Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

DatoFOR-1989-02-10-88
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1989 66
Ikrafttredelse10.02.1989
Sist endretFOR-2007-11-23-1292
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§4, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, LOV-2007-02-16-9-§41, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§45
Kunngjort
KorttittelForskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 10. februar 1989 med hjemmel i lov av 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøyer og andre flyttbare innretninger i sjøen. Fremmet av Utenriksdepartementet (nå Nærings- og handelsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 4, § 6, § 16, § 19, § 20, § 41, § 43 og § 45.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 juni 1991 nr. 364, 1 juli 1993 nr. 585, 23 juni 1999 nr. 864, 30 mai 2000 nr. 554, 23 nov 2007 nr. 1292.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1.Fiske: Fiske og fangst av fisk, hval, sel, reker eller andre levende ressurser i sjøen, herunder tang og tare o.l.
2.Fisker: Person som driver med ervervsmessig fiske, herunder besetning og produksjonspersonale ombord.
3.Fisker, Blad B: Person som er registrert med ervervsmessig fiske som hovedyrke eller eneyrke.
4.Fisker, Blad A: Person som er registrert med ervervsmessig fiske som biyrke. (Blad A og B: Fiskeridepartementets kategorisering av fiskere i fiskermanntallet, jf. forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmenn m.v.).
0Endret ved forskrift 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000).
§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse, unntatt fiske i ferskvann. Denne forskrift gjelder likevel ikke maskin- og dekksoffiserer på fiskefartøy med sertifikat i henhold til STCW-konvensjonen, som skal følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser for opprettholdelse av gyldig sertifikat.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000), 23 nov 2007 nr. 1292.
§ 3.Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Alle fiskere på fartøy som driver ervervsmessig fiske eller fangst skal ha gjennomgått minst 40 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring med innføring i risikoforhold, førstehjelp, sjøredning, brannvern, røykdykking samt verne- og miljøarbeid.

For fiskere som tidligere har fullført godkjent sikkerhetskurs, kreves ikke grunnleggende sikkerhetsopplæring dersom sikkerhetsopplæringens administrasjon finner at kurset er i samsvar med fagplan til sikkerhetsopplæring for fiskere.

For fiskere som har gjennomført sikkerhetskurs i andre land enn Norge, godkjennes slike kurs dersom de er av minst 40 timers varighet, og sikkerhetsopplæringens administrasjon finner at kursets innhold tilfredsstiller fagplan til sikkerhetsopplæring for fiskere. Sikkerhetsopplæringens administrasjon skal utstede dokumentasjon på at slik vurdering er foretatt. Slik dokumentasjon skal oppbevares om bord og fremvises ved eventuell kontroll.

For fiskere som er fylt 67 år er omhandlede opplæring frivillig.

Fagplan og eventuelle endringer av denne, skal være godkjent av Det rådgivende utvalg for sikkerhetsopplæring for fiskere. Fagplan og eventuelle endringer av denne, skal forelegges Rådet for videregående opplæring og Kirke- og undervisningsdepartementet til orientering før den iverksettes.

Fagplan og eventuelle endringer av denne, skal forelegges Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet til orientering før den iverksettes

0Endret ved forskrift 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000).
§ 4.Repetisjonskurs i sikkerhetsopplæring

Fiskere som har fullført grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 eller annen godkjent sikkerhetsopplæring, skal innen åtte år, men ikke før fem år er gått, ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Deretter skal alle gjennomgå tilsvarende repetisjonskurs mellom hvert femte og åttende år etter siste kurs. Tilsvarende gjelder også for fiskere som har sikkerhetskurs fra andre land enn Norge.

Fiskere som ikke har gjennomgått repetisjonskurs i overensstemmelse med første ledd, må gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 på nytt.

For fiskere over 60 år skal repetisjonskurs etter denne paragraf være frivillig.

§ 3 femte ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000).
§ 5.Registrering

Gjennomgått grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere eller annen godkjent sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 og gjennomgått repetisjonskurs i henhold til § 4, samt fiskere som deltar i fiske uten godkjent sikkerhetsopplæring etter § 9, skal registreres i et sentralt register godkjent av Datatilsynet. Fiskere som har gjennomgått og bestått slike kurs skal få utstedt kursbevis.

Nærmere regler om føring av registeret kan gis av Justisdepartementet.

0Endret ved forskrift 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000).
§ 6.Administrasjon

Troms fylkeskommune ved Tromsø Maritime skole har ansvar for administrasjon av sikkerhetsopplæringen etter denne forskrift og for føring av register etter § 5.

0Endret ved forskrift 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000).
§ 7.Plikter

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og denne forskriften.

Rederiet og skipsføreren skal sørge for at enhver om bord har gjennomgått sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 og § 4. Kopi av kursbevis skal oppbevares om bord. Rederiet og skipsføreren er også ansvarlig for at vilkårene som er stilt i § 9 for å ta om bord fisker eller besetningsmedlem uten gjennomgått sikkerhetsopplæring, er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000), 23 nov 2007 nr. 1292.
§ 8.Overgangsbestemmelser

For fiskere på blad A samt eventuelle uregistrerte fiskere utsettes fristen til å gjennomgå repetisjonskurs til 1. januar 2001 dersom tidligere frist følger av § 4.

0Endret ved forskrifter 23 juni 1999 nr. 864, 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000).
§ 9.Fravik

Kan tilstrekkelig antall fiskere med gjennomgått sikkerhetsopplæring ikke skaffes innen rimelig tid og uten uforholdsmessige vanskeligheter, kan reder eller fører ta om bord fisker uten godkjent grunnleggende sikkerhetsopplæring for inntil tre måneder forutsatt at:

1.fiskeren ikke tidligere har søkt dispensasjon fra kravet til sikkerhetsopplæring eller tjenestegjort ombord på fiskefartøy i henhold til denne paragraf, og
2.reder eller fører har gitt melding til sikkerhetsopplæringens administrasjon ved Tromsø Maritime skole før avgang. Slik melding skal gis før avgang og inneholde fiskerens navn, adresse, fødselsnummer, fartøyets navn og kjenningssignal, rederens navn samt dato for tiltredelse om bord på fartøyet. Av meldingen skal det fremgå om fiskeren skal påmeldes sikkerhetskurs eller om engasjementet om bord er midlertidig og med en varighet på mindre enn tre måneder, og
3.reder eller fører har mottatt bekreftelse på melding fra sikkerhetsopplæringens administrasjon før avgang og at denne oppbevares om bord for fremvisning ved eventuell kontroll, og
4.fartøyet til enhver tid ikke har om bord mer enn:
a.fire fiskere uten godkjent sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er på 24 eller flere, eller
b.tre fiskere uten godkjent sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er på 16 eller flere, eller
c.to fiskere uten godkjent sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er på åtte eller flere, eller
d.én fisker uten godkjent sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er mindre enn åtte.

Fartøyets fører er ansvarlig for at den som tiltrer blir gitt tilstrekkelig innføring om plassering og bruk av fartøyets redningsredskaper og sikkerhetsutstyr før avgang, jf. gjeldende bestemmelser om redningsredskaper m.m. på fiske- og fangstfartøy.

Dersom det foreligger ekstraordinære omstendigheter utover det som er nevnt i første ledd ovenfor, kan Sjøfartsdirektoratet fravike forskriftens krav etter skriftlig søknad dersom fraviket er sikkerhetsmessig forsvarlig og ikke strider mot internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

0Endret ved forskrift 30 mai 2000 nr. 554 (i kraft 1 juli 2000).
§ 10.(Opphevet ved forskrift 23 nov 2007 nr. 1292.)
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.