikasjoner til å holde vakt i havn. 
6. Det nødvendige utstyr til å tillate effektivt vakthold skal være til stede.
Overtakelse av vakten. 
7. Vakthavende offiser skal ikke overlate vakten til avløsende offiser hvis han har noen som helst grunn til å tro at sistnevnte øyensynlig ikke er i stand til å utføre sine plikter effektivt. Han skal i så fall underrette føreren om dette. 
8. Avløsende offiser skal ikke overlate vakten til avløsende offiser hvis han har noen som helst grunn til å tro at sistnevnte øyensynlig ikke er i stand til å utføre sine plikter effektivt. Han skal i så fall underrette føreren om dette.
8.1. Vanndybde hvor skipet ligger, skipets dypgående, nivå og tidspunkt for høy- og lavvann; fortøyningsarrangement, ankrenes plassering og hvor mye kjetting som er ute, og andre forhold vedrørende fortøyning som er av betydning for skipets sikkerhet; hovedmaskineriets tilstand og beredskap i nødstilfelle;
8.2. alt arbeid som må utføres om bord; art, mengde og plassering av last som er tatt om bord eller som ennå er om bord, eller lasteavfall etter utlossing;
8.3. vannstand i rennestener og ballasttanker;
8.4. lanterner eller lyssignaler som vises;
8.5. antall besetningsmedlemmer som er krevet å skulle være om bord i nærvær av andre personer om bord;
8.6. brannslokningsutstyrets tilstand;
8.7. alle spesielle havneregler;
8.8. stående ordrer og særordrer fra skipsføreren;
8.9. de sambandslinjer som er tilgjengelig mellom skip og kaimannskap eller havnemyndigheter i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå eller assistanse trengs;
8.10. andre forhold av betydning for skipets sikkerhet og for beskyttelse av miljøet mot forurensning. 
9. Avløsende offiser skal forvisse seg om at:
9.1. fortøyningene er forsvarlig festet eller ankerkjettingene sikret;
9.2. de foreskrevne lanterner eller signallys blir korrekt heist og vist;
9.3. sikkerhetstiltak og brannvernregler iakttas;
9.4. han er oppmerksom på arten av enhver risikobetont eller farlig last som lastes eller losses og de riktige forholdsregler i tilfelle spill eller brann;
9.5. ingen ytre betingelser eller forhold setter skipet i fare og at hans eget skip ikke setter andre i fare. 
10. Hvis en viktig manøvre er under utførelse på tidspunktet for overlevering av vakten, skal den avsluttes av den offiser som blir avløst med mindre anne ordre gis av føreren.
Avholdelse av vakten.
11.1. gå runder for å kontrollere skipet med passende mellomrom;
11.2. være særskilt oppmerksom på:
11.2.1. tilstanden på og hvordan landgang, ankerkjetting og fortøyninger er festet, særlig ved tidevannsskifte eller på kaiplass med sterk stigning eller fall, og, hvor nødvendig, ta forholdsregler for å sikre at de er i normal brukstilstand;
11.2.2. dypgående, klaring under kjølen og skipets tilstand med henblikk på å unngå farlig slagside eller trim under arbeid med last eller ballast;
11.2.3. værforhold og sjøgang;
11.2.4. iakttakelse av alle regler vedrørende sikringstiltak og brannvern;
11.2.5. vannstand i rennestener og tanker;
11.2.6. alle som er om bord og hvor de befinner seg, særlig de som er på fjerntliggende steder eller i innelukkede rom;
11.2.7. visning av lanterner eller lyssignaler;
11.3. å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte skip, personell og last i dårlig vær eller når stormvarsel mottas;
11.4. å ta alle nødvendige forholdsregler for å forebygge forurensning av miljø fra eget skip;
11.5. når det foreligger et nødstilfelle som truer skipets sikkerhet, å slå alarm, underrette skipsføreren, ta alle forholdsregler som er mulige for å forebygge skade på skipet og, om nødvendig, be om hjelp fra myndighetene i land eller fra skip i nærheten;
11.6. å være klar over stabilitetstilstanden slik at brannvesenet i land, i tilfelle brann, kan bli orientert om den omtrentlige mengde vann som kan pumpes om bord uten å sette skipet i fare;
11.7. å tilby hjelp til skip eller personer i nød;
11.8. å ta de nødvendige sikkerhetsforholdsregler for å forebygge ulykker eller skade når propellene skal tørnes;
11.9. å føre inn i vedkommende dagbok alle viktige begivenheter som angår skipet.

