Forskrift om gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg

DatoFOR-1987-12-18-1101
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1987 s 1144
Ikrafttredelse01.03.1988
Sist endretFOR-2016-08-26-1001 fra 01.09.2016
EndrerFOR-1984-12-21-2329
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§36a, FOR-1971-12-17-1-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om satser for overlastgebyr

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. desember 1987 med hjemmel lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 36a, jf. forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting § 2.
Endringer: Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1001.

§ 1.Satser for aksel-/boggi-/trippelboggilast
Av de første 2000 kgbetales kr 450,- pr. 100 kg
Av de neste 2000 kgbetales kr 700,- pr. 100 kg
Av de neste 2000 kgbetales kr 1000,- pr. 100 kg
Av de neste 2000 kgbetales kr 1150,- pr. 100 kg
og av det overskytendebetales kr 1350,- pr. 100 kg

Når gebyrpliktig overlast er konstatert ved veiing, betales i tillegg et gebyr på kr 2000,-.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1001 (i kraft 1 sep 2016).
§ 2.Satser for totalvekt

For kjøretøy betales følgende satser:

Av de første 5000 kgbetales kr 450,- pr. 100 kg
og av det overskytendebetales kr 700,- pr. 100 kg

For vogntog betales følgende satser:

Av de første 10 000 kgbetales kr 450,- pr. 100 kg
og av det overskytendebetales kr 700,- pr. 100 kg

Når gebyrpliktig overlast er konstatert ved veiing, betales i tillegg et gebyr på kr 2000,-.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1001 (i kraft 1 sep 2016).
§ 3.Justering av gebyrsatsene

Gebyrsatsene justeres i henhold til konsumprisindeks hvert 5. år. Satsen avrundes til nærmeste kr 50.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1001 (i kraft 1 sep 2016).
§ 4.Forskriften trer i kraft 1. mars 1988.
0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1001 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 3).