Forskrift om aktuar

DatoFOR-1990-06-01-434
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 418
Ikrafttredelse01.06.1990
Sist endretFOR-2011-12-21-1440
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-44-§9-24, LOV-2005-06-10-44-§12-9 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om aktuar

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 1. juni 1990 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8-7 annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 9-24 og § 12-9.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 11 (direktiv 2002/83/EF endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/68/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 des 1993 nr. 1112, 22 sep 1995 nr. 830, 18 des 2003 nr. 1750, 11 aug 2006 nr. 967, 22 des 2006 nr. 1637, 27 juni 2008 nr. 768, 18 des 2009 nr. 1726, 21 des 2011 nr. 1440.

Kap. 1. Om aktuar i livsforsikringsselskap

§ 1.Ansvarshavende aktuar

I livsforsikringsselskap skal det være en ansvarshavende aktuar (heretter kalt aktuar) som er godkjent av Finanstilsynet. Godkjenningen faller bort når aktuaren fyller 70 år.

Forskriften gjelder tilsvarende for filial av utenlandsk livsforsikringsselskap som driver virksomhet her i riket.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder ikke for filial for forsikringsselskap som har sitt hovedsete i en annen stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

0Endret ved forskrifter 22 sep 1995 nr 830, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Forholdet til selskapets ledelse

Aktuaren utfører sine arbeidsoppgaver på ledelsens ansvar. Aktuaren har også et eget ansvar for at arbeidsoppgavene utføres i samsvar med denne forskrift og lovgivningen for øvrig.

§ 3.Godkjenning av aktuar

Finanstilsynet kan godkjenne en person som aktuar dersom:

1.vedkommende har embedseksamen med aktuarkompetanse fra norsk universitet,
2.vedkommende etter embedseksamen har minst 3 års praksis fra livsforsikring eller praksis som må kunne anses likeverdig med dette,
3.vedkommende har praksis i minst 1 år fra hvert hovedområde (individuell og kollektiv forsikring) som inngår i selskapets virksomhet,
4.vedkommende bortsett fra lønn eller godtgjørelse for utført arbeid er økonomisk uavhengig av selskapet,
5.det ikke i forbindelse med aktuarens tidligere virksomhet foreligger forhold som omhandlet i § 5 og som kan føre til tilbakekall av godkjenning.

Utvider selskapet sin virksomhet til et nytt hovedområde, jf. første ledd nr. 3, må selskapet på forhånd ha fått godkjent selskapets aktuar for dette området.

Søker selskapet om skifte av aktuar, skal søknaden angi årsaken til skiftet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Dispensasjoner

Finanstilsynet kan godkjenne aktuar med eksamen fra utlandet dersom Universitetet i Oslo har godkjent denne eksamen som likeverdig med norsk eksamen.

Finanstilsynet kan fravike kravene til praksis i § 3 dersom aktuaren har en erfaring som etter omstendighetene kan likestilles med disse krav.

0Endret ved forskrifter 22 sep 1995 nr 830, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Tilbakekalt godkjenning

Finanstilsynet kan tilbakekalle en godkjenning dersom:

1.aktuaren har tilsidesatt eller forsømt sine plikter etter forskriften her,
2.aktuaren unnlater å gi tilfredsstillende forklaring til Finanstilsynet om forhold som vedrører aktuarens ansvar og plikter etter forskriften her når Finanstilsynet ber om slik forklaring,
3.de forhold som lå til grunn for godkjenningen har endret seg på en slik måte at forutsetningen for den ikke lenger er til stede.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6.Aktuarens ansvarsområde

Aktuaren skal sørge for:

1.at selskapets virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig måte,
2.beregning av forsikringsmessige avsetninger og risikoutjevningsfondet samt endringer i avsetningsgrunnlaget i henhold til lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 9-15 til § 9-22, § 9-25 og § 10-10 med forskrifter,
3.tilordning av avkastning og overskudd ved forvaltning av midler samt overskudd på risikoresultat i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-9 til § 9-14 og § 10-14 med forskrifter,
4.at selskapets premier ikke er fastsatt i strid med forsikringsvirksomhetsloven § 9-3, § 9-5, § 10-4 til § 10-9 og § 10A-2 til § 10A-5 med forskrifter,
5.at meldinger fra selskapet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-6 første ledd med forskrifter blir sendt Finanstilsynet,
6.at kravet i forsikringsvirksomhetsloven § 14-5 med forskrifter er oppfylt for filial av utenlandsk livsforsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS-området,
7.at det blir utarbeidet statistikk over forsikringsbestanden.
0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1637, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1440.
§ 7.Aktuarens plikter

