Forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg

DatoFOR-1987-12-18-991
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1987 1029
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endretFOR-2015-12-09-1454 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§4, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort
KorttittelAvgiftsregulativ for sterkstrømanlegg

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987 i medhold av lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. Fremmet av Olje- og energidepartementet. Overført til Justisdepartementet iflg. melding fra DSB 18 nov 2003.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1316, 21 des 2004 nr. 1741, 18 des 2006 nr. 1472, 17 des 2007 nr. 1447, 15 des 2008 nr. 1408, 15 des 2009 nr. 1651, 15 des 2010 nr. 1691, 19 des 2011 nr. 1407, 19 nov 2012 nr. 1082, 12 des 2013 nr. 1493, 15 des 2014 nr. 1764, 9 des 2015 nr. 1454.

§ 1.For første besiktigelse (godkjennelse) av et elektrisk sterkstrømanlegg i land betales en avgift beregnet etter følgende satser for anleggets forskjellige deler. 

Generatorer med apparatanlegg:

Ytelse inntil100kVApr. stk.kr526,–
Ytelse over100kVA inntil500kVApr. stk.kr684,–
Ytelse over500kVA inntil1 000kVApr. stk.kr905,–
Ytelse over1 000kVA inntil2 000kVApr. stk.kr1 200,–
Ytelse over2 000kVA inntil5 000kVApr. stk.kr1 526,–
Ytelse over5 000kVA inntil10 000kVApr. stk.kr2 021,–
Ytelse over10 000kVA inntil20 000kVApr. stk.kr2 632,–
Ytelse over20 000kVA inntil50 000kVApr. stk.kr3 379,–
Ytelse over50 000kVA inntil100 000kVApr. stk.kr4 053,–
Ytelse over100 000kVApr. stk.kr4726,–
 

Omformere, fasekompensatorer, likerettere, elektrokjeler e.l.:

Ytelse inntil1 000kVApr. stk.kr389,–
Ytelse over1 000kVA inntil2 000kVApr. stk.kr684,–
Ytelse over2 000kVA inntil5 000kVApr. stk.kr1 032,–
Ytelse over5 000kVA inntil10 000kVApr. stk.kr1 263,–
Ytelse over10 000kVA inntil20 000kVApr. stk.kr1 695,–
Ytelse over20 000kVA inntil50 000kVApr. stk.kr2 021,–
Ytelse over50 000kVA inntil100 000kVApr. stk.kr2 284,–
Ytelse over100 000kVApr. stk.kr2 642,–

Luftledninger med spenning over 1000 V: pr. km kr 37,–. 

Transformatorer med apparatanlegg:

Ytelse inntil50kVApr. stk.kr179,–
Ytelse over50kVA inntil100kVApr. stk.kr284,–
Ytelse over100kVA inntil250kVApr. stk.kr389,–
Ytelse over250kVA inntil500kVApr. stk.kr526,–
Ytelse over500kVA inntil1 000kVApr. stk.kr684,–
Ytelse over1 000kVA inntil2 000kVApr. stk.kr926,–
Ytelse over2 000kVA inntil5 000kVApr. stk.kr1 126,–
Ytelse over5 000kVA inntil10 000kVApr. stk.kr1 526,–
Ytelse over10 000kVA inntil20 000kVApr. stk.kr1 758,–
Ytelse over20 000kVA inntil50 000kVApr. stk.kr2 284,–
Ytelse over50 000kVA inntil100 000kVApr. stk.kr3 379,–
Ytelse over100 000kVApr. stk.kr4 726,–
 

Fordeling for høy og lav spenning:

Ytelse inntil50kVApr. stk.kr263,–
Ytelse over50kVA inntil100kVApr. stk.kr526,–
Ytelse over100kVA inntil250kVApr. stk.kr1 032,–
Ytelse over250kVA inntil500kVApr. stk.kr1 526,–
Ytelse over500kVA inntil1 000kVApr. stk.kr2 253,–
Ytelse over1 000kVA inntil2 000kVApr. stk.kr3 379,–
Ytelse over2 000kVA inntil5 000kVApr. stk.kr4 726,–
Ytelse over5 000kVA inntil10 000kVApr. stk.kr6 084,–
Ytelse over10 000kVA inntil20 000kVApr. stk.kr8 106,–
Ytelse over20 000kVA inntil50 000kVApr. stk.kr10 811,–
Ytelse over50 000kVA inntil100 000kVApr. stk.kr13 285,–
Ytelse over100 000kVApr. stk.kr20 032,–

Avgiftssatsene reguleres årlig i samsvar med justeringene i de årlige statsbudsjetter for lønns- og prisvekst.

