Forskrift om i hvilke tilfelle vilkåret i forskotteringsloven om bosted og opphold i riket skal anses oppfyllt og om i hvilke tilfelle bidragsforskott kan utbetales i utlandet.

DatoFOR-1989-06-21-518
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1989 630
Ikrafttredelse01.07.1989
Sist endretFOR-1993-12-22-1237
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-02-17-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskr. om bidragsforskott (bosted og opphold)

Fastsatt av Sosialdepartementet 21. juni 1989 med hjemmel i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) § 2 annet ledd. Endret 22 des 1993 nr. 1237.

§ 1.Med riket menes i forskotteringsloven og i forskriften her Norge, unntatt Svalbard, Jan Mayen og norske biland.
§ 2.Vilkåret i forskotteringslovens § 2 første ledd bokstav a om bosted og opphold i riket anses oppfylt når
a)barnet skal oppholde seg i riket i mer enn 12 måneder, eller
b)barnet fødes i riket og moren har oppholdt seg eller skal oppholde seg her i mer enn 12 måneder.

Likt med opphold i riket regnes tidsrom på Svalbard, Jan Mayen eller norske biland, forutsatt at vedkommende er fullt medlem av folketrygden i de aktuelle periodene. En person regnes som fullt medlem av folketrygden når medlemskapet omfatter pensjonsdekning.

Barn som har søkt om asyl i Norge, eller som er barn av personer som har søkt om asyl her, anses tidligst å fylle vilkåret om bosted og opphold i riket fra og med den kalendermåned det er truffet vedtak om å gi asyl eller om å gi oppholdstillatelse i Norge.

§ 3.Vilkåret om bosted og opphold i riket skal ikke gjelde dersom barnet er fullt medlem av folketrygden (medlemskap som omfatter pensjonsdekning) og
a)oppholdet i utlandet ikke er ment å vare mer enn 6 måneder, regnet fra utreisedagen, eller 1
b)barnets utenlandsopphold skyldes arbeid for norsk arbeidsgiver, eller 2
c)barnet oppholder seg i utlandet sammen med forsørgeren og forsørgerens utenlandsopphold har årsaker som nevnt i bokstav b.
1Endringen i § 3 første ledd bokstav a gjelder for tilfelle der utenlandsoppholdet tar til tidligst 1. januar 1994.
2Endringen i § 3 første ledd bokstav b gjelder ikke for tilfelle der søknad om ytelser for tidsrom etter 31. desember 1993 er satt fram før 1. januar 1994. Med søknad om ytelser menes også søknad om fortsatte ytelser under utenlandsopphold som har tatt til før 1. januar 1994.

Opphevelsen av § 3 annet ledd gjelder ikke for tilfelle der søknad om dispensasjon er satt fram før 1. januar 1994. Som søknad om dispensasjon regnes i denne forbindelse også søknad om fortsatte ytelser under utenlandsopphold som har tatt til før 1. januar 1994.

§ 4.Forskriften her trer i kraft 1. juli 1989 og gjelder for ytelse av forskott for tidsrom etter 30. juni 1989.

Forskriften gis virkning også for situasjoner som oppsto før 1. juli 1989, men slik at bestemmelsene i § 2 ikke skal medføre bortfall av allerede tilstått forskott.