Forskrift om registrering av foretak

DatoFOR-1987-12-18-984
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1987 s 1018
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endretFOR-2015-06-05-617 fra 01.07.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-21-78-§1-1, LOV-1985-06-21-78-§3-1, LOV-1985-06-21-78-§4-3, LOV-1985-06-21-78-§8-1, LOV-1985-06-21-78-§11-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om registrering av foretak

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987 i medhold av lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 1-1, § 3-1, § 4-3, § 8-1 og § 11-2. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 1 (direktiv 68/151/EØF endret ved direktiv 2003/58/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 mars 1995 nr. 188, 22 des 1995 nr. 1047, 12 des 2003 nr. 1544, 13 mai 2005 nr. 433, 20 nov 2006 nr. 1268, 22 des 2006 nr. 1529, 24 jan 2011 nr. 95, 15 april 2011 nr. 399. 5 juni 2015 nr. 617.

§ 1.Lokalisering - organisering.

Foretaksregisteret legges til Registerenheten i Brønnøysund (Brønnøysundregistrene) og føres av en registerfører utnevnt av Kongen.

§ 2.Delegering.

Den myndighet som etter foretaksregisterloven er lagt til registerføreren, kan delegeres til annen tjenestemann ved registeret. Delegeringsbeslutningen skal være skriftlig. Den skal nevne navnet på den som får tillagt myndighet og om utøvelsen av den delegerte myndighet er begrenset.

§ 3.Blanketter.

Ved innmelding av opplysninger til Foretaksregisteret skal benyttes blankett godkjent av registerføreren. Registerføreren kan når han finner det ubetenkelig, godta melding til registeret som ikke er skrevet på godkjent blankett.

0Endret ved forskrift 3 mars 1995 nr. 188.
§ 4.Språk

Dokumenter inneholdende opplysninger til registrering skal være skrevet på norsk. I spesielle tilfeller kan dokumenter på andre språk godtas dersom registerføreren finner det ubetenkelig. Det kan i tilfelle kreves framlagt oversettelse bekreftet av translatør autorisert av norsk myndighet.

§ 5.Journalføring

Det føres journal over alle meldinger som mottas til registrering. Meldingene føres på innkomstdagen.

0Endret ved forskrifter 13 mai 2005 nr. 433 (i kraft 1 juli 2005), 5 juni 2015 nr. 617 (i kraft 1 juli 2015).
§ 6.Betaling av registreringsgebyr.

Betaling av registreringsgebyr oppkreves etterskuddsvis, jf. forskrift av 16. desember 2003 nr. 1551 etter foretaksregisterloven § 4-1.

0Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2004).
§ 7.Kontroll.

Nærings- og handelsdepartementet kan gi nærmere regler om registerførers kontroll av de innkomne opplysninger.

0Endret ved forskrift 13 mai 2005 nr. 433 (i kraft 1 juli 2005).
§ 8.Registrering.

Etter at melding og vedlegg er kontrollert og funnet i orden, innføres opplysningene straks i Foretaksregisteret. En registreringsutskrift returneres innsender og eventuelt den som er gitt anledning til å uttale seg, jfr. foretaksregisterloven § 5-3.

Ved enhver førstegangsregistrering av et foretak sendes også en firmaattest tilbake til innsenderen sammen med registreringsutskriften.

§ 9.Signering av elektronisk melding

Elektronisk melding til registeret etter foretaksregisterloven § 4-1 skal signeres av en fysisk eller juridisk person som innehar en av følgende posisjoner i foretaket:

1.meldepliktig (jf. foretaksregisterloven § 4-2)
2.signaturberettiget
3.daglig leder
4.forretningsfører for borettslag og eierseksjonssameie
5.representant for norskregistrert utenlandsk foretak, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd.

Elektronisk melding som nevnt i første ledd kan også signeres av en fysisk person som styreleder eller daglig leder i foretaket har delegert retten til å signere meldingen til. For enkeltpersonforetak kan retten til å signere meldingen også delegeres av innehaver.

Tildeling av rett som nevnt i andre ledd skal foregå innenfor en elektronisk løsning som er godkjent av registerfører.

