Forskrift om tilsetting av menighetsprest

DatoFOR-1988-06-17-3361
DepartementKulturdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endretFOR-2012-06-29-703 fra 01.07.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§51b, FOR-1988-06-17-648, LOV-1983-03-04-3-§4 jf LOV-1996-06-07-31-§34, LOV-1996-06-07-31-§23, FOR-2012-06-08-505
Kunngjort
Rettet25.02.2014 (EØS-henvisninger)
KorttittelForskrift om tilsetting av menighetsprest

Hjemmel: Fastsatt 17. juni 1988. Ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 nr. 1022 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 8. juni 2012 nr. 505.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 1989 nr. 1273, 31 des 1992 nr. 1233, 14 juli 1999 nr. 1575, 7 feb 2000 nr. 182, 21 des 2004 nr. 1850, 8 feb 2007 nr. 146, 29 juni 2012 nr. 703.
Rettelser: 25.02.2014 (EØS-henvisninger)

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for tilsetting i bispedømmeråd av menighetsprest i Den norske kirke som omfattes av tjenestemannsloven. Forskriften gjelder også når bispedømmerådet tilsetter prost, fengselsprest, studentprest, døveprest og andre spesialprester, og når Kirkerådet tilsetter biskop.

0Endret ved forskrifter 7 feb 2000 nr. 182, 8 feb 2007 nr. 146 (i kraft 1 mars 2007), 29 juni 2012 nr. 703 (i kraft 1 juli 2012).
§ 2.Alminnelige vilkår for tilsetting

Som menighetsprest kan tilsettes person som:

a)er medlem av Den norske kirke og
b)har rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og
c)innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet og
d)behersker norsk språk slik det kreves etter lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste.
0Endret ved forskrifter 14 juli 1999 nr. 1575 (i kraft 15 juli 1999), 8 feb 2007 nr. 146 (i kraft 1 mars 2007).
§ 3.Teologiske og kristendomsfaglige mastergrader

Som menighetsprest kan også tilsettes person som oppfyller kravene i forskriften § 2 bokstavene a), c) og d), som har rett til å bruke tittelen master eller en av de tidligere høyere gradstitler og som av et fakultet med rett til å tildele cand.theol.-graden, er vurdert å inneha en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden.

0Endret ved forskrift 8 feb 2007 nr. 146 (i kraft 1 mars 2007).
§ 4.Annen tilsvarende kompetanse

Som menighetsprest kan også tilsettes person som oppfyller kravene i forskriften § 2 bokstavene a), c) og d), og etter vedtak av Evalueringsnemnda anses å inneha tilsvarende kompetanse som candidata/candidatus theologiae på følgende grunnlag:

1)minst femårig gradsutdanning på masternivå eller tilsvarende ved et høyere lærested med en innholdsprofil som er, eller som søkeren gjennom praksis har utviklet til å være, relevant for prestetjenesten og
2)som del av eller i tillegg til denne graden har en faglig fordypning som, av et fakultet med rett til å tildele cand.theol.-graden, er vurdert som tilstrekkelig opptaksgrunnlag til teologistudier på høyere nivå, minst 80 studiepoeng, eller har dokumentert kunnskaper innen teologiens tradisjonelle hoveddisipliner som tilsvarer dette og
3)av nemnda ikke finnes personlig uegnet til prestetjeneste og
4)har fylt 35 år og
5)har innehatt graden i minst 5 år. Evalueringsnemnda kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra dette vilkåret når graden ble oppnådd etter fylte 50 år.
0Endret ved forskrift 8 feb 2007 nr. 146 (i kraft 1 mars 2007).
§ 5.Særlige kvalifikasjoner

Som menighetsprest kan også tilsettes person som oppfyller kravene i forskriften § 2 bokstavene a), c) og d), og som Evalueringsnemnda har truffet vedtak om å gjøre unntak fra § 2 bokstav b) for. Vilkår for at nemnda kan treffe slikt vedtak er at det foreligger helt særlige grunner fremlagt i søknad fra vedkommende biskop. Vedkommende må ha personlige forutsetninger som gjør at han eller hun utvilsomt er særlig kvalifisert for å utføre prestetjeneste i Den norske kirke, og det må også foreligge et særlig kirkelig behov for vedkommendes tjeneste.

0Endret ved forskrifter 14 juli 1999 nr. 1575 (i kraft 15 juli 1999), 8 feb 2007 nr. 146 (i kraft 1 mars 2007).
§ 6.Autoriserte prester

Som menighetsprest kan også tilsettes statsborger fra annet EØS-land som er autorisert av Kirkerådet etter forskrift 21. desember 2004 nr. 1832 om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om det europeiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), og som oppfyller kravene i forskriften § 2 bokstavene a) og d).

0Endret ved forskrift 8 feb 2007 nr. 146 (i kraft 1 mars 2007).
§ 7.Saksbehandling

En evalueringsnemnd vurderer søknader etter § 4 og § 5. Nemnda består av følgende fem medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av de respektive instanser:

-ett medlem med varamedlem fra de teologiske fakultetene,
-ett medlem med varamedlem fra de praktisk-teologiske seminarene,
-ett medlem med varamedlem fra den tjenestemannsorganisasjon som organiserer flest prester i Den norske kirke,
-to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke medlemmer.

Kirkerådet administrerer oppnevningsprosessen og ser til at instansenes oppnevning gir god kjønnsbalanse.

Oppnevningen skjer for fire år og følger Kirkerådets funksjonsperiode. Kirkerådets sekretariat er også sekretariat for nemnda.

Evalueringsnemnda konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Lederen velges for to år av gangen. Evalueringsnemndas vedtak kan påklages til Kirkerådet etter nærmere regler om klageordning gitt av Kirkemøtet.

Kirkerådet sørger for at det hvert år oversendes en melding til departementet om de vedtak som er truffet etter § 4 og § 5, inklusive vedtak i eventuelle klagesaker.

0Endret ved forskrift 8 feb 2007 nr. 146 (i kraft 1 mars 2007).