Vedlegg B.

Kapittel I. Maskinavdeling

Grunnprinsipper som skal iakttas ved vakthold i maskinen 
1. De etterfølgende prinsipper skal iakttas for å sikre at forsvarlig maskinvakt holdes til enhver tid. 
2. I denne regel betyr uttrykket «vakt» enten en gruppe besetningsmedlemmer som utgjør vakten eller et tidsrom hvor ansvaret påhviler maskinoffiser, og hvorunder dennes fysiske nærvær i maskinrommet kan være nødvendig eller ikke nødvendig. 
3. Grunnprinsippene som omfatter, men ikke er begrenset til, de følgende skal iakttas på alle skip. 
4. Alminnelige bestemmelser.
4.1. Maskinsjefen på ethvert skip har plikt til, i samråd med skipsføreren, å sørge for at vaktordningen er fyldestgjørende for opprettholdelse av forsvarlige vakter. Ved avgjørelse av sammensetningen av vakten, som kan innbefatte passende maskinmannskaper, skal bl.a. følgende forhold tas i betraktning:
4.1.1. skipstype;
4.1.2. maskineriets type og tilstand;
4.1.3. spesielle driftsmåter bestemt av forhold som vær, is, forurenset vann, grunt farvann, nødsituasjoner, begrensning av skade eller reduksjon av forurensning;
4.1.4. vaktens kvalifikasjoner og erfaring;
4.1.5. sikkerhet for menneskeliv, skipslast og havn samt miljøvern;
4.1.6. overholdelse av internasjonale, nasjonale og lokale regler;
4.1.7. opprettholdelse av skipets normale drift.
4.2. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten er ansvarlig, etter maskinsjefens anvisninger, for inspeksjon, drift og utprøving etter behov av alt maskineri og utstyr innen hans ansvarsområde. ansvarshavende maskinoffiser på vakten er maskinsjefens representant og hans hovedoppgave til enhver tid er forsvarlig og effektiv drift og vedlikehold av maskineri som har innvirkning på skipets sikkerhet.
4.3. Maskinsjefen skal i samråd med skipsføreren avgjøre på forhånd hva som er nødvendig for den forestående reise, herunder behov for drivstoff, vann, smøremidler, kjemikalier, forbruksmateriell og andre reservedeler, verktøy, forsyninger og eventuelle andre behov. 
5. Driften.
5.1. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal sørge for at den fastsatte vaktholdsordning blir overholdt. Etter hans alminnelige anvisninger skal maskinmannskaper som måtte inngå i vakten bidra til forsvarlig og effektiv drift av fremdriftsmaskineri og hjelpeutstyr.
5.2. Når maskinvakten påbegynnes, skal de aktuelle driftsparametere og tilstanden til alt maskineri kontrolleres. Hvis noe maskineri ikke fungerer som det skal eller hvis funksjonsfeil kan ventes eller det trengs spesielt pass skal dette noteres, sammen med opplysninger om hva som eventuelt allerede er blitt gjort. Ytterligere tiltak som måtte være påkrevet skal planlegges.
5.3. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal sørge for at hoved- og hjelpemaskineri holdes under stadig oppsyn, at maskinrom og styremaskineri holdes under stadig oppsyn, at maskinrom og styremaskinrom inspiseres med passende mellomrom og at hensiktsmessige tiltak treffes for å utbedre eventuelle funksjonsfeil som oppdages.
5.4. Når maskinrom er bemannet, skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten til enhver tid omgående kunne betjene fremdriftsmaskineriet når forandring av omdreiningsretning eller fart behøves. Når maskinrom er periodevis ubemannet skal den tilsynspliktige ansvarshavende maskinoffiser på vakten være umiddelbart til rådighet og klar til på anrop å gå til maskinrommet.
5.5. Alle ordrer fra broen skal utføres straks. Forandringer i hovedmaskineriets omdreiningsretning eller hastighet skal registreres med mindre administrasjonen finner at et bestemt skips størrelse eller egenskaper gjør at slik registrering ikke er praktisk mulig. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal forsikre seg om at manøverorganene for hovedmaskineriet, når de er i manuell driftsstilling, til stadighet er betjent under stand-by eller manøverforhold.
