Forskrift om kontroll av maritim tjeneste

DatoFOR-1988-11-25-940
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1988 803
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endretFOR-2013-08-20-1013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§39, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort
KorttittelForskrift om kontroll av maritim tjeneste

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 25. november 1988 med hjemmel i lov av 18. juni 1971 nr. 90 om mønstring av arbeidstakere på skip m.v., jfr. kgl.res. av 1. oktober 1971. Fremmet av Utenriksdepartementet (nå Nærings- og handelsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 16 annet ledd bokstav g, § 39 tredje ledd bokstav g, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 juni 2005 nr. 677, 16 aug 2006 nr. 990, 26 okt 2011 nr. 1527, 20 aug 2013 nr. 1013.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Fartøy: Skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger.
b)Arbeidsgiver: Rederi eller annen arbeidsgiver.
c)Kontrollmyndighet:
1.Norsk utenriksstasjon, lokale kontorer i arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge eller annen offentlig institusjon som er spesielt bemyndiget til å føre kontroll i henhold til denne forskrift.
2.Arbeidsgiver/skipsfører som fører forkontroll i henhold til denne forskrift.
d)Skipsfører: Fører av fartøy, herunder plattformsjef.
e)Maritim tjeneste: Tjeneste på fartøy.
0Endret ved forskrift 16 aug 2006 nr. 990.
§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for norske statsborgere som har sitt arbeid på fartøy, uavhengig av fartøyets nasjonalitet.

Regelen om forkontroll i § 4 i forskriften her gjelder for rederi og skipsfører på norske fartøy.

Regelen om fartsoppgave i § 5 i forskriften her gjelder for utenlandske statsborgere som har sitt arbeid på norsk fartøy.

0Endret ved forskrifter 2 juni 2005 nr. 677, 20 aug 2013 nr. 1013.
§ 3.Unntak

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad innvilge unntak fra forskriftens krav. Unntaket må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

0Endret ved forskrift 20 aug 2013 nr. 1013.
§ 4.Forkontroll

Rederiet og skipsfører skal gjennomføre forkontroll av arbeidstakers ansettelsesforhold, kvalifikasjoner, helseerklæring og identifikasjonsbevis før arbeidstaker tiltrer tjeneste om bord.

Unntatt fra krav til forkontroll i første ledd er:

a)Arbeidstaker på fartøy under 250 bruttotonn.
b)Arbeidstaker på fiske- eller fangstfartøy når det brukes som sådant.
c)Arbeidstaker på fartøy i norske innsjøer og elver.
d)Personer som tjenestegjør på fartøy tilhørende Forsvaret.
e)Personer som bare arbeider om bord mens skipet ligger i havn.
f)Personer som bare foretar inspeksjoner om bord.
0Endret ved forskrifter 2 juni 2005 nr. 677, 20 aug 2013 nr. 1013.
§ 5.Utstedelse av sjøfartsbok og fartsoppgave

Til norsk statsborger utstedes sjøfartsbok etter søknad. Til andre enn norske statsborgere utstedes fartsoppgave etter søknad.

For utstedelse av sjøfartsbok må søkeren møte opp hos offentlig kontrollmyndighet med to passbilder, gyldig norsk pass og dokumentasjon på at vedkommende har sitt arbeid på fartøy. For søknad om sjøfartsbok som leveres ved oppmøte på norsk utenriksstasjon skal det i tillegg til dokumentene som nevnt i første punktum vedlegges et søknadsbrev som inneholder søkerens navn, fødselsdato, personnummer og høyde.

For utstedelse av fartsoppgave må søkeren møte opp hos offentlig kontrollmyndighet med dokumentasjon på at vedkommende har sitt arbeid på norsk fartøy, og fremvise gyldig pass eller annet offentlig godkjent identifikasjonsbevis.

0Endret ved forskrifter 2 juni 2005 nr. 677, 20 aug 2013 nr. 1013.
§ 6.Fartstid, utforming og innhold i sjøfartsbok og fartsoppgave

I sjøfartsboken skal innføring av fartstid foretas av skipsfører eller rederi. Alternativt kan fartstiden attesteres av rederiet i fartsoppgaven. Dersom slik innføring ikke er foretatt, kan den foretas av offentlig kontrollmyndighet.

Sjøfartsdirektoratet bestemmer form og innhold for sjøfartsbok og fartsoppgave, samt hvilke påtegninger og innføringer som skal foretas.

Arbeidsgiveren skal oppbevare dokumentasjon på arbeidstakernes fartstid inntil slik dokumentasjon ikke lenger kan antas å ha betydning for deres opparbeiding eller vedlikehold av sertifikatrettigheter.

0Endret ved forskrifter 2 juni 2005 nr. 677, 20 aug 2013 nr. 1013.
§ 7.Krav om identifikasjonsbevis

Rederiet skal sørge for at arbeidstakerens identitet er tilstrekkelig dokumentert, kontrollert og verifisert før tiltredelse. Arbeidstakere som kommer fra land som har ratifisert ILO-konvensjon nr. 108 eller ILO-konvensjon nr. 185 om nasjonale identitetskort, skal fremvise dette. Arbeidstakere fra land som ikke har ratifisert disse konvensjonene må enten fremvise identitetsbevis for arbeid på fartøy som er hjemlet i sitt eget lands lovgivning, eller, dersom dette ikke er tilgjengelig, fremvise sitt reisepass. Identitetsbevis utstedt av annen stat kan kun godtas dersom arbeidstakeren er bosatt i den staten.

Dersom kun pass foreligger, skal rederiet i tillegg til kravene i første ledd forvisse seg om at arbeidstakeren har sitt arbeid på fartøy ved annen dokumentasjon utstedt av myndighet i arbeidstakerens hjemland, eller tidligere tjeneste som arbeidstakeren har gjennomført. Arbeidstakeren skal i tillegg ha med seg nødvendig reisedokument og annen dokumentasjon for dennes identitet om bord.

0Endret ved forskrifter 2 juni 2005 nr. 677, 26 okt 2011 nr. 1527 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 8), 20 aug 2013 nr. 1013.
§ 8.Mannskapsliste.

Rederiet og skipsføreren skal føre oppgave over hvilke arbeidstakere som til enhver tid befinner seg om bord på det enkelte fartøy. Vedkommende direktorat eller annen offentlig myndighet kan kreve å få utlevert slike oppgaver. Offentlig myndighet kan ved tilsyn kreve å få utlevert egenerklæring om forkontroll, jf. § 5.

0Endret ved forskrifter 2 juni 2005 nr. 677, 26 okt 2011 nr. 1527 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 9).
§ 9.Gebyrer

For utstedelse av fartsoppgave som foretas av norsk utenriksstasjon, betales gebyr i henhold til gjeldende gebyrtariff som er fastsatt med hjemmel i lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten.

0Endret ved forskrifter 26 okt 2011 nr. 1527 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 10), 20 aug 2013 nr. 1013.
§ 10.Overtredelse.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig borgelig Straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

0Endret ved forskrifter 26 okt 2011 nr. 1527 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 12), 20 aug 2013 nr. 1013 (tidligere § 11).
§ 11.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1989. Fra samme tid oppheves forskrift av 15. juni 1987 nr. 576 om mønstring av arbeidstakere på fartøy.

0Endret ved forskrifter 26 okt 2011 nr. 1527 (i kraft 1 nov 2011, tidligere § 13), 20 aug 2013 nr. 1013 (tidligere § 12).