Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner

DatoFOR-1988-07-01-548
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 561
Ikrafttredelse01.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-09-1-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om sivile skytebaner

Gitt av Justis- og politidepartementet 1. juli 1988 i medhold av lov om skytevåpen og ammunisjon med videre av 9. juni 1961 § 28 jfr. kgl.res. av 25. januar 1963 del II punkt 13.

§ 1.Med skytebane forstås i denne forskrift område hvor organisert skyting under ledelse av ansvarlig skyteleder foregår. Nødvendig område for banens sikkerhet er inkludert.
§ 2.Skytebane skal tilfredsstille de krav til ytre og indre sikkerhet som fremgår av vedlagte sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting (vedlegg I).1
1Publisert av Justisdepartementet i rundskriv GP 6174.
§ 3.Planer for nyanlegg, ombygging eller utvidelse av skytebane skal være sikkerhetsmessig godkjent av politimesteren før arbeidet settes i gang.

Det ferdige anlegg skal være sikkerhetsmessig godkjent av politimesteren før banen tas i bruk.

Feltmessig skyting må ikke finne sted uten at politimesteren på forhånd har gitt sin sikkerhetsmessige godkjenning av forholdene, jfr. sikkerhetsbestemmelsene kapittel 8.

§ 4.Baneeieren plikter til enhver tid å holde skytebanene i forsvarlig stand og skal minst 2 ganger i året foreta inspeksjon av banen.

Anmerkning om kontrollen skal føres inn i egen protokoll som er godkjent av politiet.

§ 5.Baneeieren skal utarbeide instruks for banen hvor regler om orden, skyteledelse og sikkerhetsmessige tiltak og bestemmelser om sikkerhetsmessig kontroll av anlegget, skal være angitt. Instruksen skal være godkjent av politiet.

Baneeieren har plikt til å påse at instruksen er kjent for og følges av alle som benytter banen.

§ 6.Politiet fører løpende kontroll med sivile skytebaneanlegg.
§ 7.Politimesteren kan dispensere fra kravene i forskriftene når særlige forhold tilsier det og det ellers finnes ubetenkelig.

Politimesteren kan oppstille tilleggsbetingelser for godkjennelser hvor det av særlige grunner finnes påkrevet.

Politimesteren kan forby bruken av sivil skytebane som ikke tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsmessige krav.

§ 8.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves departementets forskrifter av 20. oktober 1977 om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner.