Forskrift om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig.

DatoFOR-1989-10-06-4154
DepartementKulturdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse06.10.1989
Sist endretFOR-2007-04-20-428
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-4, LOV-1980-06-13-36-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om NRK under beredskap og i krig

Fastsatt ved kgl.res. 6. oktober 1989 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-4 andre ledd (tidligere hjemmel lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting § 9 andre ledd). Fremmet av Kultur- og vitenskapsdepartementet. Endret ved forskrift 20 april 2007 nr. 428.

§ 1.Norsk rikskringkasting plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra regjeringen når befolkningen under beredskap og i krig.

Norsk rikskringkasting utarbeider og ajourfører nødvendige beredskapsplaner og retningslinjer for en sentral og distriktsvis beredskapsorganisasjon. Planene samordnes med Sivil hovedberedskapsplan.

Ved utbygging av Norsk rikskringkastings anlegg skal det tas beredskapsmessige hensyn.

For å utprøve beredskapsplanene skal Norsk rikskringkasting arrangere egne øvelser og delta i øvelser sammen med Totalforsvaret.

§ 2.For å sikre gjennomføring av § 1 skal Norsk rikskringkasting inngå nødvendige avtaler med andre etater.
§ 3.Utgifter til beredskapsplanlegging dekkes av Norsk rikskringkasting.
0Endret ved forskrift 20 april 2007 nr. 428.
§ 4.Norsk rikskringkasting kan utferdige utfyllende bestemmelser i samsvar med disse forskrifter.