Forskrift om unntak fra lov om havner og farvann for sjø- og landområder samt arbeid, anlegg og tiltak knyttet til forsvarsmessige formål

DatoFOR-1989-05-12-302
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1989 344
Ikrafttredelse26.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§2, jf. LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
Rettet05.03.2010 (hjemmel)
KorttittelForskrift om unntak fra havne- og farvannsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 12. mai 1989 med hjemmel i § 2 fjerde ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann for sjø- og landområder samt arbeid, anlegg og tiltak knyttet til forsvarsmessige formål. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 64 første ledd. 

Område som er erklært hemmelig i medhold av lovgivningen om forsvarshemmeligheter, og område med byggverk og anlegg, som er erklært hemmelig i medhold av nevnte lovgivning, unntas fra lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann slik at det ikke kreves tillatelser i medhold av havne- og farvannsloven.

Vedkommende militære myndighet plikter å se til at bestemmelsene som er gitt i havne- og farvannsloven eller forskrift blir holdt. Forsvarsdepartementet kan gi tillatelse til bygg og anlegg som er knyttet til forsvarsmessige formål og som omfattes av unntaket i denne forskrifts første ledd.