5.6. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal ikke pålegges eller påta seg noen oppgave som vil kunne gripe forstyrrende inn i hans tilsynsplikter vedrørende hovedfremdriftsmaskineriet og dets hjelpeutstyr, og han skal sørge for at hovedfremdriftsmaskineriet og hjelpeutstyret stadig overvåkes inntil han er behørig avløst.
5.7. Det skal dras behørig omsorg for vedlikehold og bevaring av alt maskineri, herunder mekaniske, elektriske, hydrauliske og pneumatiske systemer med reguleringsutstyr og tilhørende sikkerhetsutstyr, alt utstyr til systemer som betjener innredningen, samt registrering av lageruttak og forbruk av reservedeler.
5.8. Maskinsjefen skal sørge for at ansvarshavende maskinoffiser på vakten underrettes om alle forebyggende vedlikeholds-, havarikontroll- eller utbedringsarbeider som skal utføres på vakten. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten er ansvarlig for avsperring, omstilling og justering av alt maskineri under hans ansvar som det skal utføres arbeid på, og skal føre journal over alt arbeid som utføres.
5.9. Før han går av vakt skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten sørge for at alle henvendelser vedrørende hoved- og hjelpemaskineri er behørig registrert.
5.10. For å unngå enhver fare for skipets og mannskapets sikkerhet skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten straks underrette broen i tilfelle brann, forestående tiltak i maskinrommet som kan forårsake reduksjon av skipets fart, truende nær svikt i styringen, stans av skipets fremdriftsmaskineri eller enhver forandring i produksjon av elektrisk kraft, eller liknende trusel mot sikkerheten. Hvis mulig skal slik underretning gis før forandringer utføres slik at broen får mest mulig tid til å iverksette de tiltak som er mulige for å avverge en eventuell sjøulykke.
5.11. Når maskinrommet er underrettet om å være stand-by skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten sørge for at alt maskineri og utstyr som kan bli brukt under manøvrering er klart til øyeblikkelig bruk og at det er tilstrekkelig kraft i reserve for styremaskineriet og andre behov. 
6. Krav til vakten.
6.1. Ethvert medlem av vakten skal være fortrolig med de vaktplikter som er pålagt ham. I tillegg skal ethvert medlem hva angår det spesielle skip ha kjennskap til:
6.1.1. bruken av de relevante interne sambandssystemer;
6.1.2. nødutganger fra maskinrom;
6.1.3. maskinrom alarmsystemer, og evne til å skjelne mellom de forskjellige alarmer, spesielt hva angår CO₂ alarmen;
6.1.4. plassering og bruken av brannslokningsutstyr i maskinrom.
6.2. Sammensetningen av sjøvakter skal til enhver tid være adekvat til å sikre forsvarlig drift av alt maskineri som har betydning for fartøyets drift både i automatisk og manuell stilling, og skal være tilpasset de rådende omstendigheter og forhold. For å oppnå dette skal bl.a. følgende iakttas:
6.2.1. tilstrekkelig tilsyn til enhver tid med maskineri som har betydning for sikker drift av skipet;
6.2.2. tilstand og pålitelighet av ethvert fjernstyrt fremdrifts- og styreanlegg med manøverorganer og deres plassering samt fremgangsmåten for å omstille dem til manuell betjening i tilfelle svikt eller nødsituasjon;
6.2.3. plassering og virkemåte av fast anbrakte anordninger og apparater til oppdagelse av slokning eller avgrensning av brann;
6.2.4. bruk og driftstilstand av hjelpe-, stand-by og nødutstyr av betydning for skipets sikkerhet under seilas, ankring eller fortøyning;
6.2.5. nødvendige tiltak og rutiner til å vedlikeholde maskininstallasjoner i driftsmessig stand for å sikre deres effektive funksjon under alle former for drift av skipet;
6.2.6. andre krav som vakten kan bli utsatt for som følge av spesielle driftsforhold.
6.3. På en ubeskyttet ankerplass skal maskinsjefen rådføre seg med skipsføreren om det skal gås sjøvakter eller ikke. 
7. Arbeidsdyktighet.

Vaktordningen skal være slik at vaktens effektivitet ikke reduseres av tretthet. Maskinsjefen skal ordne tjenesten slik at den første vakt ved reisens begynnelse og de etterfølgende avløsningsvakter er tilstrekkelig uthvilt og for øvrig skikket til tjenesten. 

