Forskrift om forskottserstatning ved skade på fiskeredskaper forårsaket av utenlandske trålere eller marinefartøy fra Nato land.

DatoFOR-1988-01-25-111
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1988 s 54
Ikrafttredelse25.01.1988
Sist endretFOR-2006-12-15-1456 fra 01.01.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForsk.erstatn. ved skade på fiskeredskaper

Fastsatt av Fiskeridepartementet 25. januar 1988 med hjemmel i Stortingsvedtak. Endret ved forskrift 15 des 2006 nr. 1456.

§ 1.Fiskeridepartementet kan etter søknad yte forskottserstatning ved skade på fiskeredskaper, forårsaket av utenlandske trålere eller marinefartøy fra Nato land.

Erstatning kan gis når skadevoldende fartøy er identifisert og for hvert skadetilfelle hvor redskapenes erstatningsverdi er over kr. 3.000,-.

§ 2.Forskottserstatning utbetales ikke i følgende tilfeller:
a)Ved skade på ringnot.
b)Ved skade på drivgarn, unntatt for skade forårsaket av identifisert marinefartøy fra Nato land.
c)Når redskapene ikke var forskriftsmessig merket eller når skadelidte selv kan ha skyld i det inntrufne.
d)Når faststående redskaper er satt ut i et trålfelt.
§ 3.Søknaden skal sendes Fiskeridirektøren.

Redskapstapet må være anmeldt til politiet unntatt ved overseiling av drivgarn, som meldes til vedkommende fiskerisjef. Politirapporten skal vedlegges søknaden om forskottserstatning. Så snart politirapporten foreligger, vurderer Fiskeridirektøren saksforholdet og foretar erstatningsberegning.

Det skal oppgis hvem som er eier av de redskaper som er tapt.

§ 4.Finner Fiskeridepartementet at vilkårene for forskottserstatning er til stede, blir denne å utbetale av Fiskeridirektøren.

Vedkommende trålernemnd skal underrettes om utbetalingen.

§ 5.Ved utbetaling av forskottserstatning skal det tas forbehold om tilbakebetalingen.
§ 6.Fiskeridepartementet kan frafalle krav om tilbakebetaling etter § 5, når erstatning ikke oppnås hos skadevolderen. Er det etter forskottsutbetalingen klarlagt at søknaden om forskottserstatning skulle ha vært avslått i medhold av § 2 skal kravet bare frafalles når særlige forhold foreligger og søkeren ikke er betalingsdyktig.
§ 7.Vedtak i medhold av denne forskriften kan ikke påklages til Kongen.
0Endret ved forskrift 15 des 2006 nr. 1456 (i kraft 1 jan 2007).
§ 8.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 15. januar 1981 om forskottserstatning ved skade på fiskeredskaper forårsaket av utenlandske trålere m.v.