Forskrift om samordning av pensjons- og trygdeytelser når tjenestepensjonen er etter garantireglene for alderspensjon mellom 65 og 67 år.

DatoFOR-1989-01-03-4
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1989 4
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning - tjenestepensjon

Fastsatt av Sosialdepartementet 3. januar i medhold av lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 16 nr. 4. 

1. I begrepet den høyeste av pensjonene i nr. 2, inngår også pensjon fastsatt etter garantiregelen.
2. Ved beregning av pensjonsmaksimum etter nr. 3 skal den høyeste av pensjon fastsatt etter garantiregelen og pensjon for full tjenestetid etter pensjonsgrunnlaget, anses som pensjon regnet etter full tjenestetid.
3. I de tilfelle der det ikke eksisterer noe pensjonsgrunnlag, skal bruttopensjonen anses som pensjon regnet etter full tjenestetid.
4. Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1989.