0Opphevet ved forskrift 13 mai 2005 nr. 433 (i kraft 1 juli 2005), tilføyd ved forskrift 24 jan 2011 nr. 95 (i kraft 1 feb 2011), endret ved forskrift 5 juni 2015 nr. 617 (i kraft 1 juli 2015).
§ 10.Datasikkerhet.

Det tas regelmessig sikkerhetskopi av det som er registrert i Foretaksregisterets database. Databehandlingen må dessuten tilrettelegges på en slik måte at kvaliteten av lagrede og avgitte opplysninger er tilstrekkelig god og slik at den blir mest mulig robust mot uønskede hendelser. Uhell, misbruk, feil og øvrige trusler mot datasikkerheten skal søkes avdekket og avverget så effektivt som mulig.

§ 11.Arkivering og makulering.

Alle innkomne meldinger med vedlegg lagres på elektronisk medium i journalnummerrekkefølge. Etter at meldingen er godkjent og klagefristen er utløpt, makuleres blanketten og eventuelle vedlegg så snart lagringen er funnet i orden.

0Endret ved forskrifter 22 des 1995 nr. 1047, 22 des 2006 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2007).
§ 12.Avgivelse av registeropplysninger.

Opplysninger som er registrert i Foretaksregisteret avgis skriftlig i form av firmaattest, kopi av mikrofilmede og skannede dokumenter eller ved utsendelse av andre typer attester og utskrifter. Opplysninger fra Foretaksregisteret avgis også elektronisk, muntlig over telefon eller ved personlig fremmøte.

Departementet kan gi regler om adgangen til å avgi registeropplysninger ved online tilknytning til registerets database samt regler om hvordan registeropplysningene for øvrig skal gjøres tilgjengelige, herunder bestemmelser om betaling av et nærmere fastsatt gebyr.

Papirkopier skal bekreftes å være «rett kopi», med mindre rekvirenten gir avkall på bekreftelsen. Utsendelse av elektroniske dokumenter skal skje ved hjelp av en metode for å autentisere avsender og for å sikre dokumentet mot endring, dersom rekvirenten ber om det.

0Endret ved forskrifter 20 nov 2006 nr. 1268 (i kraft 1 jan 2007), 5 juni 2015 nr. 617 (i kraft 1 juli 2015).
§ 13.Firmaattest.

Med firmaattest menes en standardisert utskrift fra Foretaksregisterets database om et bestemt foretak identifisert ved organisasjonsnummer. Firmaattesten skal minst inneholde opplysninger om følgende forhold dersom det i registeret er registrert slike opplysninger:

-Attestens utstedelsesdato.
-Organisasjonsform.
-Organisasjonsnummer.
-Foretaksnavn.
-Forretningsadresse.
-Navn på foretakets styremedlemmer, varamedlemmer og daglig leder. For EØFG navn på forretningsfører(e) og den eller de personer som skal forestå gruppens avvikling.
-Navn på deltakerne i ansvarlig selskap og EØFG.
-Navn på komplementar i kommandittselskap.
-Navn på innehaver av enkeltpersonforetak.
-Hva slags næringsvirksomhet som enkeltpersonforetak og EØFG driver.
-Signaturbestemmelser.
-Prokurabestemmelser.
-Registreringsdato for EØFG og eventuelt gruppens varighet.
-Forslag om å flytte en EØFGs adresse til annen medlemsstat.
-Opplysning om at foretaket er under konkurs- eller akkordbehandling eller er under oppløsning.
-Navn på den person som er oppnevnt som bostyrer etter konkurslovens § 77 og § 83 eller leder av avviklingsstyret etter aksjeloven § 13-6.
-Opplysning om foretakets revisor og opplysning om at foretakets revisor er fratrådt.
-For aksjeselskap opplysning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.

For utenlandsk foretak med forretnings- eller driftssted her i landet, utstedes firmaattesten for den norske avdelingen. Opplysninger om hovedforetakets foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer skal imidlertid også framgå.

