Forskrift om justering av konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond m.v. i medhold av vassdragslovgivningen.

DatoFOR-1987-12-04-945
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1987 s 883
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endretFOR-2004-09-03-1247
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§51, LOV-1983-06-03-51, LOV-1917-12-14-16-§2, LOV-1917-12-14-16-§5, LOV-1917-12-14-17-§11
Kunngjort
KorttittelKons.avgifter m.v. etter vassdragslovgivn.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. desember 1987 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 51, lov av 14. desember 1917 nr. 16, lov av 14. desember 1917 nr. 17 og lov av 15. mars 1940 nr. 3. Fremmet av Olje- og energidepartementet. Endret 5 okt 2001 nr. 1149, 3 sep 2004 nr. 1247.

I. Konsesjonsavgifter.

1. Justering av årlige konsesjonsavgifter.

Fastsatt i medhold av lov 3. juni 1983 nr. 51 kap. VI post 1, jfr. lov 14. desember 1917 nr. 16 § 2 tredje ledd post 13 annet ledd, § 5 tredje ledd post 2 annet ledd, § 23 annet ledd post 4 annet ledd, jfr. lov 14. desember 1917 nr. 17 § 11 post 1 annet ledd.

§ 1.Konsesjonsavgifter til kommuner fastsatt i vassdrags- og kraftleiekonsesjoner skal justeres automatisk ved første årsskifte 5 år etter at konsesjonen ble gitt og deretter hvert 5 år.

Justeringene skal i fremtiden omfatte samtlige årlige konsesjonsavgifter uten hensyn til det tidspunkt konsesjon ble meddelt.

§ 2.Konsesjonsavgifter til staten fastsatt i vassdrags- og kraftleiekonsesjoner meddelt etter 16. februar 1984 skal justeres automatisk ved første årsskifte 5 år etter konsesjon ble gitt og deretter hvert 5 år.

I medhold av lovendringen av 21. juni 1974 skal konsesjonsavgifter til staten fastsatt i vassdragskonsesjoner meddelt 21. juni 1974 - 16. februar 1984 justeres automatisk ved første årsskifte etter 10 år. Konsesjonsavgifter til staten fastsatt i medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 16 § 5 post 2 skal dog justeres automatisk ved første årsskifte etter 20 år. Bestemmelsene i første og annen setning gjelder med mindre annet er bestemt i den enkelte konsesjon.

I medhold av lovendringen av 10. april 1959 skal konsesjonsavgifter til staten fastsatt i vassdragskonsesjoner meddelt 10. april 1959 - 20. juni 1974 justeres automatisk ved første årsskifte etter 20 år. I medhold av lovendringen av 19. juni 1969 gjelder tilsvarende konsesjonsavgifter til staten fastsatt i kraftleiekonsesjoner meddelt i tiden 19. juni 1969 - 16. februar 1984.

Årlige konsesjonsavgifter til staten fastsatt i vassdragskonsesjoner meddelt før 10. april 1959 og i kraftleiekonsesjoner meddelt før 19. juni 1969 skal ikke justeres.

§ 3.Justeringer som nevnt i § 1 og § 2 foretas ved å sammenholde gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (før 1960 leveomkostningsindeksen) for siste år av forløpne periode (beregningsåret) med tilsvarende indekstall for det år konsesjonen ble meddelt. I særlige tilfelle kan avgiftssatsen justeres utover dette. Senere justeringer skjer med basis i siste beregningsår.
§ 4.Olje- og energidepartementet gis myndighet til å foreta justering og ny prøvelse i særlige tilfeller av konsesjonsavgifter til stat og kommuner.
§ 5.(overgangsregler)
1.For konsesjonsavgifter til kommuner i konsesjoner meddelt før 17. februar 1979 gjelder følgende:
a)Avgifter som ble justert i tiden 17. februar 1979 - 16. februar 1984 justeres på nytt ved første årsskifte 5 år etter forrige justering.
b)Avgifter som ble engangsjustert pr. 17. februar 1984 skal justeres på nytt 1. januar 1989.
c)Øvrige avgifter skal engangsjusteres med virkning fra 1. januar 1988. Dette gjelder også avgifter som er justert etter 17. februar 1984 hvor 5-års perioden er reknet fra første gang avgiften forfalt. Ved justeringen legges gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (før 1960 leveomkostningsindeksen) for det år konsesjon ble meddelt og gjennomsnittsindeksen for 1983 til grunn.

Avgiften justeres på nytt 1. januar 1989. Ved justeringen legges gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks for 1983 og gjennomsnittsindeksen for 1988 til grunn. Senere justeringer skjer i samsvar med § 1.

