Forskrift om gjensidig representasjon i styrende organer

DatoFOR-1990-06-01-433
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 417
Ikrafttredelse01.07.1990
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-8 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om representasjon i styrende organer

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. juni 1990 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-8 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726,

§ 1.Forbud mot gjensidig representasjon

En person som er medlem av styret eller er formann eller nestformann i representantskap/bedriftsforsamling/forstanderskap i en finansinstitusjon, kan ikke samtidig være medlem av styret eller være formann eller nestformann i representantskap/bedriftsforsamling/forstanderskap i en annen finansinstitusjon.

Daglig leder av en finansinstitusjon, dennes stedfortreder og person som for øvrig innehar ledende stilling i en finansinstitusjon, kan ikke være medlem av styret eller være formann eller nestformann i representantskap/ bedriftsforsamling/forstanderskap i en annen finansinstitusjon.

Bestemmelsene gjelder tilsvarende for varamedlemmer som møter eller forutsettes å møte regelmessig.

Bestemmelsene gjelder også holdingselskap for finansinstitusjon, jf. lovens § 2-1.

§ 2.Unntak fra forbudet

Forbudet i § 1 gjelder ikke mellom selskaper som inngår i ett og samme konsern. Likevel skal minst en fjerdedel av styremedlemmene i et slikt selskap være personer som ikke har tillitsverv eller er ansatt i en annen finansinstitusjon i eller utenfor konsernet.

Kredittforetak som eies med mer enn 50 prosent av andre finansinstitusjoner, kan uten hinder av forbudet i § 1, ha representanter fra eierselskapene i sine styrende organer. Likevel skal minst to femtedeler av styremedlemmene i et slikt selskap være personer som ikke har tillitsverv eller er ansatt i en annen finansinstitusjon. Finanstilsynet kan stille krav om at flertallet i styret skal bestå av slike personer.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Dispensasjon

Når det er ubetenkelig ut fra et konkurransemessig synspunkt, eller når særlig tungtveiende hensyn tilsier det, kan Finanstilsynet gjøre unntak fra forbudet i § 1.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Ikrafttreden og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. juli 1990.

Forhold som er i strid med reglene i forskriften skal være avviklet innen ett år etter at forskriften trådte i kraft.