Forskrift for garantiordningen for fiskere

DatoFOR-1990-01-26-68
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1990 80
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endretFOR-2004-02-27-436
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift for garantiordningen for fiskere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 26. januar 1990 med hjemmel i stortingsvedtak 17. desember 1979. Fremmet av Fiskeridepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 juli 1992 (ikke kunngjort i Norsk Lovtidend), 17 des 1993 nr. 1150, 22 des 1995 nr. 1043, 20 des 1996 nr. 1160, 5 sep 1997 nr. 960, 23 sep 1997 nr. 1020, 22 des 1999 nr. 1376, 6 april 2001 nr. 368, 27 feb 2004 nr. 436.

I

§ 1.Virkeområde
1. Garantiordningen omfatter fiskere og fangstfolk som driver fiske og dyrefangst i havet som næring, og som er oppført på blad B i fiskermanntallet eller fyller betingelsene for opptak.
2. (Opphevet ved forskrift 17 des 1993 nr. 1150.)
3. Fiskere på fartøyer som driver fiske eller fangst i fjerne farvann og hvor omsetningen skjer direkte i utlandet, omfattes av ordningen i den utstrekning det svares produktavgift for fangsten.
4. Alle fiskere omfattes av garantiordningen såfremt de er blitt opptatt eller fyller betingelsene for opptak i fiskermanntallets blad B eller fyller betingelsene for opptak.

Fiskere som fyller de nevnte vilkår og som mottar redusert alderspensjon mellom 67 og 70 år er omfattet av ordningen. I tilfelle folkepensjon oppnås under fisket, skal fisker likevel omfattes av garantiordningen i den tid vedkommende har vært tilsatt på fartøyet frem til oppgjørsperiodens avslutning.

Fisker som i løpet av garantiperioden er blitt opptatt eller fyller betingelsene for opptak i fiskermanntallets blad B, omfattes av garantiordningen for den tid fiskeren har vært tilsatt på fartøyet.

5. All fangst må være omsatt gjennom lovbeskyttet salgslag eller kjøper godkjent av salgslag, eller med dispensasjon fra salgslag. Unntatt fra denne bestemmelse er fiske og dyrefangst i havet som ikke er underlagt lovbeskyttet omsetning.
6. Fartøyet må være innmeldt i «Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster». Styret kan i spesielle tilfelle fravike denne bestemmelsen.
7. Garantiordningen er begrenset til fiskefartøyer på 6 meter lengste lengde og over.
8. Fartøy og utrustning må være av alminnelig god standard og fylle de krav lovene setter til sikkerhetsforskrifter o.l. Styret kan avgjøre om fartøyet er egnet til å kunne drive et rasjonelt fiske med hensyn til fartøystørrelse, bemanning og utstyr.
§ 2.Definisjoner
1. Båteier eller leier av fiskefartøy benevnes i forskriftene som «den som disponerer fartøyet».
2. Uttrykket «fisker» omfatter alle som er tilsatt på fartøyet, uansett om vedkommende oppebærer lott/hyre eller bare hyre. Mannskap som er tilsatt til å arbeide i land og som utelukkende lønnes med hel lott, er å jevnstille med fisker i forholdet til forskriftene.
§ 3.Søknad om garantilott
1. Søknad om tilskudd fra Garantikassen må sendes snarest, og senest innen 2 måneder etter garantiperiodens utløp.

Fristen for innsending av søknad for siste garantiperiode er ved utløpet av februar måned.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes av praktiske grunner, må foreløpig melding gis til Garantikassen før fristens utløp. Administrasjonen kan i slike tilfeller gi utsettelse med innsending av oppgjør. Når særlige grunner foreligger kan styret eller den styret bemyndiger innvilge tilskudd selv om søknaden ikke er innsendt innen den fastsatte frist og foreløpig melding ikke er gitt innen fristens utløp.

2. Søknad om tilskudd fremmes på fastsatt skjema og skal være undertegnet av den som disponerer fartøyet eller den han bemyndiger.

Den som disponerer fartøyet skal påse at det i søknaden er oppført de faktiske inntekter og utgifter i oppgjørsperioden.

Utgiftene skal være spesifisert som i skjemaets oppstilling og skjemaet skal være undertegnet av den som disponerer fartøyet.