2.Konsesjonsavgifter til kommuner i konsesjoner meddelt i tiden 17. februar 1979 - 31. desember 1982 hvor det er fastsatt vilkår om justering etter 10 år skal engangsjusteres med virkning fra 1. januar 1988. Dette gjelder også avgifter som er justert etter 17. februar 1984, 5 år etter avgiften forfalt første gang. Ved justeringen legges gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks for det år konsesjon ble meddelt og gjennomsnittsindeksen for 1987 til grunn. Senere justeringer skjer i samsvar med § 1.

2. Maksimal- og minimalsatser for konsesjonsavgifter til stat og kommune.

Fastsatt i medhold av lov 14. desember 1917 nr. 16 § 2 tredje ledd post 13 første ledd, § 5 tredje ledd post 2, § 23 annet ledd post 4 første ledd og lov 14. desember 1917 nr. 17 § 11 post 1 første ledd.

§ 6.I konsesjoner som meddeles i medhold av lov 14. desember 1917 nr. 16 § 2 tredje ledd post 13 første ledd og § 5 tredje ledd post 2 første ledd og lov 14. desember 1917 nr. 17 § 11 post 1 første ledd skal det pålegges konsesjonæren å betale en årlig avgift til staten av ikke under 1 krone og i regelen ikke over 10 kroner pr. naturhestekraft, og en årlig avgift til vedkommende fylkes-, herreds- og bykommuner av ikke under 1 krone og i regelen ikke over 30 kroner pr. naturhestekraft. I særlige tilfelle kan avgiften settes høyere.

I konsesjoner som meddeles i medhold av lov 14. desember 1917 nr. 16 § 23 annet ledd post 4 første ledd kan det pålegges konsesjonæren å betale en årlig avgift til staten av ikke over 20 kroner pr. KW og en årlig avgift til vedkommende fylkes-, herreds- og bykommuner av ikke over 30 kroner pr. KW. I særlige tilfelle kan avgiften settes høyere.

3.Innløsning av årlige konsesjonsavgifter med engangsbeløp.

Fastsatt i medhold av lov 14. desember 1917 nr. 16 § 2 tredje ledd post 13 femte ledd, § 5 tredje ledd post 2 femte ledd, § 23 annet ledd post 4 fjerde ledd og lov 14. desember 1917 nr. 17 § 11 post 6.

§ 7.Dersom den årlige konsesjonsavgift til staten eller kommuner fastsatt i vassdrags- og kraftleiekonsesjoner, justert i samsvar med gjeldende forskrifter, utgjør mindre enn 10.000 kroner kan departementet bestemme at den årlige avgiften innløses med et engangsbeløp dersom både avgiftsberettigede og avgiftspliktige samtykker.

Innløsningsbeløpet fastsettes ved at konsesjonsavgiften oppjusteres til innløsningsåret og multipliseres med omregningsfaktoren etter følgende tabell: kalkulasjonsrente. 

Nåverdien av 1 krone innbetalt/utbetalt ved slutten av hvert år ved 7 %

GjenværendeOmregnings-GjenværendeOmregnings-
konsesjonstidfaktorkonsesjonstidfaktor
Antall årAntall år
10,93012,4
21,83112,5
32,63212,6
43,43312,8
54,13412,9
64,83512,9
75,43613,0
86,03713,1
96,53813,2
107,03913,3
117,54013,3
127,94113,4
138,44213,5
148,74313,5
159,14413,6
169,44513,6
179,84613,7
1810,14713,7
1910,34813,7
2010,64913,8
2110,85013,8
2211,15113,8
2311,35213,9
2411,55313,9
2511,75413,9
2611,85513,9
2712,05614,0
2812,15714,0
2912,35814,0
5914,0

II. Årlige erstatninger

1. Justering av årlige erstatninger.

Fastsatt i medhold av lov 3. juni 1983 nr. 51 VI post 3, lov 14. desember 1917 nr. 17 § 16 post 5, 7. ledd, lov 15. mars 1940 nr. 3 § 133 post 2, 2. ledd og tidligere vassdragslovgivning.

§ 8.Årlige erstatningsbeløp skal justeres automatisk ved forfallstidspunktet hvert 5 år. Justeringene skal omfatte samtlige årlige erstatninger uten hensyn til det tidspunkt erstatningene ble fastsatt.

For årlige erstatninger fastsatt i medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 17 og lov av 15. mars 1940 nr. 3 som forfalt før 17. februar 1979, og ikke er justert etter dette tidspunkt, foretas en engangsjustering av erstatningsbeløpene reknet fra første gang erstatningen forfalt og frem til 17. februar 1984. Disse justeringene blir å gjennomføre med virkning fra og med 17. februar 1984. Etter engangsjusteringene skal erstatningen justeres på nytt ved forfallstidspunktet i 1989. Deretter justeres erstatningene i samsvar med første ledd.

