Forskrift om regnskapsføring for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport (Regnskapsloven 1977).

DatoFOR-1988-01-29-117
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1988 s 117
Ikrafttredelse29.02.1988
Sist endretFOR-1998-12-16-1237 (fra 01.01.1999)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§5-2, LOV-1975-06-13-35-§8, LOV-1977-05-13-35-§2 jf LOV-1998-07-17-56-§10-2, LOV-1998-07-17-56-§10-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om utlendings sokkelregnskap (R77)

Fastsatt ved kgl.res. av 29. januar 1988 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2 og lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 8, jfr. lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven) § 2 fjerde ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Endret 19. august 1994 nr. 817, 2. februar 1996 nr. 112.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskrift gjelder for selskaper hjemmehørende i utlandet og i utlandet bosatte personer som utøver eller deltar i virksomhet som er skattepliktig utelukkende etter lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v., dog ikke for skattepliktige etter lovens § 3 og § 5.

Forskriften gjelder uavhengig av om slik virksomhet er unntatt fra skatteplikt til Norge i henhold til skatteavtale med annen stat.

Finansdepartementet kan, når særlige hensyn tilsier det, utvide kretsen av næringsdrivende som går inn under første ledd.

§ 2.Regnskapsplikt

Næringsdrivende som nevnt i § 1 skal føre regnskap etter reglene i denne forskrift. Regnskapsføringen kan skje i utlandet, hvis det ikke etter § 10 tredje ledd er bestemt at regnskapsføringen skal foregå i Norge.

Det skal fastsettes særskilt regnskapsskjema for næringsdrivende som nevnt i § 1 («Regnskapsutdrag»). Skjemaet og senere endringer i dette skal forelegges Finansdepartementet for godkjennelse. Den regnskapspliktige skal innrette regnskapsføringen slik at de krav som stilles i regnskapsskjemaet kan tilfredsstilles.

Næringsdrivende som nevnt i § 1 første og annet ledd, er unntatt fra plikt til å føre regnskap etter lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven), jfr. lovens § 2 fjerde ledd.

§ 3.Spesifikasjon- og legitimasjonskrav

Regnskapsføringen skal innrettes slik at følgende krav blir tilfredsstilt:

Alle posteringer skal være legitimert med bilag. Det skal være en klar og lett kontrollerbar forbindelse mellom de enkelte posteringer og regnskapsskjema for næringsdrivende som nevnt i § 1 («Regnskapsutdrag»). Posteringene skal ved hjelp av henvisninger kunne følges fra legitimasjonen fram til regnskapsskjema og den omvendte vei.

Inntektene skal kunne spesifiseres for hver kontrakt (jfr. ligningslovens § 6-10). Det må være mulig å kontrollere at all inntekt vedrørende slik virksomhet er tatt med i regnskapet.

Direkte kostnader skal kunne spesifiseres for hver kostnadsart i henhold til regnskapsskjema. Direkte lønn skal føres slik at oppgaveplikten overfor ligningsmyndighetene kan oppfylles og lønnsgrunnlaget kontrolleres. Ved avvik mellom sum innberettet lønn og kostnadsført lønn, må avviket kunne dokumenteres og være kontrollerbart.

Ved fordeling av indirekte kostnader skal det foreligge en oppstilling som viser hvilke kostnader som inngår i fordelingen samt anvendte fordelingsnøkler. De tall som inngår i fordelingen skal være bekreftet av en uavhengig revisor, hvis de ikke kan dokumenteres på annen måte som ligningsmyndighetene finner tilfredsstillende. Sammen med oppstillingen skal det være en forklaring på de anvendte fordelingsprinsipper, herunder hvordan belastninger/godskrivinger er fordelt på de enkelte selskapsenheter eller beslektede selskaper.

Regnskapsføringen skal innrettes slik at alle økonomiske transaksjoner mellom den regnskapspliktige og beslektede selskaper trer klart frem og slik at alle slike transaksjoner kan påvises enkeltvis og samlet. Et selskap anses for å være beslektet med den regnskapspliktige hvor det er felles eierinteresser som direkte eller indirekte representerer minst 20 % av stemmene i selskapene.