8. Beskyttelse av det marine miljø.

Samtlige maskinoffiserer og maskinmannskaper skal være oppmerksomme på de alvorlige konsekvenser forurensning som følge av driften eller av uhell kan ha for det marine miljø, og skal ta alle mulige forholdsregler for å forebygge forurensning, spesielt innen rammen av de relevante internasjonale regler og havneregler.

Kapittel II. Rekommandasjon vedrørende driftsveiledning for ansvarshavende maskinoffiserer på vakt i maskinen

Innledning. 
1. Denne rekommandasjon inneholder driftsveiledning av generell karakter til bruk for ansvarshavende maskinoffiserer på vakt under:
1.1. vakt i maskinen under fart (del I);
1.2. vakt i maskinen på ubeskyttet ankerplass (del II). 
2. Maskinsjefen skal supplere denne driftsveiledning etter behov. 
3. Enhver ansvarshavende maskinoffiser på vakt må være seg bevisst at effektiv utførelse av hans plikter er nødvendig av hensyn til sikkerheten for liv og eiendom til sjøs og for forebyggelse av forurensning av det marine miljø. Betegnelsen «vakt» som brukt i denne rekommandasjon betyr etter sammenhengen, enten «personellgruppe som vakten består av» eller «ansvarsperiode» hvorunder en maskinoffisers fysiske nærvær i maskinrommet er eller ikke er påkrevet. 
4. Denne driftsveiledning inklusiv, men ikke begrenset til det følgende skal det tas hensyn til på alle skip.
Del I - Vakt i maskinen under fart.
Generelt. 
5. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten er maskinsjefens stedfortreder og hans viktigste ansvar til enhver tid er sikker og effektiv drift og vedlikehold av maskineri som har betydning for sikker drift av skipet. Han skal påse at ordre fra broen om forandringer i fart eller omdreiningsretning til enhver tid blir utført øyeblikkelig. 
6. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal påse at etablerte vaktordningsarrangementer opprettholdes. Under hans generelle ledelse skal maskinmannskaper, hvis de inngår i vakten, hjelpe til i den sikre og effektive drift av fremdriftsmaskineri og hjelpeutstyr. 
7. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal holde konstant tilsyn med hovedfremdriftsmaskineri og hjelpesystemer inntil han blir formelt avløst. Han skal også påse at det blir foretatt tilstrekkelig runder i maskin- og styremaskinrom med henblikk på å oppdage og rapportere feilfunksjon eller havari av utstyr eller gi anvisning på rutinereguleringer, nødvendig vedlikehold og eventuelle andre nødvendige gjøremål. 
8. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal påse at det føres tilsyn med vakten i maskinrommet og sørge for avløsningspersonell i fall noe medlem av vakten skulle være ute av stand til å utføre sine plikter. Vakten må ikke la maskinrom være uten tilsyn på en måte som ville forebygge manuell manøvrering av anlegg eller strupeventiler i maskinrommet. 
10. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal ta de forholdsregler som er nødvendig for å begrense skade som følge av havari på utstyr, brann, fylling, brudd, kollisjon, grunnstøtning eller annen årsak. 
11. Ansvarshavende offiser på vakten skal påse at alle medlemmer av vakten er fortrolig med antall, plassering og typer av brannslokningsutstyr og havarivernutstyr, deres bruk og de forskjellige sikkerhetsregler som må iakttas. 
12. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal være oppmerksom på mulige faremomenter i maskinrommet som vil kunne volde skade og være i stand til å gi førstehjelp. 
13. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal være ansvarlig for virksomhet i maskinrommet til tross for maskinsjefens nærvær i maskinrommet inntil maskinsjefen underretter ham uttrykkelig om at han har overtatt dette ansvar og dette er forstått av begge.
Overtakelse av vakten. 
14. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal ikke overlate vakten til avløsende maskinoffiser hvis han har grunn til å tro at sistnevnte øyensynlig ikke er i stand til å utføre sine plikter effektivt. Han skal i så fall underrette maskinsjefen om dette.

Avløsende maskinoffiser på vakten skal forvisse seg om at medlemmene av hans vakt tilsynelatende fullt ut er i stand til å utføre sine plikter effektivt. 