0Endret ved forskrifter 21 des 2004 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2005), 18 des 2006 nr. 1472 (i kraft 1 jan 2007), 17 des 2007 nr. 1447 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2008 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2009), 15 des 2009 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2010), 15 des 2010 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2011 nr. 1407 (i kraft 1 jan 2012), 19 nov 2012 nr. 1082 (i kraft 1 jan 2013), 12 des 2013 nr. 1493 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2014 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2015), 9 des 2015 nr. 1454 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.For de periodiske besiktigelser av og tilsyn med elektriske anlegg i land betales hvert år en avgift beregnet etter halvparten av de i § 1 anførte satser for anleggets forskjellige deler. For anlegget som ikke besiktiges årlig blir dog avgiften bare å oppkreve etter foretatt besiktigelse. Besiktigelsen det enkelte år kan etter nærmere vurdering av vedkommende tilsynsmann, helt eller delvis erstattes av informasjon om elsikkerhetsforskrifter m.v.
§ 3.For første besiktigelse (godkjennelse) og for senere periodiske besiktigelser av et elektrisk sterkstrømsanlegg om bord i skip, betales en avgift beregnet etter det dobbelte av de i § 1 anførte satser for anleggets forskjellige deler.
§ 4.For så vidt sentral tilsynsmyndighet har pålagt et anlegg stedlig tilsyn, jfr. lov om tilsyn med de elektriske anlegg av 24. mai 1929 § 10, reduseres avgiften for de deler av anlegget som omfattes av det stedlige tilsyn med 60%.
0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1316.
§ 5.Med den i § 1 angitte ytelse for generatorer, omformere, m.v. og transformatorer forstås påstemplet ytelse (merkeytelse).

Under gruppe generatorer hører også reservegeneratorer, men ikke magnetiseringsmaskiner.

Som hørende under samme anlegg regnes maskiner, apparater, ledninger m.v. som er tilknyttet samme ledningsnett eller tilhører en på et sted samlet bedrift.

For anlegg med samlet generatorstørrelse over 100 kVA kan sentral tilsynsmyndighet bestemme at enkelte deler, som mer vidstrakte fordelingsnett, større fabrikkanlegg, elektriske sporveier m.v. samt høyspenningsanlegg skal behandles som særskilte anlegg.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1316.
§ 6.For såvidt den for et anlegg bestemte avgift viser seg å stå i misforhold til de med anleggets tilsyn forbundne utgifter eller etter motivert henvendelse fra anleggets vedkommende eller fra vedkommende tilsynsmann, kan sentral tilsynsmyndighet fastsette en avgift som avviker fra den etter satsene i § 1, beregnede avgift, idet der tas hensyn til anleggets art, størrelse beliggenhet m.v.
0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1316.
§ 7.De ovenfor nevnte avgifter beregnes av sentral tilsynsmyndighet og betales av eieren av den eller de generatorer som anlegget normalt er tilknyttet, for såvidt ikke egen avgift er bestemt for enkelte deler av et anlegg i henhold til § 5. Avgiften for slike deler betales av disse eiere.
0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1316.
§ 8.Avgiften betales til skattefogden i det distriktet anlegget ligger i. Betalingsfristen er 1 mnd. fra regningens utstedelsesdato.

Avgiften kan inndrives ved utpantning (lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg § 4).

§ 9.Nærværende regulativ trer i kraft 1. januar 1988.

Samtidig oppheves regulativ fastsatt ved kgl.res. av 25. november 1983.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.