Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

DatoFOR-1989-10-13-1044
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1989 913
Ikrafttredelse13.10.1989
Sist endretFOR-2009-05-15-516 fra 01.07.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§15
Kunngjort
KorttittelForskr. om forbud mot nye tobakksprodukter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res av 13. oktober 1989 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll § 4 første ledd, bokstav e, jfr. § 15. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (Nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 24. november 1989 nr. 1326, 2 mai 1995 nr. 493, 19 des 2001 nr. 1541, 15 mai 2009 nr. 516.

§ 1.Formål.

Formålet med disse forskrifter er å begrense de helseskader som bruk av tobakks- og nikotinprodukter medfører.

§ 2.Forbud.

Det er forbudt å produsere, føre inn i Norge, omsette eller overlate til andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Det samme gjelder tobakks- og nikotinholdige produkter som forutsettes benyttet på andre måter enn de som er vanlige i Norge.

§ 3.Definisjoner.

Med «nye former» for tobakks- og nikotinholdige produkter menes i disse forskrifter alle produkter som inneholder tobakk eller nikotin, med unntak av de produkter som tradisjonelt har vært i handelen i Norge (sigaretter, sigarer, cigarillos, røyketobakk, skråtobakk og snus).

Med «forutsettes benyttet på andre måter» menes i disse forskrifter andre inntak av tobakks- og nikotinholdige produkter i det menneskelige legeme enn den form for røyking, snusing og tygging som benyttes i dag.

§ 4.Forholdet til andre lover.

Unntatt fra forbudet i § 2 er nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifiseres som legemidler, jf lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv.

0Endret ved forskrift 2 mai 1995 nr. 493.
§ 5.Tilsynsmyndighet

Departementet har det overordnede ansvar for håndhevingen av disse forskrifter. Direktoratet fører tilsyn med at reglene gitt i disse forskrifter overholdes.

0Endret ved forskrifter 2 mai 1995 nr. 493, 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 15 mai 2009 nr. 516 (i kraft 1 juli 2009).
§ 6.Opplysningsplikt

Etter pålegg fra departementet eller direktoratet plikter enhver å gi de opplysninger som er nødvendige for at departementet og direktoratet skal kunne utføre sine gjøremål etter disse forskrifter.

Departementet og direktoratet kan kreve at produsenter, importøren eller forhandleren fremlegger representative prøver av produktet eller iverksetter de undersøkelser som er nødvendige for å vurdere et produkts egenskaper og virkninger. Produsent eller importør bærer kostnadene ved slike undersøkelser.

Departementet og direktoratet kan selv iverksette slike undersøkelser. Når det finnes rimelig, kan kostnadene pålegges produsent eller importør. Kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Endret ved forskrifter 2 mai 1995 nr. 493, 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 15 mai 2009 nr. 516 (i kraft 1 juli 2009).
§ 7.Adgang til bygninger m.m.

Departementet og direktoratet har fri adgang til bygning, transportmiddel, lager, innretning, område mv. hvor produkt som faller inn under disse forskrifter befinner seg.

Departementet og direktoratet kan også foreta prøvetaking av og kontroll med slike produkter.

0Endret ved forskrifter 2 mai 1995 nr. 493, 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 15 mai 2009 nr. 516 (i kraft 1 juli 2009).
§ 8.Dispensasjon

Direktoratet kan dispensere fra forbudet i § 2 dersom produsent eller importør kan dokumentere at et nytt produkt eller dets bruksmåte er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på markedet.

Rett til å søke dispensasjon har produsent og importør av et produkt. Dispensasjonssøknad sendes direktoratet. Søknaden skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å vurdere produktets egenskaper og virkninger.

Vilkår for dispensasjon kan settes der dette finnes nødvendig for å forebygge og begrense mulige helseskader.

Direktoratet kan trekke tilbake en dispensasjon dersom

a)nye opplysninger om, eller vurderinger av produktet, dets bruksmåte eller virkninger gjør dette ønskelig, eller
b)den som har fått dispensasjon bryter vilkår satt for dispensasjon.
0Endret ved forskrifter 2 mai 1995 nr. 493, 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 15 mai 2009 nr. 516 (i kraft 1 juli 2009).
§ 9.Klage

Vedtak truffet av direktoratet i medhold av disse forskrifter er enkeltvedtak og kan klages inn for departementet etter forvaltningslovens kapittel VI.

0Endret ved forskrifter 2 mai 1995 nr. 493, 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 15 mai 2009 nr. 516 (i kraft 1 juli 2009).
§ 10.Tvangsmulkt

Ved overtredelse av vilkår, påbud eller forbud gitt i eller i medhold av disse forskrifter, kan departementet ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Endret ved forskrifter 2 mai 1995 nr. 493, 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002).
§ 11.Taushetsplikt.

Enhver som får i oppgave å håndheve disse forskrifter, skal ivareta taushet om drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den eller de foretak som opplysningen angår. Taushetsplikten gjelder med de begrensninger som følger av vedkommendes gjøremål etter lov og forskrifter.

§ 12.Straffeansvar.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i disse forskrifter, eller som bryter vilkår fastsatt med hjemmel i § 8, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 2 mai 1995 nr. 493.
§ 13.Stedlig virkeområde.

Bestemmelser gitt i eller i medhold av disse forskrifter gjelder i Norge, herunder også Svalbard og Jan Mayen, ombord på norske skip eller luftfartøy i områder som ikke er undergitt noen stats høyhetsrett og på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel.

§ 14.Endring av forskriftene.

Departementet kan utfylle og endre disse forskrifter.

0Endret ved forskrift 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002).
§ 15.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft straks.