Forskrift til gjennomføring av den alminnelige utførselsregulering.

DatoFOR-1989-01-10-52
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1989 27
Ikrafttredelse15.02.1989
Sist endretFOR-2002-11-15-1276 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-12-13-30 jf LOV-1997-06-06-32-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om alm. utførselsregulering

Fastsatt av Utenriksdepartementet 10. januar 1989 i medhold av mellombels lov om utførsleforbod av 13. desember 1946 nr 30, jfr kgl.res. av 12. desember 1947 og kgl.res. av 18. desember 1987 nr 970. Endret 1 des 1990 nr. 1166, 2 jan 1995 nr. 7, 3. juni 1997 nr. 588, 15 nov 2002 nr. 1276.

§ 1.Ved utførsel av visse varer kreves det tillatelse (utførselslisens) fra Utenriksdepartementet. Lisensplikten gjelder også ved utførsel av slike varer fra lager for ufortollede varer. Utenriksdepartementet utarbeider en liste over disse varer. Departementet avgjør i tvilstilfeller om en vare er lisenspliktig eller ikke. Departementet kan foreta endringer i varelistene.
§ 1a.(Opphevet fra 1 jan 2003, jf. forskrift 15 nov 2002 nr. 1276.)
§ 2.Varer som ikke er lisenspliktige etter § 1, kan utføres uten særskilt tillatelse fra Utenriksdepartementet dersom de ikke omfattes av departementets forskrifter av 10. januar 1989 nr. 51 til gjennomføring av utførselsreguleringen for strategiske varer, tjenester og teknologi eller departementets bestemmelser av 26. januar 1963 om ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.
§ 3.Forhold som at bindende avtaler er inngått eller at betaling er mottatt vil ikke kunne legges til grunn for innvilgelse av utførselstillatelse. Ved salg av lisenspliktige varer til utlandet bør det derfor tas forbehold om at søknad om utførselslisens vil bli innvilget.
§ 4.Unntatt fra lisensplikten i § 1 er:
-varer til en verdi av inntil kr. 5.000,- pr. sending. Unntaket gjelder bare enkeltforsendelser,
-yrkesutstyr som av eksportøren skal brukes midlertidig i utlandet og som senere skal gjeninnføres til Norge,
-yrkesutstyr som har vært innført til midlertidig bruk i Norge for servicearbeid og som av utstyrets eier tas med tilbake til utlandet,
-varer i utenlandsk eie som returneres til utlandet etter å ha vært midlertidig innført til Norge i forbindelse med utstilling eller demonstrasjon. Unntaket gjelder ikke varer på liste I,
-redningsutstyr og oljevernutstyr som utføres i forbindelse med hjelpeaksjoner,
-varer i direkte transitt når adressat og bestemmelsesland er uendret i forhold til hva som er oppgitt ved utklarering av varene fra eksportlandet. Unntaket gjelder ikke varer på liste I,
-varer til bruk for den norske befolkning og til norske bedrifter på Svalbard og Jan Mayen,
-varer til bruk på den norske del av kontinentalsokkelen,
-varer til bruk om bord på norskeide skip under norsk flagg, og norskeide luftfartøyer, i utenriksfart.
0Endret ved forskrift 2 jan 1995 nr. 7.
§ 5.Utenriksdepartementets tillatelse til utførsel av varer som er ført opp på varelistene som er nevnt i § 1, gis i form av utførselslisens etter søknad på fastsatt skjemasett.

Eksportøren plikter å legge fram alle opplysninger og den dokumentasjon som Utenriksdepartementet finner nødvendig for behandling av søknaden.

Søknaden skal være undertegnet av eksportøren eller den som har fullmakt til å handle på eksportørens vegne.

§ 6.Utførselslisens kan ikke overdras til andre uten tillatelse fra Utenriksdepartementet.
§ 7.Eksportøren skal påse:
-at de varer som utføres er i samsvar med innvilget lisens,
-at de varer som utføres går til det bestemmelsessted som framgår av lisensen,
-at de varer som utføres ikke fraviker de kvanta eller beskrivelser som framgår av utførselslisensen,
-at utførselen skjer innen den gyldighetsfrist som er satt i utførselslisensen,
-at særlige vilkår som er satt i utførselslisensen er oppfylt.
§ 8.Ved utførsel av varer skal utførselslisensen legges fram for tollvesenet i original (ikke fotokopi eller liknende).

Tollvesenet skriver av på lisensen det kvantum som blir utført, samt angir utførselsdatoen. Blir de varer lisensen er innvilget for utført i flere sendinger må det påses at disse til sammen ikke overstiger det kvantum lisensen er innvilget for.

Tollvesenet tilbakeleverer utførselslisensen til eksportøren etter at avskrivningen er foretatt.

§ 9.Ved søknad om forlenging av lisensens gyldighetsfrist skal den sendes Utenriksdepartementet med redegjørelse om grunnen til at fristen ønskes forlenget. Det samme gjelder søknad om endring av kvantum. Søknaden sendes inn i form av brev.

Tilføyelser, strykninger og andre rettinger på en utførselslisens kan bare foretas av Utenriksdepartementet.

§ 10.Dersom en innvilget utførselslisens ikke nyttes, eller ikke kan nyttes i overensstemmelse med anførte vilkår, skal lisensen straks sendes tilbake til Utenriksdepartementet med redegjørelse om hvorfor utførselen ikke kan gjennomføres.
§ 11.Tap av innvilget utførselslisens meldes skriftlig til Utenriksdepartementet av eksportøren eller den som har fullmakt til å handle på eksportørens vegne.
§ 12.Eksportøren (lisensinnehaveren) skal beholde den nyttede lisens i tre år fra den dag gyldighetsfristen for lisensen utløper. Eksportøren plikter å sende lisensen til Utenriksdepartementet for kontroll dersom dette blir pålagt.
§ 13.Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra disse forskrifter.
§ 14.Disse forskrifter trer i kraft 15. februar 1989. Fra samme tidspunkt oppheves Utenriksdepartementets (tidligere Handelsdepartementets) forskrifter av 1. november 1983 nr. 1597 til gjennomføring av utførselsreguleringen med senere endringer.