Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, pensjonsforetak, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

DatoFOR-1990-06-01-435
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 422
Ikrafttredelse31.03.1991
Sist endretFOR-2016-12-09-1528 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§1, LOV-1956-12-07-1-§4, LOV-1961-05-24-1-§2, LOV-1961-05-24-2-§21, LOV-2011-11-25-44-§2-8, LOV-1988-06-10-40-§2-9, LOV-1988-06-10-40-§2-9a, LOV-1988-06-10-40-§2b-2, LOV-1988-06-10-40-§3-1, FOR-1990-06-15-453, LOV-2002-07-05-64-§4-5, LOV-2005-06-10-44-§6-3, LOV-2007-06-29-75-§9-15 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
Rettet20.11.2014 (§ 20)
KorttittelForskrift om beregning av ansvarlig kapital

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. juni 1990 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9 annet ledd, § 2-9a, § 2b-2 og § 3-1, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 21, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-2 annet ledd og § 8-10 annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-3. Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-8. Lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 4-5. Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 okt 1990 nr. 875 (ikrafttredelse), 26 juli 1991 nr. 525, 26 juni 1992 nr. 504, 23 des 1992 nr. 1202, 17 juli 1996 nr. 781, 28 nov 1996 nr. 1132, 7 nov 1997 nr. 1153, 10 mai 1999 nr. 562, 11 jan 2000 nr. 22, 17 mars 2000 nr. 276, 14 mai 2001 nr. 501, 28 sep 2001 nr. 1113, 22 des 2003 nr. 1770, 20 des 2005 nr. 1602, 14 des 2006 nr. 1507, 4 april 2008 nr. 339, 18 des 2009 nr. 1726, 20 des 2010 nr. 1717, 24 jan 2011 nr. 69, 21 des 2011 nr. 1467, 22 aug 2014 nr. 1103, 9 des 2016 nr. 1528.
Rettelser: 05.01.2011 (hjemmelsfelt), 20.11.2014 (§ 20).

§ 1.Virkeområde

Del A i denne forskrift gjelder for forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond som ikke har tillatelse til å drive aktiv forvaltning, oppgjørssentraler og pensjonsforetak, og angir hvordan den ansvarlige kapital i disse foretakene defineres og beregnes i samsvar med de lovmessige minstekrav og krav om forsvarlig kapitaldekning.

Del B i denne forskrift gjelder for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning, og angir hvordan den ansvarlige kapital i disse foretakene defineres og beregnes i samsvar med de lovmessige minstekrav og krav om forsvarlig kapitaldekning.

0Endret ved forskrifter 17 juli 1996 nr. 781 (i kraft 31 des 1996), 7 nov 1997 nr. 1153 (i kraft 1 des 1997), 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007), 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).

Del A

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 2.Ansvarlig kapital

Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital (§ 3) og tilleggskapital (§ 4). Kjernekapitalen består av egenkapital (ren kjernekapital) og annen godkjent kjernekapital. Ved beregningen gjelder fradrag, tillegg og begrensninger i henhold til § 7 til § 9.

0Endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007), 20 des 2010 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2011), 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 3.Egenkapital (ren kjernekapital)

Ren kjernekapital kan bestå av følgende poster:

1.Innbetalt ordinær vedtektsfestet aksjekapital.
2.Overkursfond.
3.Utjevningsfond.
4.Innbetalt ordinær vedtektsfestet eierandelskapital.
5.Annen opptjent og annen innskutt egenkapital. Utstedt kapital, herunder interessentinnskudd, omfattes ikke.
6.Akkumulert overskudd i henhold til offentliggjort og revisorbekreftet delårsregnskap forutsatt at beløpet reduseres med påregnelig skatt og utbytte, og at tapsgjennomgang er foretatt i samsvar med forskrifter for regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet skal periodens overføring til fond for vurderingsforskjeller komme til fradrag ved beregning av akkumulert overskudd etter første punktum.
7.Fond for urealiserte gevinster.
8.Kapitalinnskudd i pensjonskasser som etter Finansdepartementets samtykke kan likestilles med kjernekapital.
9.Andel av tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser tilsvarende det beløp som kunne vært inntektsført i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-17 tredje ledd, dersom det hadde vært et årsregnskap.

Finansdepartementet kan i særlige tilfelle og for en tidsbegrenset periode samtykke i at annen kapital kan likestilles med egenkapital.

