Forskrift om Den norske kirkes lærenemnd.

DatoFOR-1988-02-19-159
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1988 87
Ikrafttredelse08.04.1988
Sist endretFOR-1990-12-21-1022
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§56a
Kunngjort
KorttittelForskrift om Den norske kirkes lærenemnd

Fastsatt ved kgl.res. av 19. februar 1988. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. Endret 22. desember 1989 nr. 1273 (Ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 nr. 1022 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet).

§ 1.Den norske kirkes lærenemnd er opprettet i henhold til § 56 a i lov av 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning. Lærenemnda er et selvstendig sakkyndig organ som etter anmodning gir uttalelse i saker som gjelder den evangelisk-lutherske lære.
§ 2.Lærenemnda består av
a)alle tjenestegjørende biskoper,
b)tre teologisk sakkyndige, hvorav de tre teologiske fakulteter oppnevner en hver,
c)to teologisk sakkyndige, valgt av Kirkemøtet,
d)fire leke medlemmer, valgt av Kirkemøtet.

De oppnevnte og valgte medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.

Medlemmene er forpliktet på den evangelisk-lutherske lære.

§ 3.Valgbar og pliktig til å motta valg eller oppnevning er enhver som har kirkelig stemmerett. Den som ved valgperiodens begynnelse har fylt 60 år eller har vært medlem av nemnda de fire siste år, kan kreve seg fritatt. Det samme gjelder den som påberoper seg svakelighet eller annen hindring som lærenemnda godkjenner. Nemndas avgjørelse kan påklages til Kirke- og undervisningsdepartementet1.
1Kirke- og kulturdepartementet i følge res. 22. desember 1989 nr. 1273.
§ 4.De under § 2 punkt b) nevnte medlemmer oppnevnes av vedkommende fakultets faste lærere.

Ved valg av de medlemmer som er nevnt under § 2 punktene c) og d) påser Kirkemøtet at det blant sakkyndige og blant leke medlemmer er personer av begge kjønn.

§ 5.Oppnevning og valg av medlemmer og varamedlemmer gjelder for fire år. De valg som foretas av Kirkemøtet skjer på første møte i et nytt Kirkemøtets valgperiode. De oppnevninger som foretas av de teologiske fakulteter skal ha funnet sted innen to måneder før Kirkemøtets sammentreden.

Funksjonsperioden opphører når det er foretatt nyvalg som nevnt i første ledd. En lærenemnd som har påbegynt behandlingen av en sak, skal likevel sluttføre nemndbehandlingen selv om den normale funksjonsperiode er utløpt.

§ 6.Melding om oppnevninger og valg sendes Kirke- og undervisningsdepartementet1 som innkaller til konstituerende møte og utpeker en person til å lede møtet til ledere er valgt.
1Kirke- og kulturdepartementet i følge res. 22. desember 1989 nr. 1273.
§ 7.Anmodninger til lærenemnda om å ta en sak opp til behandling rettes til lederen.

Læresak kan bare reises i saker som gjelder særlig tungtveiende spørsmål der det aktuelle læretema er av alvorlig og vidtrekkende karakter.

Lærenemnda kan avvise saker som etter sin karakter ikke finnes å burde foranledige nemndbehandling eller ikke ansees å gjelde grunnleggende spørsmål i sentrum av den evangelisk-lutherske lære. Vedtaket om avvisning må være fattet med 2/3 flertall.

§ 8.Læresak kan alltid reises av Kongen.

En biskop kan reise læresak av eget tiltak, etter læreklage fra andre og etter anmodning av en tilsatt som ønsker å få sin lære bedømt.

I tjenestesaker vedrørende prester og kateketer i offentlig kirkelig stilling reises læresak av biskopen i det bispedømme hvor vedkommende gjør tjeneste. Dersom læreklage blir reist i forbindelse med en tilsettingssak i et annet bispedømme, er biskopen i det bispedømme hvor stillingen er lyst ledig, ansvarlig for behandlingen. Læresak vedrørende søker som ikke er tilsatt i offentlig kirkelig stilling reises av biskopen i det bispedømme hvor stillingen søkes.

Læresak vedrørende biskop kan bare reises av Kongen.

I andre saker enn tjenestesaker og tilsettingssaker kan også Kirkemøtet anmode om uttalelse.

§ 9.Før læresak mot person blir brakt inn for lærenemnda, skal biskopen ha hatt inngående drøftelser og samtaler med den person lærespørsmålet gjelder med sikte på å oppnå slik avklaring at læresak kan unngås. Vedkommende kan utpeke en person til å delta i drøftelsene og samtalene. Dersom læresak etter dette blir reist, skal vedkommende ha kopi av henvendelsen til lærenemnda.
§ 10.Hvis det i en tilsettingssak under den forberedende saksbehandling eller i tilsettingsorganet fremkommer læremessig ankemål mot en søker som ellers ville være aktuell kandidat, går saken til vedkommende biskop til vurdering av om læresak bør reises. Hvis læresak blir reist, utsettes tilsettingssaken. Hvis biskopen avviser ankemålet, fortsetter tilsettingssaken, idet klagen settes ut av betraktning.
§ 11.I tjenestesaker og tilsettingssaker tiltres nemnda av en person med talerett som påklagede peker ut. Påklagede har rett til å redegjøre for sitt syn skriftlig, og, så fremt saken behandles i møte, også muntlig. En eventuell skriftlig redegjørelse fra påklagede følger saken.
§ 12.Hvis den som læresak er reist mot endrer oppfatning, fratrer sin stilling eller trekker sin søknad tilbake, bortfaller videre nemndbehandling.
§ 13.Lærenemndas forhandlinger er fortrolige.

Når det i en læresak ikke er enighet i lærenemnda, skal det i nemndas uttalelse redegjøres for de forskjellige standpunkter. Hvert medlem har rett til å gi uttrykk for sitt syn i en skriftlig fremstilling.

§ 14.Lærenemndas uttalelse sendes til Kirke- og undervisningsdepartementet1 og til den som har reist saken, i tjenestesaker og tilsettingssaker også til påklagende.

Hvis biskopen etter at lærenemndas uttalelse er avgitt finner at det kan være grunnlag for tjenestlige forføyninger, sendes saken til det organ som spørsmålet om tjenstlige reaksjoner hører under med kopi til påklagende. I motsatt fall sendes melding bare til påklagende.

1Kirke- og kulturdepartementet i følge res. 22. desember 1989 nr. 1273.
§ 15.Lærenemnda fastsetter hva slags saksbehandling som skal iverksettes i den enkelte sak, gjennomfører denne, og foretar den nødvendige oppsummering og endelige lærebedømmelse. Lærenemnda gir ingen innstilling om den videre forvaltningsmessige behandling av saken.
§ 16.Lærenemnda fastsetter de nærmere regler om formene for sin virksomhet.
§ 17.Den praktisk-administrative sekretærtjeneste utføres av Kirkerådets sekretariat. For den enkelte sak kan nemnda anta en hovedsekretær med godtgjøring som bestemt for utvalgssekretærer i staten.
§ 18.Utgifter i forbindelse med det konstituerende møte og lærenemndas behandling av læresak dekkes over Kirkedepartementets1 budsjett.

Dersom læresak reises av en biskop eller Kirkemøtet, må budsjettspørsmålet snarest mulig tas opp med departementet. Budsjettspørsmålet må være avklart før lærenemnda starter behandlingen av saken.

1Kirke- og kulturdepartementet i følge res. 22. desember 1989 nr. 1273.