For årlige erstatninger fastsatt i medhold av gjeldende vassdragslovgivning før lov av 14. desember 1917 nr. 17 og lov av 15. mars 1940 nr. 3 trådte i kraft, foretas en engangsjustering av erstatningsbeløpene, reknet fra første gang erstatningene forfalt og frem til 1988. Justeringer blir å gjennomføre med virkning fra og med forfallstidspunktet i 1988. Etter engangsjusteringen skal erstatningen justeres overensstemmende med første ledd.

§ 9.Justeringer som nevnt i § 8 første ledd foretas ved å sammenholde gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks for siste år av forløpne tidsperiode (beregningsåret) med tilsvarende indekstall for det år erstatningen forfalt første gang. Senere justeringer skjer med basis i siste beregningsår.

For de engangsjusteringer som er nevnt i § 8 annet ledd legges til grunn gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (før 1960 leveomkostningsindeksen) for det år erstatningen forfalt og gjennomsnittet for konsumprisindeksen for 1983 til grunn.

For de engangsjusteringer som er nevnt i § 8 tredje ledd gjelder følgende:

a)For de årlige erstatninger som forfalt første gang etter 1. januar 1901 legges gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (før 1914 leveomkostningsindeksen for Oslo kommune) for det år erstatningen forfalt og gjennomsnittet for konsumprisindeksen for 1987 til grunn.
b)Årlige erstatninger som forfalt første gang i tiden 1. januar 1891 - 1. januar 1901 justeres først frem til 1901 ved hjelp av engrosprisindeksen (Farmands engrosprisindeks) og deretter fram til 1988 ved hjelp av konsumprisindeksen som angitt under pkt. a) ovenfor.
c)Årlige erstatninger som forfalt første gang før 1. januar 1891 justeres først frem til 1891 slik departementet bestemmer på grunnlag av innhentede opplysninger om prisutviklingen i det aktuelle tidsrom. Justeringen skjer deretter frem til 1988 ved hjelp av engrosprisindeksen og konsumprisindeksen som angitt under pkt. a og b ovenfor.
§ 10.Forfall etter § 8 og § 9 er avhjemlingstidspunktet for rettskraftig skjønn. Har tiltredelse skjedd før dette tidspunkt reknes forfall første gang fra tiltredelsen.

2. Minstebeløp ved fastsettelse av årlige erstatninger og om innløsning av tidligere fastsatte årlige erstatninger med engangsbeløp.

Fastsatt i medhold av lov 14. desember 1917 nr. 17 § 16 post 5 første og annet ledd og lov 15. mars 1940 nr. 3 § 133 post 2 og post 4.

§ 11.Hvis årlige erstatninger som skal fastsettes i medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 17 og lov av 24. november 2000 nr. 82 vil utgjøre mindre enn 5.000 kroner til den enkelte erstatningsberettigede, skal erstatningen fastsettes som engangsutbetaling.

Når erstatningsberettigede eller eksproprianten krever det, skal tidligere fastsatte årlige erstatninger i medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 17, lov av 15. mars 1940 nr. 3 og lov av 24. november 2000 nr. 82, og som utgjør mindre enn 5.000 kroner til den enkelte erstatningsberettigede, omgjøres til engangserstatning og innløses med en sum en gang for alle.

Innløsningsbeløpet fastsettes ved at det årlige erstatningsbeløp oppjusteres til innløsningsåret, og multipliseres med 25.

0Endret ved forskrifter 5 okt 2001 nr. 1149 (i kraft 1 jan 2002), 3 sep 2004 nr. 1247.

III. Næringsfond o.a. fond.

Justering av årlige ytelser til næringsfond.

Fastsatt i medhold av lov 3. juni 1983 nr. 51 VI post 2, jfr. lov 14. desember 1917 nr. 16 § 2 post 23 første ledd, jfr. lov 14. desember 1917 nr. 17 § 12 post 8 fjerde ledd og post 18 første ledd.

§ 12.Årlige ytelser til næringsfond fastsatt i vassdragskonsesjoner skal justeres på tilsvarende måte som fastsatt for årlige erstatninger, jfr. § 8 og § 9.

Næringsfond anses forfalt når konsesjon blir gitt.

§ 13.Årlige ytelser til andre fond enn næringsfond, fastsatt i vassdragskonsesjoner meddelt etter 16. februar 1984 skal justeres automatisk etter 5 år.

Justeringer som nevnt i første ledd foretas ved å sammenholde gjennomsnittet for Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks for siste år av forløpne tidsperiode (beregningsåret ) med det tilsvarende indekstall for det år konsesjonen ble meddelt. Senere justeringer skjer med basis i siste beregningsår.

IV. Ikrafttreden.

§ 14.Forskriftene trer i kraft fra 1. januar 1988. Fra dette tidspunkt opphører forskriften om justering av årlige erstatninger, konsesjonsavgifter og fond m.v. gitt ved kgl.res. 17. februar 1984 nr. 432.