Forskrift for skattemessig behandling av deltakere i samordning og omfordeling av andeler i petroleumsforekomst.

DatoFOR-1988-12-02-998
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1988 828
Ikrafttredelse03.01.1989
Sist endretFOR-2016-12-09-1493 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§10
Kunngjort
KorttittelForskr. for andeler i petroleumsforekomst

Fastsatt ved kgl.res. 2. desember 1988 med hjemmel i petroleumsskatteloven av 13. juni 1975 nr. 35 § 10 annet og tredje ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1493.

§ 1.Dersom petroleumsforekomst som dekkes av flere utvinningstillatelser omfordeles, skal bestemmelsene i denne forskriften legges til grunn ved beskatning av deltakerne i det år omfordelingen gjennomføres.

Det samme gjelder dersom det inngås avtale om samordnet utnytting av petroleumsforekomster som dekkes av flere utvinningstillatelser, eller slik samordning bestemmes av offentlig myndighet med hjemmel i petroleumsloven § 16.

Med omfordeling etter denne forskriften menes en ny fastsetting av deltakernes prosentvise andel av en petroleumsforekomst hvor følgende vilkår er oppfylt:

a)fastsettingen er krevet på grunnlag av forutgående avtale mellom deltakerne, og
b)fastsettingen skal gis virkning enten for forekomstens levetid eller fra tidspunkt for samordning som nevnt i annet ledd eller fra tidspunkt for siste tidligere omfordeling, og
c)fastsettingen er basert på den kunnskap om forekomsten som er tilgjengelig på tidspunkt for omfordeling.
§ 2.Den som får redusert sin andel, skal i året for samordningen eller omfordelingen:
(1) Redusere grunnlag for avskrivninger og grunnlag for friinntekt med de beløp som forholdsmessig tilsvarer reduksjonen i andelen.

For driftsmidler som avskrives etter saldometode, jf. skatteloven § 14-40, skal reduksjonen foretas i det opprinnelige saldogrunnlag.

(2) Redusere akkumulerte avskrivninger og akkumulert friinntekt med de beløp som tilsvarer henholdsvis det som er avskrevet for meget, og det som er gitt for meget i friinntekt i tidligere år basert på grunnlagene etter samordningen eller omfordelingen. Reduksjonene som skal gjøres etter forrige punktum skal tillegges deltagernes respektive inntektsgrunnlag.
(3) Inntektsføre ethvert vederlag som mottas i forbindelse med samordningen eller omfordelingen i den utstrekning det overstiger den reduksjon som gjøres i grunnlaget for avskrivninger etter § 2 nr. 1. Hvis det vederlag som mottas er lavere enn den reduksjon som gjøres i grunnlaget for avskrivninger etter § 2 nr. 1, skal differansen føres til utgift.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1493 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Den som får øket sin andel, skal i året for samordningen eller omfordelingen:
(1) Øke grunnlaget for avskrivninger og grunnlaget for friinntekt med de beløp som forholdsmessig tilsvarer økningen i andelen.

For driftsmidler som avskrives etter saldometode, jf. skatteloven § 14-40, skal økningen foretas i det opprinnelige saldogrunnlag.

(2) Øke avskrivninger og friinntekt med beløp som tilsvarer henholdsvis det som er avskrevet for lite og det som er gitt for lite i friinntekt i tidligere år basert på grunnlagene etter samordningen eller omfordelingen.
(3) Utgiftsføre ethvert vederlag som utredes i forbindelse med samordningen eller omfordelingen i den utstrekning det overstiger den økning som gjøres i grunnlaget for avskrivninger etter § 3 nr. 1. Hvis det vederlag som utredes er lavere enn den økning som gjøres i grunnlaget for avskrivninger etter § 3 nr. 1, skal differansen føres til inntekt.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1493 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Enhver samordning eller omfordeling som omfattes av § 1 skal gis skattemessig virkning som om den var foretatt 1. januar i det året samordningen eller omfordelingen er gjennomført. Friinntekt i året for samordningen eller omfordelingen beregnes likevel ut fra grunnlaget for friinntekt etter at samordningen eller omfordelingen er gjennomført.
§ 5.Beløp som skal utgiftsføres og inntektsføres etter disse forskriftene skal behandles som inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum uten hensyn til hva beløpene er angitt eller ment å skulle dekke.
§ 6.Dersom en samordning eller omfordeling ikke omfattes av § 1, kan deltakerne i fellesskap søke Finansdepartementet eller den det gir fullmakt, om at bestemmelsene i denne forskriften likevel skal gjøres gjeldende.
§ 7.Dersom samtlige deltakere i en samordning som nevnt i § 1 annet ledd er enige om at de ønsker en annen skattemessig behandling lagt til grunn enn det som følger av disse forskriftene, kan de samlet søke Finansdepartementet om at en konkret, alternativ løsning legges til grunn. Ved vurderingen av en slik søknad skal Finansdepartementet påse at den samlede skatteeffekten for samordningen ikke blir ufordelaktig for staten i forhold til om reglene i denne forskriften var lagt til grunn. Selskapene plikter å legge frem det materialet som blir ansett nødvendig for å ta stilling til søknaden på en ensartet måte for samtlige berørte selskaper i den aktuelle samordningen eller omfordelingen. Departementet kan sette vilkår for samtykket.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for de deltakerne som er undergitt norsk beskatning ved samordning eller omfordeling av andeler i petroleumsforekomster som nevnt i § 1 dersom forekomsten strekker seg over på et annet lands kontinentalsokkel.

Dersom departementet finner at en skattemessig løsning som det er søkt om samtykke til etter denne paragraf er så omfattende eller teknisk komplisert at det vil medføre vesentlige administrative eller tekniske problemer å vurdere, gjennomføre eller kontrollere de elementer løsningen består av, skal departementet ikke gi samtykke til løsningen.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1493 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.De deltakerne som gjennomfører en samordning eller omfordeling etter bestemmelsene i denne forskriften skal, sammen eller hver for seg, overlevere et dokument til Finansdepartementet eller den det gir fullmakt som viser de regnskapsmessige og skattemessige effekter og endringer samordningen eller omfordelingen har medført, jf. § 2 og § 3 i denne forskriften. Dokumentet skal overleveres senest samtidig med levering av skattemeldingen for det år samordningen eller omfordelingen er foretatt.

Hver deltaker som gjennomfører en samordning eller omfordeling etter bestemmelsene i denne forskriften, skal levere et eksemplar av dokumentet som er nevnt i første ledd, i original eller kopi til Oljeskattekontoret, sammen med skattemeldingen for det år samordningen eller omfordelingen er foretatt.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1493 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Disse forskriftene gis virkning på samordninger og omfordelinger som ikke er gjennomført pr. 1. juli 1988.