15. Avløsende maskinoffiser skal ikke overta vakten før han har gjennomgått maskindagboken og kontrollert at den er i samsvar med hans egne iakttakelser. 
16. Før han overtar vakten skal avløsende maskinoffiser i det minste forvisse seg med hensyn til følgende:
16.1. stående ordrer og særlige instrukser fra maskinsjefen vedrørende driften av skipets systemer og maskineri;
16.2. arten av alt arbeid som er under utførelse på maskineri- og systemer, personell som er beskjeftiget med disse oppgaver og mulige faremomenter;
16.3. høyde og, hvor det er aktuelt, tilstanden av vann eller rester i rennestener, ballasttanker og særlige krav med hensyn til bruk eller fjerning av innholdet herfra;
16.4. tilstand og høyde av brennolje i reservetankene, settlingtanken, dagtanken og andre oppbevaringsmidler for brennolje;
16.5. særlige krav vedrørende fjerning av kloakk fra sanitærsystemet;
16.6. tilstand og driftsmåte for de forskjellige hoved- og hjelpesystemer;
16.7. i påkommende tilfelle, tilstand av overvåknings- og reguleringsutstyr og hvilket utstyr som manøvreres manuelt;
16.8. i påkommende tilfelle, tilstand og operasjonsmåte av automatisk kjelekontrollutstyr slik som flammekontrollsystemer og grensekontrollsystemer, forbrenningskontroll, kontrollsystemer for regulering av brennoljetilførsel og annet utstyr i forbindelse med drift av dampkjeler;
16.9. mulige ugunstige forhold som følge av dårlig vær, is, forurenset vann eller grunt farvann;
16.10. spesielle driftsmåter gjort nødvendig av svikt i utstyr eller uheldige forhold ved skipets tilstand;
16.11. rapporter fra maskinmannskaper vedrørende deres tildelte oppgaver;
16.12. tilgjengelighet av brannslokningsapparater.
Periodevis kontroll av maskineri. 
17. Det påhviler ansvarshavende maskinoffiser på vakten å foreta periodisk kontroll av det maskineri han har ansvaret for. Slik kontroll skal bringe på det rene at:
17.1. hoved- og hjelpemaskineri, reguleringsanordninger, kontrolltavler og sambandssystemer fungerer tilfredsstillende;
17.2. styreapparatet og alt tilhørende utstyr fungerer tilfredsstillende;
17.3. vannstanden holdes på forsvarlig høyde i kjele og varmeveksler;
17.4. eksos fra maskin eller kjele tyder på gode forbrenningsforhold og at sot er fjernet som nødvendig;
17.5. rennestenenes tilstand med hensyn til vannstand og forurensning er tilfredsstillende;
17.6. de forskjellige røropplegg, inklusive opplegg for regulerings- og maskinsystemer ikke har lekkasje, at de fungerer som de skal og blir tilfredsstillende vedlikeholdt. Oljeledninger under trykk skal vies særlig oppmerksomhet.
Maskindagbok. 
18. Før han går av vakt skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten påse at alle hendelser i forbindelse med hoved- og hjelpemaskineriet som har funnet sted i løpet av vakten er tilbørlig registrert.
Forebyggende vedlikehold. 
19. Under alt arbeid i forbindelse med forebyggende vedlikehold, havarivern eller reparasjoner skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten samarbeide med den maskinoffiser som har ansvaret for vedlikeholdsarbeid. Dette skal gjelde, men ikke nødvendigvis være begrenset til:
19.1. å koble ut og sette ut av drift maskineri som det skal utføres arbeid på;
19.2. å tilpasse det øvrige anlegg til tilstrekkelig og sikker funksjon i vedlikeholdsperioden;
19.3. å anføre i maskindagboken eller annet passende dokument hvilke utstyr det er blitt arbeidet med og hvem som har deltatt i arbeidet, de sikkerhetstiltak som har vært truffet og hvem som har gjort det. Dette skal skje til underretning for avløsende maskinoffiserer og registreringsøyemed;
19.4. å prøve og sette i drift igjen, hvor nødvendig, det reparerte maskineri eller utstyr. 
20. Ansvarshavende offiserer på vakten skal påse at alle de maskinromsmannskaper som utfører vedlikeholdsplikter er disponible til å hjelpe til med manuell drift av maskineri i tilfelle svikt av det automatiske utstyr.
