Forskrift om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap

DatoFOR-1989-11-21-1167
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 990
Ikrafttredelse01.07.1990
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-13, LOV-2005-06-10-44-§9-3 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om tapsfordeling, forsikringsselskaper

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 21. november 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-5, jf § 3-5 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-13.
Tilføyd hjemmel: Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 9-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 17. juni 1994 nr. 485, 30 juni 2006 nr. 869, 14 nov 2007 nr. 1252, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften her gjelder fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom:

a)forsikringsbransjer, kontrakter og forsikrede i et forsikringsselskap,
b)et forsikringsselskap og de øvrige selskapet i det konsern eller den konsernenhet forsikringsselskapet inngår i.

Forskriften gjelder tilsvarende for virksomhet som drives i henhold til samarbeidsavtale mellom forsikringsselskap og annen finansinstitusjon.

§ 2.Fordeling mellom bransjer

Inntekt og utbetaling under forsikringskontrakt skal henføres til den bransje kontrakten tilhører.

Kostnader som direkte knytter seg til en bransje, skal henføres til denne bransje. Andre kostnader fordeles mellom bransjene i den utstrekning den enkelte bransje reelt har belastet selskapets administrasjon eller andre fellesfunksjoner.

§ 3.Særlige regler for livsforsikring

Kostnader som påløper ved inngåelse av livsforsikringskontrakt (kontraktsslutningskostnader), skal ikke medregnes i kostnadselementet ved fastsettelse av premietariff (beregningsgrunnlaget). Slike kostnader skal belastes og betales av forsikringstakeren særskilt i form av et kontraktsgebyr, senest ved første premiebetaling.

Som kontraktsslutningskostnader regnes her bare kostnader som påløper direkte som følge av selve inngåelsen av livsforsikringskontrakten. Dersom selskapet fastsetter at kontraktsslutningskostnader skal utgjøre et bestemt beløp pr. kontrakt (standardkostnader), skal beløpet meddeles Finanstilsynet sammen med premietariffen.

Forsikringstakers vederlag for å inngå kontrakten (kontraktsgebyr) kan likevel betales på annen måte enn det som følger av første ledd dersom selskapet oppfyller samtlige av følgende krav til informasjon om kontraktsgebyret:

a)Selskapet skal inngå en separat underskrevet avtale - atskilt fra forsikringskontrakten for øvrig - med forsikringstaker, hvor forsikringstaker gis skriftlig informasjon om:
-det samlede kontraktsgebyr, angitt med uthevet skrift, som skal betales av forsikringstaker, angitt i nåverdi i norske kroner, og angitt i løpende verdi (nominell verdi) i norske kroner,
-størrelsen på de enkelte delbetalingene av kontraktsgebyret, angitt i nåverdi i norske kroner, og angitt i løpende verdi (nominell verdi) i norske kroner,
-om delbetalingene skal innbetales eller kommer til fradrag i tillagt overskudd,
-at den ubetalte del av kontraktsgebyret er en gjeld forsikringstaker har til selskapet, som skal betales av forsikringstaker, og
-om og i tilfelle hvordan den ubetalte del av kontraktsgebyret skal betales om kontrakten avbrytes eller kjøpes tilbake, eller hvis kontrakten flyttes.
b)For å beregne nåverdi skal selskapet neddiskontere betalingene til nåverdi med en rente som er lik den maksimale grunnlagsrente Finanstilsynet har fastsatt for nye individuelle kontrakter med norske selskaper.
c)Ubetalt del av kontraktsgebyret skal trekkes fra, og det skal opplyses om hvilket beløp som på denne måten er trukket fra, når det i denne separate avtalen eller senere gis opplysning om forsikringens utbetalingsverdi.
d)Selskapet skal videre på en tydelig måte opplyse forsikringstaker i tilknytning til hver enkelt betaling om hvor stort beløp av den aktuelle innbetaling som er nedbetaling av kontraktsgebyret, og hva ubetalt kontraktsgebyr (gjelden) vil være etter den aktuelle innbetalingen, både i nåverdi og i nominelle kroner.
e)Forsikringstaker skal i den separate avtalen opplyses om hvorfor ikke kontraktsgebyret skal betales i sin helhet i tilknytning til inngåelsen av kontrakten. For selskap som opererte i det norske marked for individuelle livsforsikringskontrakter pr. 30. juni 2007, må det i denne separate avtalen opplyses om hva kontraktsgebyret pr. 30. juni 2007 ville ha vært for den aktuelle kontrakten, og dette beløp må settes i direkte sammenligning med den neddiskonterte verdi av det samlede kontraktsgebyret som nå skal betales.
f)Forsikringstaker skal forelegges endelig utkast til avtale om kontraktsgebyr, som egen separat sak atskilt fra alle andre forhold vedrørende forsikringskontrakten, minst to uker før forsikringskontrakten og denne separate avtalen undertegnes.
g)Hvis kontraktsgebyret er i annen valuta enn norske kroner, skal valutakursen den dag informasjonen gis, benyttes ved omregning til norske kroner. Det skal opplyses om hvilken valutakurs som er benyttet.

