Forskrift om samordning av pensjons- og trygdeytelser når den ene av tjenestepensjonene er etter garantireglene for alderspensjon mellom 65 og 67 år.

DatoFOR-1989-01-03-3
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1989 4
Ikrafttredelse03.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§7
Kunngjort
KorttittelForsk. om samordning pensjons- og trygdeytelser

Fastsatt av Sosialdepartementet 3. januar 1989 i medhold av lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 7 nr. 3.

1.Ved beregning av pensjonsmaksimum skal den høyeste av pensjon fastsatt etter garantireglene og pensjon for full tjenestetid etter pensjonsgrunnlaget, anses som pensjon for full tjenestetid.
2.I de tilfelle der det ikke eksisterer noe pensjonsgrunnlag, skal bruttopensjonen anses som pensjon for full tjenestetid.
3.Disse forskrifter trer i kraft straks.