Underretning til broen. 
21. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal være oppmerksom på at fartsforandringer som følge av feilfunksjonering i maskineriet eller tap av styringen kan sette sikkerheten av skip og menneskeliv til sjøs i fare. Broen må øyeblikkelig underrettes i tilfelle brann, forestående tiltak i maskinrom som kan gi årsak til minskning av skipets fart, umiddelbart truende svikt i styringen, stopp av skipets fremdriftssystem eller enhver forandring i produksjonen av elektrisk kraft eller liknende trusel mot sikkerheten. Denne underretning skal, hvor mulig, gis før endringer foretas, med henblikk på å gi broen den maksimale tid som står til rådighet til å ta alle forholdsregler som er mulig for å unngå en potensiell sjøulykke.
Navigering i sterkt trafikkerte farvann. 
22. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal påse at alt maskineri som vedrører skipets manøvrering øyeblikkelig kan kobles over til manuell driftsmåte når han blir underrettet om at skipet befinner seg i sterkt trafikkerte farvann. Makinoffiseren skal også påse at tilstrekkelig reservedraft er til stede til styring og andre manøvreringsbehov. Nødstyring og annet hjelpeutstyr skal være klart til øyeblikkelig bruk.
Navigering under nedsatt sikt. 
23. Ansvarshavende offiser på vakten skal sørge for permanent luft eller damptrykk til lydsignaler i tåke. Han skal være klar til å utføre en hver ordre fra broen og skal dessuten påse at hjelpemaskineri som brukes til manøvrering er til umiddelbar disposisjon.
Varsling av maskinsjefen. 
24. Ansvarshavende maskinoffiser på vakt skal straks varsle maskinsjefen i følgende tilfelle:
24.1. når det inntreffer maskinskade eller feilfunksjonering som etter hans mening er av slik art at den kan sette skipets sikre drift i fare;
24.2. når det inntreffer feilfunksjonering som etter hans mening kan volde skade eller svikt av fremdriftsmaskineri, hjelpemaskineri eller kontroll- og reguleringssystemer;
24.3. i nødstilfelle eller situasjoner hvor han er i tvil om hvilken beslutning eller forholdsregler han skal ta. 
25. Uten hensyn til kravet om å varsle maskinsjefen under foran nevnte forhold, skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten dessuten ikke nøle med å ta øyeblikkelig forholdsregler av hensyn til sikkerhet for skip, maskin og besetning hvis omstendinghetene krever det.
Vaktgående personell. 
26. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal gi vaktpersonalet alle nødvendige instrukser og opplysninger som vil sikre et forsvarlig vakthold. Vanlig vedlikehold av maskineriet utført som bioppgaver der inngår i sikkert vakthold skal inngå i opplegget for vaktrutinene. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten og maskinsjefen skal ha kjennskap til alle detaljer i vedlikeholdsreparasjoner som utføres og som vedrører reparasjoner av elektrisk, mekanisk, hydraulisk, luftdrevet eller eventuelt elektronisk utstyr overalt i skipet. Disse reparasjoner skal registreres.
Del II - Vakt i maskinen på ubeskyttet ankerplass.

Når et skip ligger oppankret på åpen red eller på hvilken som helst annen måte i realiteten er i sjøen, skal ansvarshavende maskinoffiser på vakten påse at: 

1. Det holdes effektiv vakt; 
2. det foretas periodisk kontroll av alt maskineri som er i bruk eller stand-by; 
3. hoved- og hjelpemaskineri holdes i slik beredskap som broen har gitt ordre om; 
4. det er tatt forholdsregler for å beskytte miljøet mot forurensning fra skipet og at vedkommende regler vedrører forurensning følges; 
5. alle havarikontroll- og brannslokningssystemer er i beredskap.

Kapittel III. Rekommandasjon om prinsipper og driftsveiledning for ansvarshavende maskinoffiserer på maskinvakt i havn

Innledning. 
1. Denne rekommandasjon får anvendelse på skip i drift mens det befinner seg i havn, sikkert fortøyd eller sikkert oppankret og gjelder kravene til vakthold ved maskinoffiserer i disse tidsrom. Spesielle krav kan være nødvendige for særlige typer fremdriftssystemer eller hjelpeutstyr og for skip som fører risikobetont, farlig, giftig eller spesielt ildsfarlige stoffer eller andre særlige typer last.
