Forskrift om kapitalkrav for utenlandske livsforsikringsselskaper med filial i Norge

DatoFOR-1989-11-21-1173
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 1000
Ikrafttredelse21.11.1989
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§12-5 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om kapitalkrav, utenl. livsforsikring

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. november 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 12-5.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 des 1993 nr. 1259, 22 sep 1995 nr. 828 jfr. Rdir. 92/96/EØF, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Minste kapital

Utenlandsk livsforsikringsselskap med filial i Norge skal ha en kapital her i riket som tilsvarer de krav til egenkapital som er fastsatt for norske livsforsikringsselskaper med hjemmel i lovens § 7-3 annet ledd bokstav a.

§ 2.Garanti

Inntil halvparten av den kapital som kreves etter loven og denne forskrift, kan erstattes av bank- eller forsikringsgaranti stillet overfor og godkjent av Finanstilsynet dersom garantien:

a)er utstedt av bank eller kredittforsikringsselskap som ikke tilhører det konsern filialen inngår i
b)er undergitt norsk rett
c)kan gjøres gjeldende ved påkrav
d)tvist om dekning i garantien kan avgjøres ved søksmål her i riket.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Uttalelse fra revisor

Filialens revisor skal ved utløpet av hvert år avgi uttalelse til Finanstilsynet om kapitalkravet er tilfredsstillet, jf §§ 1 og 2.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Kapitalforvaltning

Selskapet skal forvalte den kapital som selskapet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 12-5 og § 1 i forskriften her skal ha her i riket i samsvar med bestemmelsene som gjelder for norske forsikringsselskap, jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-2, 7-4 med forskrifter samt lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-10.

§ 5.Frigivelse av kapital og opphør av garanti

Kapitalen kan bare tas ut av riket med Finanstilsynets godkjenning.

Garantien etter § 2 kan først opphøre ett år etter utløpet av det kalenderår filialen måtte bli nedlagt, eller med Finanstilsynets godkjenning.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6.Avvikling av filial

Dersom det ikke er tilstrekkelig kapital her i riket, skal det tilføres kapital slik at kravet tilfredsstilles innen en frist på fire uker eller en annen frist som fastsettes av Finanstilsynet.

Dersom det manglende beløp ikke blir innbetalt innen fristens utløp, skal filialen nedlegges. Det skal utarbeides en plan for avviklingen. Planen skal godkjennes av Finanstilsynet. Er planen ikke utarbeidet innen en frist på fire uker fra utløpet av den frist som er fastsatt i første ledd, gir Finanstilsynet regler for avviklingen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Bestemmelsene i denne forskrift gjelder ikke for filial for forsikringsselskap som har sitt hovedsete i en annen stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
0Endret ved forskrift 22 sep 1995 nr 828.