Forskrift om kapitalkrav for utenlandske skadeforsikringsselskaper med filial i Norge

DatoFOR-1989-11-21-1172
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 998
Ikrafttredelse21.11.1989
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§12-4, jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om kapitalkrav, utenl. skadeforsikring

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. november 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 12-4.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 des 1993 nr. 1258, 22 sep 1995 nr. 829 jfr. Rdir 92/49/EØF, 4 feb 1998 nr. 114, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Krav til filialenes kapital

Utenlandsk skadeforsikringsselskap med filial i Norge skal ha en kapital her i riket som beregnes på grunnlag av selskapets portefølje i Norge ved utløpet av hvert regnskapsår. Kapitalen skal oppfylle kravet til forsikringstekniske avsetninger m.v. for norske skadeforsikringsselskaper, jf. lovens § 8-6 med forskrifter, og kravene til solvensmargin og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper jf. lovens § 7-3 femte ledd med forskrifter.

For selskaper som omfattes av denne forskrift gjelder artikkel 26 og 28 i Rådsdirektiv av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring (Rdir. 73/239/EØF).

0Endret 4 feb 1998 nr. 114 (i kraft 4 mars 1998).
§ 2.Minste kapital

Kapitalen som nevnt i § 1 første ledd kan ikke være lavere enn de beløp som tilsvarer minstekravene til egenkapital for norske skadeforsikringsselskaper som er fastsatt med hjemmel i lovens § 7-3 annet ledd bokstav a.

0Endret 4 feb 1998 nr. 114 (i kraft 4 mars 1998).
§ 3.Garanti

Inntil halvparten av den kapital som kreves etter denne forskrift, kan erstattes av bank- eller forsikringsgaranti stillet overfor og godkjent av Finanstilsynet dersom garantien:

a)er utstedt av bank eller kredittforsikringsselskap som ikke tilhører det konsern filialen inngår i
b)er undergitt norsk rett
c)kan gjøres gjeldende ved påkrav
d)tvist om dekning i garantien kan avgjøres ved søksmål her i riket.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Uttalelse fra revisor

Filialens revisor skal ved utløpet av hvert år avgi uttalelse til Finanstilsynet om kapitalkravet er tilfredsstillet, jf §§ 1 til 3.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Kapitalforvaltning

Selskapet skal forvalte den kapital som selskapet i henhold til §§ 1 og 2 skal ha her i riket i samsvar med bestemmelsene som gjelder for norske forsikringsselskap, jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-2, 7-4 med forskrifter samt lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-10 med forskrift.

§ 6.Frigivelse av kapital og opphør av garanti

Kapitalen kan bare tas ut av riket med Finanstilsynets godkjenning.

Garanti etter § 3 kan først opphøre ett år etter utløpet av det kalenderår filialen måtte bli nedlagt, eller med Finanstilsynets godkjenning.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Avvikling av filial

Dersom det ikke er tilstrekkelig kapital her i riket, skal det tilføres kapital slik at kravet tilfredsstilles innen en frist på fire uker eller en annen frist som fastsettes av Finanstilsynet.

Dersom det manglende beløp ikke blir innbetalt innen fristens utløp, skal filialen nedlegges. Det skal utarbeides en plan for avviklingen. Planen skal godkjennes av Finanstilsynet. Er planen ikke utarbeidet innen en frist på fire uker fra utløpet av den frist som er fastsatt i første ledd, gir Finanstilsynet regler for avviklingen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 8.Unntak for filial av selskap med hovedsete i en annen stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder ikke for filial for forsikringsselskap som har sitt hovedsete i en annen stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

0Endret ved forskrift 22 sep 1995 nr 829.