Vaktarrangementer. 
2. Maskinsjefen på ethvert skip har plikt til, i samråd med skipsføreren, å påse at vaktholdsarrangementene i maskinen er tilstrekkelig til å opprettholde sikkert vakthold i maskinen mens skipet er i havn. Når sammensetningen av maskinvakten, som kan omfatte passende maskinmannskaper fastsettes, skal følgende punkter være blant dem som det skal tas hensyn til:
2.1. Type skip;
2.2. maskineriets type og tilstand;
2.3. særlige driftsmåter som følge av vær, is, forurenset eller grunt vann, nødsituasjoner, skade avgrensning eller reduksjon av forurensning;
2.4. kvalifikasjoner og erfaring hos de mannskaper som inngår i vakten;
2.5. sikkerhet for liv, skip, last, havn og miljø;
2.6. iakttakelse av internasjonale, nasjonale og stedlige regler;
2.7. opprettholdelse av skipets løpende drift. 
3. Under maskinsjefens ledelse er ansvarshavende maskinoffiser på vakten ansvarlig for kontroll og utprøving etter behov av alt maskineri og utstyr som han har ansvar for.
4.1. På alle skip med fremdriftskraft på 3 000 KW eller mer skal det alltid være en maskinoffiser som er ansvarshavende på vakten.
4.2. På skip med fremdriftskraft på 1 500 - 3 000 KW behøver det, etter skipsførerens skjønn og i samråd med maskinsjefen, ikke være en maskinoffiser som er ansvarshavende på vakten, forutsatt der er en maskinoffiser som er ansvarshavende på vakten, forutsatt skipet ikke fører risikobetont last i bulk.
4.3. På skip med mindre fremdriftskraft enn 1 500 KW behøver det ikke være en maskinoffiser som er ansvarshavende på vakten, forutsatt skipet ikke fører risikobetont last i bulk. 
5. Vaktens sammensetning skal til enhver tid være formålstjenlig til å trygge sikker drift av alt maskineri som vedrører håndtering av last og sikkerheten for skip, havn og miljø. 
6. Makinoffiseren skal ikke, mens han er ansvarshavende på vakt, pålegges eller påta seg noen oppgave eller plikt som kan komme i veien for hans overvåkningsplikt når det gjelder skipets maskinerisystem.
Overtakelse av vakten. 
7. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal ikke overlate vakten til avløsende maskinoffiser hvis han har noen grunn til å tro at sistnevnte øyensynlig ikke er i stand til å utføre sine plikter effektivt. Han skal i så fall underrette maskinsjefen om dette. Avløsende maskinoffiser på vakten skal forvisse seg om at medlemmene av hans vakt tilsynelatende fullt ut er i stand til å utføre sine plikter effektivt. 
8. Før han overtar vakten skal avløsende maskinoffiser få opplysninger av ansvarshavende maskinoffiser på vakten med hensyn til:
8.1. stående ordrer for dagen, særordrer vedrørende skipets drift, vedlikehold, funksjoner, reparasjoner av skipets maskineri eller kontrollutstyr;
8.2. arten av alt arbeid som gjøres på maskineri og systemer om bord, hvilket personell som berøres og potensielle farer;
8.3. hvor det er aktuelt, høyde og tilstand av vann eller rester i rennestener, ballasttanker, sloptanker, kloakktanker, reservetanker og særlige krav med hensyn til bruk eller fjerning av deres innhold;
8.4. særlige krav med hensyn til tømming av sanitærsystem;
8.5. tilstand og beredskapsnivå av bærbart brannslokningsutstyr og fast monterte brannslokningsinstallasjoner og brannoppdagelsessystem;
8.6. personell som er godkjent til å utføre mekaniske reparasjoner om bord og som er i ferd med slike aktiviteter, dets arbeidssted og reparasjonsfunksjoner, så vel som alle andre autoriserte personer og det nødvendige mannskap;
8.7. havneregler vedrørende utslipp fra skipet, brannslokningskrav og skipets beredskap, særlig når det er risiko for dårlig vær;
8.8. sambandslinjer som er tilgjengelig mellom skipet og personell i land inklusiv havnemyndigheter, i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå eller assistanse trengs;
8.9. andre forhold av betydning for sikkerheten for skip, dets besetning, last og beskyttelse av miljøet mot forurensning;
8.10. fremgangsmåter for å underrette myndighet om forurensning av miljøet som følge av aktiviteter i maskinen. 
