Forskrift om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort.

DatoFOR-1989-10-05-1025
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 895
Ikrafttredelse05.10.1989
Sist endretFOR-1990-06-08-444
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-13, LOV-1988-06-10-40-§3-1 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om finansieringsforetaks kontokort

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og toll departementet 5. oktober 1989 i medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-1 første ledd, jf § 2-13.
Endringer: Endret 29. januar 1990 nr. 74, 8. juni 1990 nr. 444.

§ 1.Med kontokort menes i denne forskrift kort som nyttes ved kjøp av varer eller tjenester når kjøpet ikke betales kontant med penger eller sjekk.
§ 2.Finansieringsforetak kan bare drive, administrere eller finansiere kontokortordninger som er godkjent av Finansdepartementet. Finansdepartementet kan sette vilkår for godkjenningen. Med tre måneders varsel kan Finansdepartementet sette nye vilkår eller endre vilkår for godkjent ordning.
§ 3.Ved valutainnlendingers kjøp av varer eller tjenester i Norge kan kostnader forbundet med kjøp ved bruk av kontokort tilknyttet American Express Company A/S, Eurocard Norge A/S, Diners Club Norge A/S og VISA Norge A/S belastes selgeren med tilsammen inntil 1 pst. av kjøpesummen. Verdien av kreditten (renten) som kortselskapet oppnår i tiden fra kjøpet til kortselskapets oppgjør med selgeren, skal medregnes innenfor 1 pst. grensen. Hvis det foretas et samleoppgjør for kjøp som er foretatt i en bestemt periode, kan dette anses for ett kjøp foretatt på tidspunktet midt i perioden. Verdien av kreditten i de første 14 dager etter kjøpet medregnes likevel ikke innenfor 1 pst. grensen. Rentesatsen som skal benyttes ved verdiansettelsen av kreditten, settes til 12 pst. p.a.

Ved bruk av øvrige kontokort er det ved valutainnlendingers kjøp av varer eller tjenester i Norge ikke adgang til å belaste selgeren for andre kostnader enn verdien av kreditten i tiden fra kjøpet til kortselskapets oppgjør med selgeren. Hvis verdien av denne kreditten belastes selgeren, er det ikke adgang til å øke oppgjørstiden (kredittiden) til selgeren ved kortbruk i forhold til de oppgjørsrutiner som gjelder ved denne forskrifts ikrafttreden.

Det er ikke for noen kort adgang til å belaste selgeren med andre eller økte kostnader for eksisterende tjenester forbundet med kortbruken.

Departementet avgjør i tvilstilfeller om en tjeneste er forbundet med kortbruken.

§ 4.Kortordninger som er godkjent av Finansdepartementet etter forskrift av 18. september 1981 om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort, trenger ikke godkjenning av Finansdepartementet etter forskriften her. Bestemmelsen i §§ 3 første punktum, 5 tredje punktum og fjerde punktum og 6 første punktum i forskriften 18. september 1981 vil fortsatt gjelde som vilkår for disse godkjenninger. Med tre måneders varsel kan Finansdepartementet sette nye vilkår eller endre vilkår som tidligere er satt.
§ 5.Departementet fastsetter nærmere bestemmelse om tidspunktet for når kortordninger hvor kostnaden forbundet med bruk av kortet blir belastet på annen måte enn tillatt etter § 3, skal være rettet.
§ 6.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. september 1981 om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort samt tilleggsforskrift 13. januar 1984.