Aktuaren plikter uten opphold å gi melding til selskapets ledelse og styre dersom:

1.kravene til avsetninger i forsikringsvirksomhetsloven § 9-15 til § 9-22, § 9-25, § 10-10 og § 14-5 for filial av utenlandsk selskap med hovedsete utenfor EØS-området, med forskrifter, ikke er oppfylt. Hvis forholdet ikke bringes i orden i løpet av fire uker, skal aktuaren underrette Finanstilsynet,
2.han finner at pristariffer og premier ikke er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 9-3, § 9-5, § 10-4 til § 10-9 og § 10A-2 til § 10A-5 med forskrifter. Hvis aktuarens syn ikke blir tatt til følge, skal aktuaren påse at Finanstilsynet blir underrettet,
3.han finner at selskapets forretnings- eller regnskapsførsel ikke tilfredsstiller de forsikringstekniske krav. Hvis han finner forholdene graverende, skal også revisor og kontrollkomiteen varsles,
4.han finner at fordelingen i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-9 til og med § 9-14 og § 10-14, jf. § 9-23, med forskrifter, ikke er rimelig.

Aktuaren skal også bekrefte ved sin underskrift alle meldinger til Finanstilsynet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-6 første ledd med forskrifter.

Melding som nevnt kan sendes elektronisk dersom det er benyttet en betryggende metode som kan autentisere avsender og sikre dokumentets innhold og mottager har godtatt det.

0Endret ved forskrifter 18 des 2003 nr. 1750, 22 des 2006 nr. 1637, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1440.
§ 8.Aktuarens rettigheter

Aktuaren har rett til å få tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av arbeidet.

Aktuaren kan kreve å være til stede på styremøte når styret behandler spørsmål han har tatt opp etter § 7 første ledd.

§ 9.Skadeforsikring i livsforsikringsselskap

I livsforsikringsselskap med tillatelse til å overta annen personforsikring i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 1-3 første ledd skal aktuaren ha ansvar, plikter og rettigheter som nevnt i kap. 2 for skadeforsikringsvirksomheten.

Det kan godkjennes særskilt aktuar for dette området.

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1637, 21 des 2011 nr. 1440.
§ 10.Kjøp av aktuartjenester

Et livsforsikringsselskap eller et annet selskap (et konsulentfirma) kan godkjennes som ansvarshavende aktuar.

Konsulentfirmaet skal godtgjøre at det har nødvendig aktuarkompetanse som kan utføre de pålagte funksjoner i forsikringsselskapet. Det plikter å gi melding til Finanstilsynet om de personer med aktuarkompetanse som til enhver tid er ansatt, med angivelse av de opplysninger som er relevante for godkjenning, jf. § 3.

§§ 1-8 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

Kap. 2. Om aktuar i skadeforsikringsselskap og gjenforsikringsselskap

0Overskriften endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 768.
§ 11.Ansvarshavende aktuar

I et skadeforsikringsselskap som ikke er kredittforsikringsselskap, og i et gjenforsikringsselskap skal det være en ansvarshavende aktuar (heretter kalt aktuar) som er godkjent av Finanstilsynet. Godkjenningen faller bort når vedkommende fyller 70 år.

Forskriften gjelder tilsvarende for filial av utenlandsk skadeforsikringsselskap som driver virksomhet her i riket.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder ikke for filial for skadeforsikringsselskap som har sitt hovedsete i en annen stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Finanstilsynet kan unnta et skadeforsikringsselskap, gjenforsikringsselskap eller en filial fra plikten til å ha aktuar når arten eller omfanget av virksomheten ikke gjør aktuar påkrevet.

