Forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

DatoFOR-1989-12-15-1335
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1989 1287
Ikrafttredelse01.07.1990
Sist endretFOR-2006-01-26-84 fra 01.02.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-70-§3, FOR-1989-12-15-1241
Kunngjort
KorttittelForskrift om egenandel, naturskadeforsikring

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 15. desember 1989 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 3 første og annet ledd, jf kgl.res. 15. desember 1989 nr. 1241. Endret ved forskrifter 7 okt 1991 nr. 706, 18 jan 1993 nr. 32, 12 des 1993 nr. 1183, 11 okt 1996 nr. 975, 7 des 1999 nr. 1317, 23 jan 2001 nr. 51, 4 des 2003 nr. 1452, 11 feb 2005 nr. 125, 26 jan 2006 nr. 84.

§ 1.Den sikrede bærer for hver naturskadehendelse som dekkes under naturskadeforsikring etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring, en egenandel på 8.000 kroner.
0Endret ved forskrift 11 feb 2005 nr. 125 (i kraft 1 april 2005).
§ 2.Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe begrenses til 12,5 milliarder kroner.
0Endret ved forskrifter 11 okt 1996 nr. 975, 7 des 1999 nr. 1317 (i kraft 1 jan 2000), 23 jan 2001 nr. 51, 4 des 2003 nr. 1452 (i kraft 1 jan 2004), 26 jan 2006 nr. 84 (i kraft 1 feb 2006).
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. juli 1990. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om heving av ansvarsgrensen etter forsikringsavtaleloven § 81 c annet ledd, fastsatt av Justis- og politidepartementet 26. januar 1988 nr. 142.