Forskrift for behandlingen av saker om krigsskader og krigsskadeerstatning i kommunene.

DatoFOR-1989-02-24-106
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1988 89
Ikrafttredelse24.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-2-§6.
Kunngjort
KorttittelForskrift om krigsskader m m i kommunene

Fastsatt ved kgl.res. av 24. februar 1989. Fremmet av Sosialdepartementet. 

I medhold av § 6 annet ledd i lov av 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse fastsettes forskrifter for behandlingen av saker om krigsskader og krigsskadeerstatning i kommunene.

§ 1.Kommunenes plikter når det gjelder krigsskader og krigsskadeerstatning

Kommunen plikter, etter nærmere bestemmelser som kommunestyret fastsetter, å sørge for at krigsskade på fast eiendom eller løsøre innen kommunen snarest mulig kan bli anmeldt, registrert, gransket og taksert. Unntatt er skip over 100 br.reg.tonn som hører under Den norske krigsforsikring for skip, og varer under transport som hører under Norsk Oljeforsikringspool. Unntatt er også eiendom som tilhører staten, medmindre annet blir bestemt. Kommunen skal når det er aktuelt bidra til at reglene om melding om krigsskader blir kjent for innbyggerne i kommunen, og gi veiledning om hvordan krigsskader skal meldes og opplysning om de erstatningsregler som gjelder.

Kommunene skal rette seg etter de påbud og utføre de oppdrag de får fra Krigsskadeskipnaden.

§ 2.Skademelding

Den som vil søke om erstatning for krigsskade på eiendom, må sende melding til kommunen der hvor han var bosatt da skaden oppstod. Har skaden rammet eiendom eller næringsvirksomhet i en annen kommune, sender han samtidig melding til denne.

Meldingen gis på skjema fastsatt av Krigsskadeskipnaden. Kommunen skal såvidt mulig se til at meldingen blir tilfredsstillende utfylt. Har man ikke skjema, kan annen skriftlig melding godtas.

Meldingen avgis i 3 eksemplarer. Er skaden inntruffet i en annen kommune, sendes en melding til den; det samme gjøres om skadelidte nå bor i en annen kommune. Samtidig gis underretning om hva bostedskommunen gjør med meldingen.

§ 3.Frist for skademelding

Skademelding skal sendes kommunen uten ugrunnet opphold, i alminnelighet innen 1 måned etter at skaden er inntruffet. Kommunen kan godta melding som kommer innen 3 måneder etter at skaden inntraff dersom den finner det rimelig etter forholdene.

Kommer en melding senere enn 3 måneder etter at skaden er inntruffet, sender kommunen den til Krigsskadeskipnaden med uttalelse om den bør godtas, fordi skadelidte har vært hindret i å sende melding tidligere, eller andre særlige grunner taler for det.

§ 4.Behandling av innkomne skademeldinger
1.Alle skademeldinger skal føres inn under fortløpende nummer i en skadejournal som føres etter forskrifter gitt av Krigsskadeskipnaden. (Skjema 2). Nummeret føres på alle eksemplarer av skademeldingen, og senere korrespondanse om denne skade.
2.Kommunen avgjør om den godtar meldingen. Kommunen skal avvise meldingen:
a.Når den kommer etter fristens utløp og ikke godtas etter § 3 første ledd, eller ikke anbefales godtatt etter § 3 annet ledd.
b.Hvis meldingen ikke i det vesentlige samsvarer med forskriftene i skjema 1 og nemnda ikke kan få den beriktiget.
c.Hvis skadelidte forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige eller misvisende opplysninger. Meldingen skal ikke avvises dersom skadede eiendeler er pantsatt eller beheftet av liknende rett.
d.Hvis kommunen finner det klart at det ikke foreligger krigsskade, at skaden er mindre enn kr. 10.000, eller at erstatning av annen grunn ikke kan gis.
3.Når kommunen avviser en skademelding, skal den underrette melderen om grunnen, og om at han innen en måned kan innanke avvisningen for Krigsskadeskipnaden. (Skjema 3).
4.Hvis kommunen ikke avviser meldingen, sender den meldingen til Krigsskadeskipnaden, som vil sørge for gransking og taksering.

Gjelder meldingen skade på småskip, d.v.s. fartøy over 4 og under 100 br.reg.tonn, sendes meldingen til herreds- eller byretten som vil sørge for gransking og taksering.

Dersom kommunen har opplysninger å gi ut over det som går fram av meldingen som kan være av betydning, sendes disse med.

§ 5.Arkivering av skademelding

Når kommunen har sendt skademelding, evt. med tilleggsopplysninger, til Krigsskadeskipnaden, arkiveres den gjenværende skademelding på betryggende måte for mulig bruk om den avsendte skulle gå tapt.

§ 6.Umeldte krigsskader

Hvis kommunen er kjent med at krigsskader av betydning ikke er meldt, og den antar at det skyldes at rette vedkommende ikke har hatt anledning til å melde, kan kommunen selv melde skaden.

§ 7.Krigsskade på penger, verdipapirer og verdigjenstander

Får kommunen melding om at penger, verdipapirer som aksjer, obligasjoner o.l. eller verdigjenstander som gull, edle stener, kunstverk er gått tapt ved krigshending, bør den såvidt mulig søke å sikre bevis. Den bør oppfordre melderen til å sannsynliggjøre tapet best mulig, ved å gjøre rede for sin besittelse av gjenstandene, ved vitneutsagn o.l.

§ 8.Brudd på forbindelse med Krigsskadeskipnaden

Hvis forbindelsen med Krigsskadeskipnaden blir brutt for lengre tid, skal kommunen selv sørge for at meldte krigsskader blir gransket og taksert. Den oppnevner da selv kyndige takstmenn og ser til at de takstdirektiver som er gitt av Krigsskadeskipnaden såvidt mulig blir fulgt.