§ 4.Regnskapsprinsipp

I regnskapsskjemaet skal medtas alle opptjente inntekter og påløpne kostnader i regnskapsperioden.

Regnskapsføringen skal innrettes slik at regnskapsrapporteringen kan foretas i samsvar med god regnskapsskikk og bestemmelser i eller gitt i medhold av skattelovgivningen.

0Endret ved forskrift 19 aug 1994 nr. 817.
§ 5.Regnskapssystem, kontoplan

Det skal foreligge beskrivelse av regnskapssystem med kontoplan som skal fremlegges på anmodning.

§ 6.Selskapets totalregnskap

Årsoppgjøret for selskapets totale virksomhet med revisjonsberetning og styrets beretning skal foreligge og utleveres på anmodning.

§ 7.Språk i regnskapet

Regnskapsmateriale som ligningsmyndighetene mener er av betydning for kontroll av regnskapet, kan kreves fremlagt i norsk oversettelse. På forlangende skal dette være attestert av statsautorisert translatør.

§ 8.Myntenhet i regnskapet

Regnskapsføringen kan foretas i fremmed valuta. Hvis tallene i regnskapsskjema for næringsdrivende som nevnt i § 1 («Regnskapsutdrag») er i norske kroner, skal omregningskurs oppgis. Netto skattbar inntekt skal alltid omregnes til norske kroner.

Valutakurs og prinsipp ved omregning i løpet av året av transaksjoner fra en valutakurs til en annen, skal være tilgjengelig.

§ 9.Oppbevaring av regnskapsbøker, bilag og annen dokumentasjon

Den regnskapspliktige skal oppbevare alt regnskapsmateriale, herunder bilag med vedlegg, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller og annen dokumentasjon som vedrører regnskapsføringen i 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår. Regnskapsmateriale kan oppbevares i utlandet, jfr. likevel § 10 tredje ledd.

Finansdepartementet kan dispensere fra bestemmelsen om 10 års oppbevaringsplikt når særlige grunner foreligger.

§ 10.Kontroll av opplysninger

Norske ligningsmyndigheter kan til enhver tid foreta bokettersyn hos den som er pliktig til å føre regnskap etter denne forskrift. Ligningsmyndighetene avgjør om kontroll etter ligningsloven § 4-10 og § 6-15 skal foretas i Norge eller ved den regnskapspliktiges kontor i utlandet.

Hvis kontrollen foretas i Norge, skal ligningsmyndighetene ha mulighet til å la kontrollen ha samme omfang som om den var holdt ved den regnskapspliktiges kontor. Den regnskapspliktige kan pålegges å sende alt regnskapsmateriale som vedrører virksomhet som nevnt i § 1 til norske ligningsmyndigheter. All dokumentasjon som vedrører grunnlaget for fordeling av inntekter og kostnader kan kreves fremlagt. På anmodning skal den regnskapspliktige stille til rådighet en kvalifisert fullmektig som kan bistå ved kontrollen.

Hvis den regnskapspliktige ikke oppfyller, eller tidligere har unnlatt å oppfylle, de krav som er stilt i første og annet ledd, kan ligningsmyndighetene bestemme at regnskapsføringen skal foregå i Norge. Det samme gjelder dersom hjemlandets lovgivning umuliggjør oversendelse av regnskapsmaterialet til Norge for kontroll, eller hvis det ikke er adgang til å foreta kontroll i vedkommende land. Regnskapsmaterialet skal i så fall oppbevares i Norge og skal kunne fremskaffes i klarskrift på papir.

0Endret ved forskrift 2 feb 1996 nr. 112.
§ 11.(Opphevet ved forskrift 19. august 1994 nr. 817.)
§ 12.(Opphevet ved forskrift 19. august 1994 nr. 817.)
§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder første gang ved innlevering av regnskapsskjema for inntektsåret 1988 eller avvikende regnskapsår som utløper i 1988.