Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk

DatoFOR-1989-08-17-819
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1989 799
Ikrafttredelse17.08.1989
Sist endretFOR-1998-06-22-595
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§24, jf. LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
Rettet05.03.2010 (hjemmel)
KorttittelForskrift om havnestatistikk

Hjemmel: Fastsatt 17. august 1989 av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet) i medhold av § 24 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 64 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 des 1993 nr. 1366, 22 juni 1998 nr. 595.

§ 1.Kommunen må føre fortløpende statisikk over anløp med følgende registreringer:

Antall anløp, fartøyenes største lengde, bredde og dybde, varemengder lastet og losset, og liggetid ved kai.

For de havnene som oppkrever trafikkavgift og/eller tonnasjeavgift, fordeles varemengdene lastet og losset på utenriks/innenriks, eventuelt import/ikke import, og private eller kommunale kaier.

§ 2.Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgiftene. Kommunale havnemyndigheter kan gi pålegg til havnebrukere og private kaieiere om å gi slike opplysninger som nevnt i denne bestemmelse.
0Endret 22 juni 1998 nr. 595.
§ 3.Havnebrukerne og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de opplysninger som er nødvendige for havnens planlegging og drift.
§ 4.Kystdirektoratet kan gi nærmere bestemmelse om hvorledes statistikk skal føres.
§ 5.Unnlatelse av å etterkomme pålegg som gis av kommunale havnemyndigheter etter denne forskriften straffes etter bestemmelsen i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 § 28 siste ledd, jf samme lovs § 20.
0Tilføyd 22 juni 1998 nr. 595.
§ 6.Disse forskriftene trer i kraft straks.
0Endret 22 juni 1998 nr. 595 (tidligere § 5).