Andre kostnader enn kontraktsslutningskostnader medregnes i kostnadselementet i premietariffen. Slike kostnader skal årlig betales av forsikringstakeren så lenge forsikringskontrakten løper, enten som en del av årlig premie eller som et særskilt tillegg til årlig premie.

Opphører livsforsikringskontrakten som følge av flytting eller gjenkjøp, kan selskapet bare gjøre fradrag for de kostnader som forsikringstakeren er belastet med frem til og med det år kontrakten opphører, og som da ikke er betalt. Avtale om nedbetaling av kontraktsgebyr etter tredje ledd skal likevel løpe for den del av kontraktsgebyret som ikke er nedbetalt på oppsigelsestidspunktet, med mindre selskapet frafaller restkravet.

0Endret ved forskrifter 17 juni 1994 nr. 485 (i kraft 1 okt 1994 for inngåtte kontrakter), 30 juni 2006 nr. 869 (i kraft 1 jan 2008), 14 nov 2007 nr. 1252 (i kraft 1 jan 2008), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Fordeling av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader fordeles mellom bransjer i forhold til de forsikringstekniske avsetninger for den enkelte bransje.

Som finansinntekter eller finanskostnader regnes bl.a.:

a)renter, gebyrer, provisjoner o.l. som selskapet mottar eller yter for å sikre, opprettholde eller opprette fordrings- eller gjeldsforhold som går ut på betaling i penger,
b)gevinst eller tap ved omsetning av eller kursendringer på verdipapirer eller valutakursendringer for så vidt gevinst eller tap skal tas med i resultatregnskapet,
c)gevinst eller tap på fordringer eller andre aktiva som ikke omfattes av bokstav b) for så vidt gevinsten eller tapet tas med i resultatregnskapet,
d)aksjeutbytte som selskapet mottar.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 869 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Fordeling av tekniske reserver, fond mv

I skadeforsikring fordeles de forsikringstekniske avsetninger mellom bransjene etter reglene om forsikringstekniske avsetninger i forskrift til lovens § 8-6.

Forsikringstekniske avsetninger som ikke kan henføres til noen bestemt bransje, fordeles etter forholdet mellom de bransjevis fastsatte forsikringstekniske avsetninger for de bransjer avsetningen gjelder. Fonds som ikke omfattes av de forsikringstekniske avsetninger, anses fordelt på de enkelte bransjer etter forholdet mellom bransjens forsikringstekniske avsetninger.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 869 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6.Fordeling mellom selskaper

Ved fordeling mellom selskaper gjelder §§ 2 og 5 tilsvarende. Finansinntekter og finanskostnader henføres til det selskap som de midler inntektene eller kostnadene knytter seg til, tilhører.

§ 7.Melding om fordelinger mv

Fordelingsprinsippet skal til enhver tid være meldt til Finanstilsynet.

Et forsikringsselskap skal ved endring av sine regler sende Finanstilsynet melding om hvilke endringer som skal gjennomføres.

Fordeling av ekstraordinære tap, kostnader eller inntekter skal meldes til Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juli 1990.

§ 9.Overgangsregler

§ 3 annet ledd gjelder ikke for kontrakter som er inngått før 1. januar 1991.

For forsikringsarter hvor premietariff og forsikringsvilkår er godkjent i henhold til lov av 29. juli 1911 om forsikringsselskaper §§ 73 og 75, må tariffen og vilkårene være endret i samsvar med § 3 annet ledd før 1. januar 1991 med virkning for nye kontrakter.