3. Fartøyets og hver enkelt fiskers driftstid skal oppgis nøyaktig, med begynner- og slutt-dato. Driftstiden kan kreves ytterligere dokumentert.
4. Dersom de i regnskapet oppførte fellesutgifter er uforholdsmessig høye eller utgiftene ikke blir tilfredsstillende legitimert med bilag, kan Garantikassen ved skjønn fastsette fradragssatser.
5. Hvis fisker selv holder bruk eller leier bruk, og lotten utbetales under ett, både for bruk og arbeidsinnsats, beregnes netto lott etter satser fastsatt i tariffavtale for vedkommende fiske.
6. Den som disponerer fartøyet plikter å gi de opplysninger Garantikassen måtte finne nødvendig i forbindelse med behandling av søknaden.

Opplysninger om utbetaling av trygdeytelser må uoppfordret meddeles Garantikassen.

Fisker har plikt til å gi den som disponerer fartøyet opplysninger om slike ytelser som han oppebærer i oppgjørsperioden.

7. Garantikassen kan innhente de opplysninger/dokumentasjoner som måtte anses nødvendig i forbindelse med behandling av søknaden.
0Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 4).
§ 4. Garantiperioder
1.Året er inndelt i følgende garantiperioder:

2. januar - 30. juni

1. juli - 23. desember

En garantiperiode består av:

Tilskuddsperiode er det antall dager i garantiperioden hvor det beregnes tilskudd.

Egengarantiperiode er det antall dager hvor det ikke beregnes tilskudd.

2. Søknad om tilskudd må følge gjeldende garantiperiode.
3. Samtlige fiskerier er underlagt garantiordningen. Styret kan, med godkjenning fra Fiskeridepartementet, fastsette avvikende garantiperioder for bestemte fiskerier eller bestemte fartøyer dersom dette av spesielle grunner anses nødvendig.
0Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 5).
§ 5.Tilskuddsberegning
1. Når fisket har gitt en lott for hele garantiperioden, eller for godkjent oppgjørsperiode, som er mindre enn den til enhver tid gjeldende ukegaranti, blir tilskudd å beregne av Garantikassen etter følgende regler:
1.1. Bruttofangst i perioden, dvs. salgsbeløp etter fradrag av lags- og produktavgift, samt andre inntekter, utgjør inntektsgrunnlaget. Til fradrag går fellesutgifter, spesifisert i gjeldende tariffavtaler. Styret kan fastsette nærmere bestemmelser om dette.
1.2. For fartøy med mer enn en manns besetning skal båt og evt. brukspart fratrekkes delingsfangsten før tilskuddet til den enkelte fisker beregnes. Mannskapsandelen legges deretter til grunn for beregning av tilskuddet.
1.3. For enefiskere beregnes andel av delingsfangsten ved å øke fordelingsprosenten i gjeldende tariffavtale for to-mannsbåter med 10 %. Den lott som derved fremkommer legges til grunn ved beregning av tilskuddet.
2. Lott i oppgjørsperioden legges til grunn ved beregning av tilskudd dersom denne overstiger den tariffestede lott. Dersom dette beløpet er mindre eller lik den tariffestede lott, legges gjeldende tariffavtaler til grunn ved beregning av tilskudd.
2.1. Når den som disponerer fartøyet ifølge tariffavtale er forpliktet til å betale mannskapet fast hyre, går tilskuddet til den som disponerer fartøyet som refusjon for allerede utbetalt hyre. Hvis den avtalte hyre er mindre enn det beregnede tilskudd, tilkommer den som disponerer fartøyet refusjon for det beløp hyre utgjør, og restbeløpet tilfaller fisker.
3. Fiskets varighet regnes fra den dag mannskapet er tilsatt og til den dag fisket er avsluttet.

Tilskudd beregnes etter det antall dager oppgjørsperioden omfatter.

Tidsrom med reguleringer og leveringsvansker samt tidsrom mellom turer/sesonger, godskrives som driftstid ved tilskuddsberegning. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for dette.

4. Dersom en fisker blir oppsagt på grunn av reguleringer, leveringsvansker og sesongavslutning godskrives tiden fram til utløpet av inneværende garantiperioder som driftstid ved tilskuddsberegning.

Fisker er selv ansvarlig for å rapportere inn slike forhold innen de tidsfrister som er fastsatt.

5. Garantikassen kan avkorte eller nekte tilskudd når det ikke er godtgjort at fartøyet i deler av eller i hele oppgjørsperioden har vært drevet rasjonelt så langt forholdene har gjort det mulig. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som menes med rasjonell drift.
6. For tidsrom det er mottatt full sykelønn eller arbeidsledighetstrygd holdes både periode og beløp utenfor tilskuddsberegningen.
7. Dersom oppgjørsperioden er kortere enn garantiperioden, blir tilskuddsperioden og egengarantiperioden avkortet tilsvarende. Fiskers andel av fangstinntekt dekkes først opp i egengarantien.

