Forskrift om avlsstasjoner.

DatoFOR-1989-07-04-541
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1989 682
Ikrafttredelse01.09.1989
Sist endretFOR-2004-01-09-73
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om avlsstasjoner

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. juli 1989 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 10 jan 1996 nr. 59, 9 jan 2004 nr. 73 (bl.a hjemmel).

§ 1.Med avlsstasjon forstås et dyrehold som drives med den hensikt å distribuere sæd og/eller embryoner til bruk i andre besetninger.

Lokaler som benyttes til oppstalling av dyr, beiter, fôrlager, lokaler for uttak, preparering og lagring av sæd og/eller embryoner skal godkjennes og underlegges kontroll av Mattilsynet.

Avlsstasjonen skal ha eget isolat for oppstalling av nyrekrutterte avlsdyr.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 59, 9 jan 2004 nr. 73.
§ 2.Alle dyr som oppstalles ved en avlsstasjon skal stå under kontroll av Mattilsynet. Dyrene skal være godkjent helsemessig før de tas inn på avlsstasjonen. Mattilsynet kan til enhver tid bestemme hvilke helsemessige krav som skal stilles til avlsdyrene.

Bare dyr av samme art og dyr som nyttes som donorer av sæd eller embryo eller dyr som nyttes som underlagsdyr (ridyr) kan holdes ved en avlsstasjon.

Mattilsynet kan videre bestemme at dyrene underkastes regelmessige undersøkelser under oppstallingstiden ved avlsstasjonene.

Dyr som er benyttet i naturlig parring tillates ikke brukt ved en avlsstasjon før etter en karenstid på 6 måneder. Dyr tillates ikke brukt i naturlig parring i den tiden dyret oppholder seg på avlsstasjonen.

Ved sæduttak skal det fortrinnsvis brukes fantom.

Dersom det oppstår mistanke om eller det kan dokumenteres at et avlsdyr representerer en helsemessig risiko som sæd- eller embryodonor, skal dyret tas ut av avlsprogrammet. Dyr som tas ut av avlsstasjonen kan ikke selges som avlsdyr uten Mattilsynets samtykke.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 59, 9 jan 2004 nr. 73.
§ 3.Mattilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser for virksomheten ved avlsstasjoner.

Utstyr og ingredienser som nyttes under uttak, preparering og lagring av sæd og embryo skal være av en slik kvalitet og beskaffenhet at overføring av smittestoffer via nevnte avlsmateriale ikke kan forekomme. Det må således påses at de biologiske komponenter som nyttes ikke representerer en kjent smitterisiko.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 59, 9 jan 2004 nr. 73.
§ 4.Avlsstasjoner skal ha tilsatt en stasjonsveterinær som etter beste skjønn skal føre tilsyn med at den sæd og de embryoner som distribueres ikke representerer noen helsemessig risiko for de som mottar avlsmaterialet. I spesielle tilfeller kan Mattilsynet gi tillatelser til at dette tilsynet kan utøves av en deltidsansatt stasjonsveterinær.

Stasjonsveterinærens oppgave består således i å:

-føre tilsyn med avlsdyrenes helsestatus;
-føre tilsyn med lokaler og utstyr som benyttes under uttak, preparering, lagring og transport av sæd og/eller embryo;
-føre tilsyn med at sæd og/eller embryo er forsvarlig merket og pakket;
-føre tilsyn med at det personell som arbeider ved avlsstasjoner har og vedlikeholder tilstrekkelig kompetanse;
-rettlede alt personell som arbeider i enkeltbesetningene med det avlsmateriell som leveres fra avlsstasjonen;
-rapportere til feltpersonell om avlsdyr som ikke lenger kan nyttes som donorer av sæd eller embryo.

Ansettelsen av stasjonsveterinær skal godkjennes av Mattilsynet. Stasjonsveterinæren skal innen den 1. mars hvert år avgi rapport til Mattilsynet om foregående års virksomhet.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 59, 9 jan 2004 nr. 73.
§ 5.Inseminører, eller andre uvedkommende tillates ikke adgang til dyrerom eller øvrige lokaler hvor uttak og preparering av sæd og/eller embryo foregår. Etter avtale med stasjonsveterinæren kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra denne bestemmelsen.
§ 6.Mattilsynet eller offentlig veterinær som er bemyndiget av Mattilsynet skal minst 2 ganger årlig inspisere virksomheten ved avlsstasjonen.
0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 59, 9 jan 2004 nr. 73.
§ 7.Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 59, 9 jan 2004 nr. 73.
§ 8.Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.
0Tilføyd ved forskrift 9 jan 2004 nr. 73.
§ 9.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.
0Tilføyd ved forskrift 9 jan 2004 nr. 73.
§ 10.Disse forskrifter trer ikraft 1. september 1989. For samme tidspunkt oppheves forskrifter om kunstig inseminasjon hos husdyr fastsatt av Landbruksdepartementet 6. november 1948.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 73 (tidligere § 8).