§ 2 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1637, 27 juni 2008 nr. 768, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 12.Godkjenning av aktuar

Finanstilsynet kan godkjenne en person som aktuar dersom:

1.vedkommende har eksamen med aktuarkompetanse fra norsk universitet,
2.vedkommende etter embedseksamen har minst 3 års praksis fra skadeforsikring eller praksis som må kunne anses likeverdig med dette,
3.vedkommende bortsett fra lønn eller godtgjørelse for utført arbeid er økonomisk uavhengig av selskapet,
4.det ikke i forbindelse med aktuarens tidligere virksomhet foreligger forhold som omhandlet i § 5 og som kan føre til tilbakekall av godkjenning.

Søker selskapet om skifte av aktuar, skal søknaden angi årsaken til skiftet.

§§ 4 og 5 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 13.Aktuarens ansvarsområde

Aktuaren skal sørge for:

1.de beregninger av forsikringstekniske avsetninger mv. som skal foretas i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 12-10 til og med § 12-16 med forskrifter og for øvrig yte slik forsikringsteknisk medvirkning som forskriften forutsetter,
2.at selskapets premier ikke er fastsatt i strid med forsikringsvirksomhetsloven § 12-5 og § 12-7,
3.at kravet i forsikringsvirksomhetsloven § 14-4 med forskrifter er oppfylt for filial av utenlandsk skadeforsikringsselskap,
4.at det blir utarbeidet statistikk over forsikringsbestanden.
0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1637, 21 des 2011 nr. 1440.
§ 14.Aktuarens plikter

Aktuaren plikter uten opphold å gi melding til selskapets ledelse og styre dersom:

1.kravene til avsetninger i forsikringsvirksomhetsloven § 12-10 til og med § 12-14 og § 14-4 for filial av utenlandsk selskap med hovedsete utenfor EØS, med forskrifter, ikke er oppfylt. Hvis forholdet ikke bringes i orden i løpet av fire uker skal aktuaren underrette Finanstilsynet,
2.han finner at en premietariff ikke er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 12-5. Hvis aktuarens syn ikke blir tatt til følge, skal aktuaren påse at Finanstilsynet blir underrettet.

Aktuaren skal også bekrefte ved sin underskrift alle meldinger til Finanstilsynet i henhold til forskrifter til forsikringsvirksomhetsloven § 7-5.

Melding som nevnt kan sendes elektronisk dersom det er benyttet en betryggende metode som kan autentisere avsender og sikre dokumentets innhold og mottager har godtatt det.

0Endret ved forskrifter 18 des 2003 nr. 1750, 22 des 2006 nr. 1637, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1440.
§ 15.Aktuarens rettigheter

Aktuaren har rett til å få tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av arbeidet.

Aktuaren kan kreve å være tilstede på styremøte når styret behandler spørsmål han har tatt opp etter § 14 første ledd.

§ 16.Livsforsikring i skadeforsikringsselskap

I skadeforsikringsselskap med tillatelse til å overta livsforsikring i henhold til forsikringsloven § 1-3 annet ledd skal aktuaren ha ansvar, plikter og rettigheter som nevnt i kap. 1 for livsforsikringsvirksomheten.

Det kan godkjennes særskilt aktuar for dette området.

0Endret ved forskrift 22 des 2006 nr. 1637.
§ 17.Kjøp av aktuartjenester

§ 10 gjelder tilsvarende.

Kap. 3. Ikrafttreden og overgangsregler

§ 18.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

§ 19.Overgangsregler

Lovens § 15-2 annet ledd gjelder tilsvarende for skadeforsikringsselskaps plikt til å ha aktuar, jf. § 11. Fristen på ett år etter lovens § 15-2 annet ledd regnes fra forskriftens ikrafttreden.

Aktuar i livsforsikringsselskap, godkjent av Finanstilsynet (Forsikringsrådet) før forskriftens ikrafttreden, anses godkjent som ansvarshavende aktuar for den virksomhet som ble drevet før tidspunktet for ikrafttreden.

Finanstilsynet kan godkjenne som ansvarshavende aktuar i skadeforsikringsselskap, en person som ikke oppfyller vilkårene i § 12 når det godtgjøres at vedkommende før lovens ikrafttreden hadde et ansvarsområde i norsk skadeforsikringsselskap som tilsvarer ansvarsområdet etter § 13.

Finanstilsynet kan videre godkjenne person som ikke oppfyller vilkårene i § 12 når det foreligger særlige grunner og godkjenningen anses forenlig med allmenne interesser.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 21 des 2011 nr. 1440.