Dersom lott i fiske overstiger egengarantien, reduseres tilskuddet med det overskytende beløp.

8. Ved uttak av reduserte trygdeytelser på 60% eller lavere, blir tilskuddet redusert forholdsmessig. Redusert sykelønn reduserer tilskuddet forholdsmessig. Utbetalt alderspensjon trekkes fra tilskuddet direkte.
9. Fisker- og sjømannspensjon fratrekkes ikke tilskuddet.
10. Dersom fisker har mottatt garantilott i ett eller flere av de tre siste årene, blir utbetaling av garantilott redusert avhengig av hvor mye fisker har mottatt i garantilott i de enkelte perioder. Det fastsettes en avkortningssats på 20. Ut i fra denne avkortningssatsen beregnes det en reduksjonsfaktor etter følgende formel: (Utbetalt garantilott år i/maksimalt mulig utbetaling av garantilott år i) x 20. Det garanterte ukebeløp reduseres først med nærmeste års reduksjonssats, deretter med foregående års reduksjonssats og til slutt med eldste års reduksjonssats.
0Endret ved forskrifter 22 des 1995 nr. 1043, 20 des 1996 nr. 1160 (i kraft 1 jan 1997), 5 sep 1997 nr. 960 (i kraft 1 jan 1997), 22 des 1999 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2000), 6 april 2001 nr. 368, 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 6).
§ 6.Utbetaling av oppgjør
1.Når regnskapet er godkjent, utbetales tilskuddsbeløpet til den som disponerer fartøyet. Dersom Garantikassen har tilgodehavender hos den som disponerer fartøyet, kan dette fratrekkes i vedkommendes andel av tilskuddet. Vedkommende er pliktig til på vegne av Garantikassen å fordele beløpet på mannskapet i henhold til Garantikassens avregning. Kopi av oppgjørsavregningen sendes mannskapets tillitsmann. Tilskuddet kan ikke transporteres til tredjemann. Tilskuddet skal utbetales til hver enkelt av mannskapet, uavkortet etter forskuddstrekk av skatt, påleggstrekk og/eller forsørgelsesbidrag. Den som forestår utbetalingen kan ikke, uten skriftlig avtale, kreve motregning med krav på fisker, selv om dette vedrører utgifter i forbindelse med fisket.
2.Den som forestår utbetalingen, skal innen den fastsatte tidsfrist sende mannskapets kvitteringer eller annen betryggende dokumentasjon for utbetalt tilskudd, til Garantikassen.
3.Garantikassen kan foreta utbetaling av tilskudd direkte til fisker hvis slik anses mer hensiktsmessig eller i tilfelle den som disponerer fartøyet har opptrådt i strid med forskrifter og regelverk for øvrig.
0Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 7).
§ 7.Trekk i tilskudd
1.Den som disponerer fartøyet er pliktig til å foreta visse lovbestemte trekk i tilskuddet, jf. § 6 nr. 1.
0Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 8).
§ 8.Kontroll/ansvar ved uriktige opplysninger
1. Garantikassen gjennomfører kontroll i forbindelse med innvilgning av tilskudd.
2. Avviker opplysningene som fremkommer under kontrollen fra de gitte opplysninger, vil den som disponerte fartøyet bli gitt mulighet til å uttale seg i saken før videre beslutning tas.
3. Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige eller mangelfulle opplysninger fra fiskeren skal betales tilbake til Garantikassen eller kan trekkes i fiskerens fremtidige ytelser fra Garantikassen.

Konstateres det grove brudd på disse forskrifter, kan styret benytte følgende reaksjonsmåter:

a)skriftlig advarsel,
b)utelukkelse fra de ordninger som Garantikassen administrerer i inntil to år,
c)politianmeldelse.
0Endret ved forskrift 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 9).
§ 9.Klage

Enkeltvedtak etter denne forskrift kan påklages til Fiskeridirektoratet. Klagen fremsettes for Garantikassen for fiskere. Klagen må være innkommet til Garantikassen for fiskere senest to måneder fra den dato oppgjøret eller avvisningen er avsendt fra Garantikassen for fiskere. Hvis den fastsatte frist av praktiske grunner ikke kan overholdes må en foreløpig klage sendes før fristens utløp.

0Tilføyd ved forskrift 5 sep 1997 nr. 960. Trer i kraft 1 jan 1998 jf forskrift 23 sep 1997 nr 1020, 27 feb 2004 nr. 436 (tidligere § 10).

II

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 1990. Forskrift av 22. desember 1989 nr. 1277 oppheves.