Forskrift om forbud mot oppankring og fiske med visse redskaper rundt Snorre undervannsinnretning.

DatoFOR-1989-06-23-413
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1989 595
Ikrafttredelse03.04.1992
Sist endretFOR-1992-03-18-172
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1985-03-22-11-§57, FOR-1987-10-09-810-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot oppankring rundt Snorre

Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 1989 med hjemmel i § 9 annet ledd i forskrift 9. oktober 1987 nr. 810, om sikkerhetssoner m.v. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Endret 18. mars 1992 nr. 172.

§ 1.Forskriften får anvendelse i et område rundt/over Snorre undervannsinnretning og tauhode, som ligger ca 75 meter fra innretningen, angitt som en sirkel med radius 575 meter målt fra innretningens senter. 

Innretningens posisjon er:

UTM koordinater: 6 817 700 N 458 800 Ø
Geografiske koordinater: 61°29′21,58″N 02°13′34,84°Ø
§ 2.Innenfor området som angitt i § 1, forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade innretninger på eller over havbunnen.
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes etter lov nr. 11 av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 66, jf forskrift om sikkerhetssoner mv § 15.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Trer i kraft fra 3. april 1992, jfr. forskrift av 18. mars 1992 nr. 172.