Forskrift om autorisasjon av verksteder for reparasjon/ombygging m.v. av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr.

DatoFOR-1987-11-20-1080
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1987 s 1122
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§2
Kunngjort
KorttittelAutorisasjon av verksteder

Fastsatt av NVE i medhold av § 2 i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og bemyndigelse av 6. oktober 1971 fra Industridepartementet.

1.Verksteder som skal foreta visse arbeider på eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr, må ha autorisasjon.

Veiledning:

Av retningslinjene, se pkt. 3, fremgår hvilke arbeider som det kreves autorisasjon for å utføre.

2.Autorisasjon av verksteder meddeles av Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) etter avtale med Norges vassdrags- og energiverk (NVE).
3.For autorisasjonen gjelder retningslinjer for autorisasjon av verksteder for reparasjon/ombygging m.v. av eksplosjonsbeskyttet elektrisk utstyr. Retningslinjene skal være godkjent av NVE.

Veiledning:

Retningslinjer kan fås ved henvendelse til NVE, Elsikkerhetsavdelingen.

4.Forskriftene trer i kraft 1. januar 1988.

Meddelelsen vil inngå i neste nr. av vårt informasjonsblad «Paragrafen» - nr. 34, og vil derfor ikke bli distribuert gjennom NEVF's abonnementsordning som særtrykk.