Forskrift om fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

DatoFOR-1989-08-11-802
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1989 759
Ikrafttredelse11.08.1989
Sist endretFOR-2015-12-17-1735 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-48-§4, FOR-2015-03-27-310
Kunngjort
Rettet08.04.2016 (§ 4 andre og tredje ledd tilbakeført)
KorttittelForskrift om fartsområde for lasteskip i NIS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av kgl.res. 11. august 1989 i medhold av lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 4 annet ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 27. mars 2015 nr. 310.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 jan 2014 nr. 238, 8 okt 2015 nr. 1170, 17 des 2015 nr. 1735.
Rettelser: 08.04.2016 (§ 4 andre og tredje ledd tilbakeført).

Kapittel I. Generelle bestemmelser

0Overskrift tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016).
§ 1.Anvendelse

Denne forskrift kommer til anvendelse på lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, unntatt fartøyer som omfattes av forskrift 30. juni 1987 nr. 579 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

0Endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Svalbard

Skip som omfattes av denne forskrift tillates å føre last mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet, uavhengig av bestemmelsene i kapittel II.

0Tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel II. Utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

0Overskrift tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3.Utvidelse av fartsområde for lasteskip

Lasteskip der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann, tillates å føre last mellom norske havner når dette skjer

a)som del av en regulær rute mellom norsk og utenlandsk havn; eller
b)som frakt av petroleum1 i bulk fra innretning på norsk kontinentalsokkel; eller
c)leilighetsvis i inntil 3 måneder.

Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med at betingelsene etterleves.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).
1Jf. petroleumsloven § 1-6 a).
§ 4.Utvidelse av fartsområdet for spesielle lasteskip

Utover den utvidelse av fartsområde som følger av § 3, tillates lasteskip som er bygget eller utrustet for å transportere spesielle typer last, å føre slik last mellom norske havner, når skipet er på vei til eller fra utenlandsk havn og frakten ikke er ledd i et fast ruteopplegg. Skipsfører må være norsk statsborger eller statsborger fra land som omfattes av EØS-avtalen. Det er et vilkår at slik transport fører til en rasjonell utnyttelse av den tonnasje som er tilgjengelig, og ikke medfører uønskede konsekvenser for skip registrert i det ordinære skipsregisteret.

Et skip anses å være på vei til eller fra utenlandsk havn også når det fører last mellom norske havner i tillegg til en havn for å losse last fra utlandet og en havn for å ta ombord last fra utlandet.

Et skip kan ikke føre last mellom norske havner i medhold av denne forskrift før meddelelse er gitt fra Sjøfartsdirektoratet om at skipet er oppført på listen nevnt i § 5.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 2), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Liste over spesielle lasteskip som kan føre last mellom norske havner

Sjøfartsdirektoratet skal føre en liste over spesielle lasteskip som kan føre last mellom norske havner i medhold av § 4. Oppføring på listen skjer når

-det ikke innen en slik frist som direktoratet setter, kommer begrunnede innvendinger om at vilkårene i § 4 første ledd siste punktum ikke er oppfylt
-skipet ikke tidligere under samme eier har vært brukt i strid med lovens § 4 eller bestemmelsene i denne forskrift, og
-direktoratet ellers finner at vilkårene er til stede.

Listen skal gi opplysning om for hvilket tidsrom og hvilke laste- og lossehavner skipet har annet fartsområde enn det som følger av lovens § 4 første ledd, samt om hvilken type last det fører i dette fartsområdet.

Skip oppført på listen skal strykes ved eierskifte eller når det ikke lenger fyller vilkårene for oppføring, eller når det har vært brukt i strid med lovens § 4 eller bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Fremgangsmåte ved oppføring på listen

For at et skip kan føres opp på listen nevnt i § 5, må Sjøfartsdirektoratet være gitt opplysninger som viser at vilkårene i § 4 første ledd er oppfylt, og som kreves for at det kan føres opp på listen.

Oppføring på listen skal forelegges skipsfartsnæringens organisasjoner til uttalelse. Det samme gjelder senere stryking av listen etter § 5 tredje ledds annet og tredje strykingsalternativ.

Sjøfartsdirektoratet fastsetter nærmere retningslinjer for fremgangsmåten ved oppføring på listen.

0Endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 4), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel III. Straff og ikrafttredelse

0Overskrift tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Straff.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes med bøter i medhold av lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 11, såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse i medhold av annen lovbestemmelse.

Ved overtredelser kan vedkommende departement bestemme at skipet skal slettes av registeret, jfr. lov av 12. juni 1987 nr. 48 § 12 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 5), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 7).