Forskrift om investering i aksjekapital etter lov om særlige regler til fremme av distriktsutbygging (distriktsskatteloven) § 4 nr. 2b.

DatoFOR-1989-06-23-410
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 593
Ikrafttredelse23.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-49, LOV-1969-06-19-72-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om investering etter DSKL

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juni 1989 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 49 om endring av lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

§ 1.Fondsavsetningen kan tidligst anvendes til investering i aksjekapital etter utgangen av det inntektsår avsetningen er foretatt.

Investeringen anses foretatt når tegningen er bindende for tegneren (aksjonæren).

§ 2.Avsetninger kan bare nyttes til investering i aksjekapital, herunder overkurs, når skattyter ved den enkelte aksjetegning tegner aksjer inkludert evt. overkurs, for minst kr. 30.000,-.

Avsetninger kan ikke nyttes til kjøp av tegningsretter.

Aksjekapitalen må ikke deles i flere aksjeklasser før etter utløpet av fristen i lovens § 7 femte ledd første punktum.

§ 3.Aksjeselskapet må senest innen utgangen av året etter tegningsåret ha ervervet betydelige driftsmidler, jf. lovens § 1, for et beløp som minst tilsvarer summen av de avsatte midler som er nyttet til aksjekapital og overkurs og eventuell offentlig subsidiert kapital til anskaffelse av driftsmidlene, herunder lån og tilskudd fra Distriktenes Utbyggingsfond. Driftsmidlet anses ervervet ved levering. Driftsmiddel som skattyteren selv tilvirker, anses ervervet når det er ferdig. (Jf. skattelovens § 44A-3).

Driftsmidler ervervet tidligere enn det år aksjetegningen finner sted, kan ikke nyttes til oppfyllelse av selskapets investeringsforpliktelse.

§ 4.Hvis det kreves samtykke for å nytte avsetninger til direkte investering i bestemte driftsmidler, jf. kgl.res. av 21. september 1979 og kgl.res. av 9. desember 1983 nr. 1794, gjelder det samme for selskapets oppfyllelse av sin investeringsforpliktelse ved investering i slike driftsmidler. Kgl.res. 29. november 1985 nr. 1993 § 2 annet og tredje ledd gjelder i disse tilfeller tilsvarende for selskapet.
§ 5.Aksjeselskapet må ikke avhende, flytte over til næringsvirksomhet som drives utenfor utpekt område eller ta ut av virksomheten driftsmidlene før etter 5 år, for fast anlegg 15 år, etter utløpet av det år driftsmidlet ble ervervet.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder alle saker hvor bindende aksjetegning er skjedd etter utgangen av 1988 med unntak av de saker hvor departementet har gitt tilsagn eller samtykke til at investeringen kan gjennomføres på grunnlag av de tidligere regler.