Forskrift om nedgradering m.m.

DatoFOR-1988-10-07-835
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 1988 748
Ikrafttredelse07.10.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§25, FOR-1972-03-17-8580, FOR-1972-03-17-3352.
Kunngjort
KorttittelForskrift om nedgradering m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 7. oktober 1988. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

Endringer i Sikkerhetsinstruksen og Beskyttelsesinstruksen, fastsatt ved kgl.res. av 17. mars 1972 med senere endringer ved kgl.res. av 14. mai 1982.1

1Ikke tidligere kunngjort i NL.

I

Med virkning fra dags dato er som hovedregel dokumenter med gradering eldre enn 1. januar 1955 nedgradert til ugradert. Unntatt fra denne hovedregel er materiale hvor nedgradering fortsatt kan få skadevirkning for rikets sikkerhet og/eller forholdet til fremmede makter, og dokumenter som fortsatt vil ha betydning for den militære og sivile forsvarsplanlegging, samt dokumenter som gir opplysninger om militære og sivile anlegg og politimessige forhold som fortsatt har betydning for rikets sikkerhet eller politiets beredskap, og tilsvarende dokumenter vedrørende etterretnings- og sikkerhetssaker.

II

Følgende tillegg/endringer innarbeides i Sikkerhetsinstruksen/Beskyttelsesinstruksen: (endringen utelatt, innarbeidet i selve instruksene av 17. mars 1972 nr. 8580 og 3352).

III

Det opprettes et rådgivende organ for nedgraderingsspørsmål.

1.Rådet har følgende sammensetning:

1 representant for Statsministerens kontor

1 representant for Utenriksdepartementet

1 representant for Justisdepartementet

1 representant for Forsvarsdepartementet

1 representant for Forsvarssjefen

1 representant for Riksarkivaren

2 representanter for forskere/brukergrupper oppnevnt av Kultur- og vitenskapsdepartementet.

Representantene skal være sikkerhetsklarert for til og med HEMMELIG informasjon.

Nedgraderingsrådet har følgende oppgaver:

a)Rådet skal holde seg informert om praksis og bruk med hensyn til gradering og nedgradering innen statsforvaltningen. Rådet skal på eget initiativ ta opp og behandle generelle spørsmål om nedgradering.
b)Rådet skal bidra til en mest mulig ensartet praktisering av regelverket for nedgradering i de ulike offentlige institusjoner.
c)Nedgraderingsrådet er administrativt underlagt forsvarsdepartementet som har sekretariatfunksjon. Rådet skal møte etter behov, eller minst to ganger årlig.
2.Berørte departementer skal utferdige årlige rapporter til nedgraderingsrådet om deres og de underlagte etaters erfaringer på dette området herunder eventuelle problemer vedrørende nedgraderingsspørsmål.