Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard.

DatoFOR-1988-08-31-744
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1988 706
Ikrafttredelse01.10.1988
Sist endretFOR-2004-01-09-72
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskr. om innførselsforbud til Svalbard

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. august 1988 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 10 jan 1996 nr. 62, 9 jan 2004 nr. 72 (bl.a hjemmel).

§ 1.Det er forbudt å innføre til Svalbard levende pattedyr og fugler av alle slag. Unntatt fra forbudet er:
a)burfugl, kanin og smågnager fra Norge og Sverige og burfugl fra Finland som kan tas med uten veterinærattest,
b)kyr, griser, hester og høns som er nødvendig for å opprettholde husdyrholdet i Barentsburg og Pyramiden.
§ 2.Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 62, 9 jan 2004 nr. 72.
§ 3.Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller unnlater å følge disse forskrifter eller påbud som blir gitt i medhold av dem, eller medvirker til det, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse. På samme måte straffes forsøk.

Dyr som innføres eller forsøkes innført i strid med disse forskrifter, skal sendes tilbake eller avlives for eierens/besitterens regning uten at eieren/besitteren har krav på erstatning.

§ 4.Disse forskrifter trer i kraft 1. oktober 1988.

Fra samme tid oppheves forskrifter om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard, fastsatt av Landbruksdepartementet 20. mars 1980.