Forskrift om regulering av fangst av skjell ved Jan Mayen

DatoFOR-1989-10-10-1100
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1989 947
Ikrafttredelse10.10.1989
Sist endretFOR-2014-05-27-681
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§4, LOV-2008-06-06-37-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om fangst av skjell ved Jan Mayen

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 4 og § 16.
Endringer: Endret ved forskrift 27 mai 2014 nr. 681.

§ 1.Forbud mot fangst av skjell.

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å drive fangst av skjell i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 2.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 15. oktober 1987 nr. 828 om regulering av fangst av skjell ved Jan Mayen.