Forskrift om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83.

DatoFOR-1988-02-05-121
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1988 s 64
Ikrafttredelse29.02.1988
Sist endretFOR-2007-12-14-1433 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§3-14, LOV-1999-03-26-14-§6-82, LOV-1999-03-26-14-§6-83
Kunngjort
KorttittelForskrift om særfradrag etter skatteloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 5. februar 1988, med hjemmel i ligningsloven § 3-14. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1491 (bl.a. tittel), 28 okt 2004 nr. 1407, 14 des 2007 nr. 1433.

§ 1.Krav om særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83 fremsettes for ligningsmyndighetene. Skattekontoret avgjør om kravet skal oversendes fylkesmannen for avgjørelse av:
-Om behandling m.v. er foretatt utenfor det offentlige helsevesen,
-om det offentlige har tilsvarende tilbud som det oppsøkte og
-om behandling kan anses faglig forsvarlig.
0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1491, 28 okt 2004 nr. 1407, 14 des 2007 nr. 1433 (i kraft 1 jan 2008).
§ 2.Skattyteren kan kreve at fylkesmannen avgjør om vilkårene for særfradrag etter skatteloven § 6-83 annet ledd er tilstede:
-når ligningsmyndighetene har sendt varsel til skattyteren om at særfradrag ikke vil bli innrømmet, eller
-når særfradrag ikke er innrømmet ved ligningen,

og saken ikke tidligere har vært fremlagt for fylkesmannen. Slikt krav kan bare fremsettes når ligningsmyndighetenes begrunnelse for å nekte særfradrag er at vilkårene i skatteloven § 6-83 annet ledd ikke er tilstede.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1491, 28 okt 2004 nr. 1407.
§ 3.Krav som nevnt i § 2 fremsatt etter at det er truffet avgjørelse vedrørende ligningen, regnes som klage etter ligningsloven § 9-2.
§ 4.Krav som nevnt i § 2 kan ikke fremsettes etter at klagesak vedrørende ligningen er avsluttet.
§ 5.Når særfradrag ikke er innrømmet ved ligningen, og saken ikke har vært fremlagt for fylkesmannen, skal skattyteren gis opplysning om klageadgang og rett til å kreve saken fremlagt for fylkesmannen.
0Endret ved forskrift 28 okt 2004 nr. 1407.
§ 6.Forskriften gjelder første gang ved ligningen for inntektsåret 1987.