Firmaattesten for samtlige utenlandske foretak, jf. foretaksregisterloven § 3-8, skal i tillegg til ovennevnte opplysninger, inneholde navn og adresse til det register der hovedforetaket er registrert og hovedforetakets registreringsnummer i dette registeret. Dersom hovedforetaket ikke er registrert i et offentlig foretaksregister, angis hvilken stats lovgivning det utenlandske foretaket er underlagt.

0Endret ved forskrifter 22 des 1995 nr. 1047 (endringene i annet og tredje ledd i kraft 1 jan 1997), 13 mai 2005 nr. 433 (i kraft 1 juli 2005), 15 april 2011 nr. 399 (i kraft 1 mai 2011).
§ 14.Rutiner for bestilling av registeropplysninger.

Bestilling av registeropplysninger må være utformet på en slik måte at det er helt klart hvilket foretak det ønskes opplysninger om.

Bestillingene effektueres i den rekkefølge de er innkommet. Når rekvirenten gjør det sannsynlig at rask ekspedering er særlig viktig, kan bestillingen tas utenfor tur.

§ 15.Identifikasjon - personvern.

I Foretaksregisteret er personer identifisert ved fødselsnummer og foretak ved organisasjonsnummer. Utenlandske fysiske personer uten norsk fødselsnummer identifiseres med D-nummer. Ved avgivelse av opplysninger fra registeret utelates fødselsnummer og D-nummer.

0Endret ved forskrift 22 des 1995 nr. 1047.
§ 16.Overgangsbestemmelser.

De foretak som pr. 31. desember 1987 var registrert i eller hadde levert inn melding om førstegangsregistrering til et handelsregister, og som har registreringsplikt etter lov om registrering av foretak, plikter å melde overføring til Foretaksregisteret innen 1. januar 1990. Ved melding om overføring skal benyttes godkjent blankett av samme type som for førstegangsmeldinger til registeret, jfr. forskriftens § 3.

For overføring betales et gebyr stort kr 225,-. Gebyret innkreves etterskuddsvis.

Fra 1. januar 1990 opphører alle rettsvirkninger som er knyttet til et foretaks registrering i et handelsregister. Etter dette tidspunkt må handelsregistrerte foretak som ikke har meldt overføring, registrere seg i Foretaksregisteret ved ordinær førstegangsmelding mot betaling av fullt registreringsgebyr.

Fra 1. januar 1988 skal alle meldinger om førstegangsregistrering samt endringsmeldinger meldes til Foretaksregisteret. Et handelsregistrert foretak må ha meldt overføring til Foretaksregisteret før endringsmelding kan registreres. Melding om forhold som nevnt i foretaksregisterloven §§ 4-6 og 4-7 samt melding om oppløsning og sletting av foretak skal likevel meldes til handelsregistrene når det gjelder foretak som ikke har meldt overføring til Foretaksregisteret.

Fra det tidspunkt et handelsregistrert foretak har fått registrert overføring til Foretaksregisteret, skal opplysninger om foretaket avgis av Foretaksregisteret. Handelsregistrene gir likevel eldre opplysninger om overførte foretak og ellers opplysninger om foretak som ikke er overført. Nærings- og handelsdepartementet kan gi nærmere regler om oppbevaring av eldre opplysninger, og kan i den forbindelse fravike bestemmelsene i forrige punktum.

For ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper som er stiftet før selskapslovens ikrafttredelse, må overføringsmelding med vedlegg være i samsvar med selskapsloven og foretaksregisterloven selv om selskapslovens overgangstid på 2 år ikke er utløpt.

Foretak som ikke er registrert i et handelsregister, men som pr. 31. desember 1987 driver virksomhet som er registreringspliktig etter foretaksregisterloven, skal være meldt til Foretaksregisteret innen 1. juli 1988.

0Endret ved forskrift 13 mai 2005 nr. 433 (i kraft 1 juli 2005).
§ 17.Ikrafttredelse.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1988. Fra samme tidspunkt oppheves forordning av 25. november 1943 om visse krav til de meldinger som gis til handelsregisteret.

§ 18.Delegering

Den kompetanse som i medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 1-1, § 8-1 og § 11-2 er lagt til Kongen, delegeres videre til Nærings- og handelsdepartementet.

0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2005 nr. 433 (i kraft 1 juli 2005).