Forskrift om forbud mot variabel reklame langs offentlig veg.

DatoFOR-1990-05-23-380
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1990 375
Ikrafttredelse23.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§9, LOV-1963-06-21-23-§33
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot variabel vegreklame

Fastsatt av Vegdirektoratet 23. mai 1990 med hjemmel i veglovens § 33, fjerde ledd, jfr. § 9, jfr. Samferdselsdepartementets delegering av 15. desember 1972 til Vegdirektoratet.

§ 1.Langs offentlig veg er det forbudt - med unntak som fremgår av § 2 - å sette opp variable reklameskilt eller lignende innretning hvor budskapet eller bildet endres eller skiftes mer enn en gang i døgnet. Forbudet gjelder uansett om vekslingen skjer mekanisk, elektronisk, optisk eller på annen måte.

Forbudet gjelder uten begrensning i avstand fra veg, dersom budskapet er rettet mot trafikantene eller kan oppfattes på denne måte.

§ 2.Forbud mot variabel reklame i tettbygd strøk.

I tettbygd strøk langs veger med fartsgrense 50 km/t eller lavere, gjelder forbud som nevnt i § 1 bare ved signalregulerte kryss og ved rundkjøringer. Etter søknad kan vedkommende vegmyndighet gi dispensasjon fra forbudet i denne paragraf.

§ 3.Ikrafttreden og overgangsregler.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften gjelder også variable reklameskilt og lignende innretninger oppsatt før forskriften er satt i kraft.

Innen ett år fra forskriften er trådt i kraft eller fartsgrensen på vedkommende sted er hevet til over 50 km/t, skal slik reklame, som hittil har vært lovlig, være fjernet/rettet. Vegmyndigheten kan kreve tidligere fjerning/retting.