Forskrift om samordning av tjenestepensjon med tilleggspensjon fra folketrygden når opptjeningen har vært ved forskjellige personer.

DatoFOR-1989-12-20-1268
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1989 1177
Ikrafttredelse20.12.1989, med virkning fra 01.07.1989, 31.12.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av tjenestepensjon

Fastsatt av Sosialdepartementet 20. desember 1989 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 23 nr. 3.

§ 1.Samordningslovens § 23 nr. 2 annet ledd

Samordning med tilleggspensjon fra folketrygden skal skje etter bestemmelsene i samordningslovens § 23 nr. 2 annet ledd.

Sosialdepartementets forskrifter av 17. juni 1987 nr. 509 om samordning av tjenestepensjon med tilleggspensjon fra folketrygden oppheves.

Fradrag for tilleggspensjon fra folketrygden i enke/enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning skal beregnes ut fra avdødes opptjening, selv om denne opptjening ikke påvirker størrelsen av den tilleggspensjon som faktisk utbetales fra folketrygden.

§ 2.Etterbetaling

Etterbetaling skal finne sted fra pensjon ble tilstått, tidligst fra 1. januar 1977. Ved beregning av etterbetalingsbeløpet skal legges til grunn pensjonsøkingen pr. 1. april 1989 og det tidsrom etterbetaling skal skje for, uten noen reduksjon i forhold til synkende grunnbeløp.

§ 3.Fraskilte

Etter samordningslovens § 23 nr. 2 tredje ledd skal bestemmelsene i annet ledd gjelde tilsvarende selv om de fraskilte ikke har rett til tilleggspensjon etter avdøde.

Den fraskilte skal ha samme samordningsfri del av tilleggspensjonen som en ikke fraskilt under ellers like forhold.

Ved fastsettelsen av samordningsfradraget for tilleggspensjon skal det regnes ut en tilleggspensjon på grunnlag av egen og avdødes tilleggspensjon etter bestemmelsene i folketrygdlovens §§ 7-4 nr. 1 og 8-6 nr. 1 som legges til grunn ved samordningen. Fra denne tilleggspensjon trekkes 55 prosent av avdødes egenopptjente tilleggspensjon etter samordningslovens § 23 nr. 2 annet ledd første punktum. Overskytende beløp skal så holdes utenfor samordningen på samme måte som for ikke skilte. Fribeløpet trekkes fra den fraskiltes tilleggspensjon i folketrygden, og differansen skal gå til fradrag i tjenestepensjonen.

§ 4.Ikrafttreden

Disse forskriftene trer i kraft straks og gis virkning fra samme tid som lovendringene av 16. juni 1989 nr. 851 og 15. desember 1989 nr. 902.

1Med virkning fra 1. juli 1989.
2Med virkning fra 31. desember 1976.