Forskrift om føring av løsøreregisteret, regnskapsregisteret og foretaksregisteret.

DatoFOR-1987-12-18-985
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1987 s 1021
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endretFOR-1999-02-11-209
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL07.06.1935 nr. 2 § 1 jf § 34, LOV-1976-06-04-59-§11-14, LOV-1998-07-17-56-§8-2, LOV-1998-07-17-56-og LOV-1985-06-21-78-§1-1 jf LOV-1997-06-13-44-§21-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om føring av løsøreregisteret m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1987 med hjemmel i lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 1 annet ledd, lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 11-14 første ledd, lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-2 annet ledd og lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 1-1 første ledd jf. tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 11 feb 1999 nr. 209 (hjemmelsfeltet).

§ 1.Landsregisteret for rettigheter i løsøre (Løsøreregisteret) føres av Registerenheten i Brønnøysund.
§ 2.Regnskapsregisteret føres av Registerenheten i Brønnøysund.
§ 3.Det sentrale foretaksregister (Foretaksregisteret) føres av Registerenheten i Brønnøysund.
§ 4.Denne forskrift tar til å gjelde 1. januar 1988.
§ 5.Denne resolusjonen trer i stedet for kgl. resolusjon av 21. november 1980 del II om føring av Løsøreregisteret og regnskapsregisteret.