Forskrift om hvilke forsikringer som skal regnes som kredittforsikringer

DatoFOR-1989-11-21-1166
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 989
Ikrafttredelse21.11.1989
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§1-2 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om kredittforsikringer

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. november 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Kredittforsikringsbegrepet

Kredittforsikring omfatter tap som følge av

a)mislighold av forsikringstakers utestående fordringer
b)forsikringstakers mislighold av økonomiske forpliktelser overfor tredjemann.
§ 2.Tilknyttede risikoer

Selskaper som har konsesjon til å tegne kredittforsikring kan også dekke tilleggsrisikoer som omfattes av annen konsesjonsklasse uten at det kreves spesiell tillatelse for disse risikoer, såfremt disse inngår i den prinsipale risiko, angår det objekt som er dekket mot en prinsipalrisiko og er dekket av den kontrakt som dekker den prinsipale risiko.

Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om en risiko er å anse som tilknyttet risiko.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Restverdiforsikring

Som kredittforsikring anses også restverdiforsikring. Slik forsikring kan bare dekkes etter spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.