Forskrift om beregning av underskudd og gjennomføring av fradrag i toppskattegrunnlaget.

DatoFOR-1989-12-22-1351
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 1301
IkrafttredelseInntektsåret 1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, FOR-1989-12-06-1331
Kunngjort
KorttittelForskrift om fradrag i toppskattegrunnlaget

Gitt av Finans- og tolldepartementet 22. desember 1989 med hjemmel i Stortingets vedtak av 6. desember 1989 nr. 1331 om formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1989 § 3 VI nr. 3 annet ledd.

§ 1.Underskudd som nevnt i statsskattevedtaket for 1989 § 3 VI nr. 3 annet ledd beregnes etter reglene i folketrygdloven § 6-4 første ledd nr. 2 første avsnitt og forskrift av 10. august 1987 nr. 735 om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt § 2-1 første ledd.
§ 2.Underskudd fra inntektsåret 1988 eller tidligere år settes til fremførbart underskudd ved kommuneskatteligningen for vedkommende år, jf. skatteloven § 53 første ledd. Underskudd etter første punktum kommer bare til fradrag dersom skattyteren drev næring som nevnt i folketrygdloven § 6-4 første ledd nr. 2 i vedkommende inntektsår, og underskuddet ikke er kommet til fradrag ved kommuneskatteligningen i tidligere år.
§ 3.Ved beregning av toppskatt gis fradrag for underskudd som nevnt i statsskattevedtaket for 1989 § 3 VI nr. 3 annet ledd, i pensjonsgivende næringsinntekt beregnet etter reglene i folketrygdloven § 6-4 første ledd nr. 2 og forskrift av 10. august 1987 nr. 735 om fastsettelse av pensjonsgivende næringsinntekt § 2-1.
§ 4.Dersom den ene ektefelles underskudd etter §§ 1 eller 2 overstiger inntekt som nevnt i § 3, skal resterende underskudd fradras i den annen ektefelles inntekt som nevnt i § 3.