Forskrift om plikt for innehavere av inkassobevillinger til å holde tilsynsmyndigheten for inkassovirksomhet orientert om den inkassovirksomheten som drives i medhold av bevillingen

DatoFOR-1990-03-12-213
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 281
Ikrafttredelse21.05.1990
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-05-13-26-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilsyn med inkassovirksomhet

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 12. mars 1990 i medhold av § 6 annet ledd i lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav, jfr. kgl.res. av 14. juli 1989 punkt II.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Person som har inkassobevilling etter inkassoloven § 5 skal før vedkommende påtar seg faglig ledelse av inkassovirksomhet, meddele Finanstilsynet skriftlig hos hvilken inkassator vedkommende vil ha faglig ledelse.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Enhver endring i inkassobevillingshavers bruk av sin bevilling, herunder at bevillingen ikke lenger vil være i bruk, skal umiddelbart, skriftlig meddeles Finanstilsynet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Finanstilsynet kan pålegge inkassobevillingshaver å gi ytterligere opplysninger om inkassovirksomhet som utøves i medhold av hans bevilling.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).