Forskrift om forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond

DatoFOR-1989-11-21-1170
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 994
Ikrafttredelse21.11.1989
Sist endretFOR-2000-12-22-1442 (fra 01.01.2001)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§7-9 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2, LOV-2000-11-24-81-§1-3 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av midler i premiefond m.v.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. november 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-9 og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 1-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 jan 1995 nr. 84, 22 des 2000 nr. 1442 (bl.a. tittel).

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for:

1.premiefond og pensjonsreguleringsfond for foretakspensjonsordning
2.premiefond for individuell pensjonsavtale
3.innskuddsfond for innskuddspensjonsordning.
0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 2.Definisjoner

Med «forsikringstaker» menes her arbeidsgiveren for så vidt angår tjenestepensjonsordning.

Med «forvaltningsinstitusjon» menes her bank, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller pensjonsinnretning som kan forvalte midler i premiefond eller innskuddsfond.

Med «pensjonsreguleringsfond» menes her midler som er innbetalt til pensjonsinnretning og som skal anvendes til regulering av løpende pensjonsytelser for medlemmene av pensjonsordning.

Med «premiefond» menes her midler som er innbetalt til forvaltningsinstitusjon og som skal anvendes til dekning av fremtidige premier for foretakspensjonsordning eller individuell pensjonsavtale.

Med «foretakspensjonsordning» menes her pensjonsordning som er opprettet i medhold av lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon.

Med «innskuddsfond» menes her fond som omhandlet i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) kapittel 9.

Med «innskuddspensjonsordning» menes her pensjonsordning som er opprettet i medhold av innskuddspensjonsloven.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 3.Pensjonsreguleringsfond

Pensjonsreguleringsfond kan bare opprettes i og forvaltes av den pensjonsinnretning der foretakspensjonsordningen er opprettet.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 4.Premiefond og innskuddsfond

Premiefond kan opprettes i og forvaltes av slik forvaltningsinstitusjon som pensjonsordning eller pensjonsavtale som nevnt i § 1 kan opprettes. Dessuten kan premiefond opprettes i og forvaltes av bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Når en forsikringstaker har opprettet forsikring i flere pensjonsinnretninger, kan det opprettes premiefond for den enkelte forsikring i hver pensjonsinnretning.

Det kan totalt for den enkelte forsikring ikke opprettes mer enn ett premiefond i tillegg til fond som måtte være opprettet i den pensjonsinnretning der forsikringen er opprettet.

Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende for innskuddsfond.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 5.Tilskudd til premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond

Forsikringstaker kan for det enkelte år ikke yte fradragsberettiget tilskudd til premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond, som overstiger de beløp som er fastsatt i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Har forsikringstaker pensjonsordning i flere forvaltningsinstitusjoner, skal skattelovens bestemmelser om avsetning til premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond gjelde tilsvarende i forhold til hver enkelt pensjonsordning.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 6.Forvaltning av midlene

Midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond skal forvaltes i samsvar med de regler som gjelder for den enkelte forvaltningsinstitusjon.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 7.Overføring av midlene

Midler i pensjonsreguleringsfond kan bare overføres i forbindelse med flytting av forsikringen som nevnt i lovens § 7-8.

Midler i premiefond og innskuddsfond kan overføres til annen forvaltningsinstitusjon for så vidt dette er i samsvar med § 4 og § 5.

Ved flytting av forsikring som nevnt i forsikringsvirksomhetslovens § 7-8, overføres premiefondsmidler og innskuddspensjonsmidler samtidig med de øvrige midler og med samme oppsigelsesfrist. Annen overføring av midler i premiefond og innskuddspensjonsmidler kan foretas med samme oppsigelsesfrist.

0Endret ved forskrifter 25 jan 1995 nr. 84, 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 8.Forvaltningsinstitusjonens plikter

Forvaltningsinstitusjonen plikter å påse at midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond ved uttak blir overført til den forvaltningsinstitusjon der pensjonsordningen er etablert.

Er det flere forvaltningsinstitusjoner, skal disse hver for seg påse at bestemmelsene overholdes. Hver forvaltningsinstitusjon plikter herunder å innhente opplysninger fra forsikringstaker om det er flere forvaltningsinstitusjoner.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 9.Pensjonsinnretningens plikter

Pensjonsinnretningen plikter:

1.å påse at forsikring med fradragsberettiget premie er i overensstemmelse med lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold eller forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.
2.å påse at midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond for forsikringer som nevnt i nr. 1 ikke benyttes i strid med reglene.
3.å påse at midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond blir anvendt etter formålet, jf. § 2.

Bestemmelsene i § 8 annet ledd gjelder tilsvarende når det er flere pensjonsinnretninger.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 10.Forsikringstakerens opplysningsplikt

Forsikringstakeren skal den 1. januar hvert år gi opplysninger om:

1.hvilke forsikringer og pensjonsavtaler forsikringstakeren har
2.hvor forsikring og pensjonsavtale er opprettet
3.hvilke forvaltningsinstitusjoner som forvalter premiefond og innskuddsfond.

Opplysningene nevnt i første ledd skal gis til samtlige pensjonsinnretninger hvor forsikring er opprettet, samt til forvaltningsinstitusjon.

0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1442 (i kraft 1 jan 2001).
§ 11.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

§ 12.Overgangsregler

§ 5 annet ledd trer i kraft 1. januar 1990.