9. Avløsende maskinoffiser skal før han overtar ansvaret for vakten:
9.1. forvisse seg om at han er fullt oppmerksom på alle stående ordrer og særordrer vedrørende drift, vedlikeholdsfunksjoner, og reparasjoner av skipets maskineri og kontrollutstyr;
9.2. være fortrolig med eksisterende og potensielle kraft-, varme- og lyskilde og deres fordeling;
9.3. kjenne disponibelt kvantum og tilstanden av skipets brensel, smøremidler og alle vannforråd;
9.4. være fortrolig med skipets ballastsystem og dets reguleringsanordninger;
9.5. kontrollere at skikkede maskinmannskaper er til stede og forvisse seg om at de er fysisk i stand til å utføre sine plikter effektivt.
9.6. være klar over pågående arbeid med lasten, status når det gjelder vedlikeholds- og reparasjonsfunksjoner og alle andre tiltak som har betydning for vakten;
9.7. være klar over hjelpemaskineri som er i bruk til betjening av passasjer- eller besetningsbekvemmeligheter, lasteoperasjoner, vannforråd i driftsøyemed og ekshaustsystemer;
9.8. være klar over havnekrav vedrørende forebyggelse av forurensning og korrekt bruk av ombordværende utstyr for å fylle disse krav;
9.9. være klar over alle regler vedrørende sikkerhetstiltak og brannvern og over midler til samband med brannvesenet i land;
9.10. være fortrolig med alle oppdagelses- og alarmsystemer om bord og de forholdsregler som børe tas når disse systemer utløses;
9.11. gjøre seg fortrolig med ombordbværende og disponible brannoppdagelses-, alarm- og slokningssystemer og deres bruk, metoder til avgrensning av brann, typer bærbart slokningsutstyr om bord og den mest effektive bruk av dem;
9.12. være fortrolig med plassering og bruk av det utstyr som er anskaffet for å sikre liv i et risikobetont eller giftig miljø;
9.13. forvisse seg om at midler til å gi førstehjelp i nødstilfelle er umiddelbart tilgjengelig, i særdeleshet de som trengs til behandling av forbrenning og skolding;
9.14. være på det rene med alle midler til samband om bord og til samband mellom skip og vedkommende myndigheter i land;
9.15. være forberedt på så vidt mulig, å gjøre skipet og dets maskineri klart for stand-by eller nødstilstand etter behov.
Avholdelse av vakten. 
10. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal vie følgende forhold særlig oppmerksomhet:
10.1. iakttakelse av alle ordrer, særlig driftsprosedyrer og regler vedrørende risikobetonte forhold og forebyggelse av dem i alle områder som han har ansvaret for;
10.2. instrumentasjons- og reguleringssystemer, overvåkelse av alle kraftkilder, komponenter og systemer som er i drift;
10.3. teknikk, metoder og prosedyrer som er nødvendige for å forebygge overtredelse av regler vedrørende forurensning, utstedt av de stedlige myndigheter; 
11. Ansvarshavende maskinoffiser på vakten skal:
11.1. slå alarm i nødstilfeller når situasjonen etter hans oppfatning gjør det påkrevet og ta alle mulige forholdsregler for å forebygge skade på skipet, dets last og ombordværende personer;
11.2. være oppmerksom på lasteoffiserens behov vedrørende det utstyr som trengs ved lasting og lossing av lasten og de ytterligere krav som ballast og andre kontrollsystemer vedrørende skipets stabilitet stiller;
11.3. foreta hyppige kontrollrunder for å bringe på det rene mulig feilfunksjon eller svikt av utstyr og gjøre umiddelbare utbedringstiltak for å trygge sikkerheten for skip, lasteoperasjoner, havner og deres miljø;
11.4. påse at de nødvendige forsiktighetsregler tas innenfor hans ansvarsområde for å forebygge ulykker eller skade på skipets forskjellige elektriske, hydrauliske, luftdrevne og mekaniske systemer;
11.5. påse at alle viktige begivenheter som angår drift, tilpasning eller reparasjoner av skipets maskineri blir tilfredsstillende registrert.