Forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper

DatoFOR-1989-09-08-931
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 830
Ikrafttredelse08.09.1989
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§7-3 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om minstekrav til egenkapitalen

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 8. september 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Definisjoner

Med «egenkapital» menes her kapital som fastsatt i lovens § 7-3.

§ 2.Minste egenkapital

Et forsikringsselskap skal ha en egenkapital som til enhver tid utgjør minst 16 mill kroner.

For forsikringsselskaper som drev virksomhet her i riket 1. juli 1985 skal kravet til egenkapital pr. 31. desember 1989 være minst 9 mill kroner og pr. 31. desember 1990 minst 16 mill kroner. Når Finanstilsynet ut fra omfanget og risikoprofilen av selskapets virksomhet finner det ubetenkelig kan Finanstilsynet fastsette et annet tidspunkt eller godkjenne et lavere minste krav for egenkapitalen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Særregler for nye selskaper

Før et forsikringsselskap kan starte virksomhet, skal det ha en innbetalt egenkapital på minst 25 mill kroner, jf også bestemmelsen i lovens § 2-1 annet ledd nr 2.

Et forsikringsselskaps egenkapital skal i de to første årene minst utgjøre 9 mill kroner. Innen utgangen av tredje driftsår skal egenkapitalen utgjøre minst 16 mill kroner.

§ 4.Gjensidige skadeforsikringsselskaper med begrenset virksomhet

Gjensidige skadeforsikringsselskaper som har en begrenset bransjekonsesjon eller arbeider i et avgrenset geografisk område skal, før selskapet kan starte sin virksomhet, ha en innbetalt egenkapital på minst 10 mill kroner og til enhver tid senere ha en egenkapital på minst 5 mill kroner, med mindre det i konsesjonsvilkårene fastsettes høyere beløp, jf lovens § 13-4.

Finanstilsynet avgjør om et selskap kommer inn under regelen i første ledd.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Regulering

Beløpene i §§ 2 til 4 reguleres 31. desember hvert år1 med utgangspunkt i forholdet mellom den konsumprisindeks som ble offentliggjort i desember og den konsumprisindeks som ble offentliggjort i desember forrige år. Regulering skjer første gang 31. desember 1990.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
1For 2004, se Finanstilsynets rundskriv 2/2005, se www.finanstilsynet.no
1Beløpene er regulert pr. 27. januar 2011, jf. Finanstilsynets rundskriv 3/2011.
§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.