0Endret ved forskrifter 28 nov 1996 nr. 1132, 11 jan 2000 nr. 22 (fom regnskapsåret 1999), 14 mai 2001 nr. 501 (fom kvartalsregnskap som avlegges for 1. kvartal 2001), 28 sep 2001 nr. 1113, 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007), 4 april 2008 nr. 339, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 des 2010 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2011), 24 jan 2011 nr. 69, 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3a.Annen godkjent kjernekapital (hybridkapital, herunder fondsobligasjonskapital)

Kapital som er godkjent i henhold til reglene nedenfor kan medregnes som annen kjernekapital. Finansdepartementet kan fastsette nærmere regler om annen kjernekapital.

Typer kapital som kan medregnes er

a)i) kapital uten fastsatt løpetid med moderate incentiver til tilbakebetaling, og ii) kapital uten incentiver til tilbakebetaling med fastsatt løpetid på minimum 30 år hvor kravet om tilbakebetaling kan suspenderes
b)kapital uten fastsatt løpetid og uten incentiver til tilbakebetaling
c)kapital som ikke kan tilbakebetales og som kan konverteres til ordinære aksjer eller egenkapitalbevis.

Kapital som nevnt i foregående ledd kan medregnes som annen kjernekapital når følgende vilkår er oppfylt.

a)Generelle vilkår
1.Kapitalen må være fullt innbetalt, være usikret, og stå tilbake for institusjonens ansvarlige lånekapital.
2.Finanstilsynet må ha gitt samtykke til opptak av kapitalen.
b)Løpetid og tilbakebetaling
1.Kreditor kan ikke kreve førtidig innfrielse av kapitalen. Låntaker kan ikke innfri eller kjøpe tilbake hele eller deler av kapital uten samtykke fra Finanstilsynet. Finanstilsynet kan forlenge løpetiden dersom Finanstilsynet finner at dette er nødvendig av hensyn til låntakerens soliditet eller finansielle situasjon.
2.Låntaker skal ikke ha rett til å tilbakebetale kapitalen før 5 år etter utstedelsesdagen. For kapital med moderat incentiv til tilbakebetaling kan likevel første mulige tilbakebetalingstidspunkt tidligst være 10 år etter utstedelsesdagen. For kapital med fastsatt løpetid skal kapitalen ikke kunne tilbakebetales før fastsatt forfallstidspunkt.
c)Fleksibilitet med hensyn til å utbetale rente
1.Låntakeren skal kunne la være å utbetale renter på annen godkjent kjernekapital. Kravet på utbetaling av renter skal bortfalle ved brudd på kapitalkrav. Renter skal ikke akkumuleres. Finanstilsynet kan pålegge låntaker å stoppe renteutbetalinger av hensyn til låntakerens soliditet eller finansielle situasjon. I tilfeller hvor Finanstilsynet stopper renteutbetaling på annen godkjent kjernekapital for en låntaker som oppfyller kapitalkravene, skal låntakeren i stedet kunne benytte aksjer eller egenkapitalbevis som betaling etter nærmere regler fastsatt av Finanstilsynet.
2.For annen godkjent kjernekapital der utdeling av utbytte gir plikt til utbetaling av rente, skal plikten bortfalle ved brudd på kapitalkrav eller dersom Finanstilsynet gir pålegg om stopp i utbetalingen av rente. Utdeling av utbytte til aksjonærene eller egenkapitalbeviseierne i form av aksjer eller egenkapitalbevis skal ikke gi plikt til utbetaling av rente på annen godkjent kjernekapital.
d)Evne til å dekke tap
1.Hvis låntakers kjernekapitaldekning faller under 5 prosent, eller låntakers kapitaldekning faller under 8 prosent av risikovektet beregningsgrunnlag, eller under andre fastsatte minstekrav, skal annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav a) og b) kunne skrives ned for å dekke resultatført underskudd i årsregnskapet eller annet konstatert tap under løpende drift med samme prioritet (pro rata) som nedskriving av egenkapital etter § 3 eller kunne konverteres til egenkapital. Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om slik nedskrivning og konvertering.
2.Hvis annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav a) og b) skrives ned, kan den skrives opp igjen ved at den tildeles en andel av fremtidige resultater tilsvarende sin andel av kjernekapitalen etter nedskrivning. I perioden som annen godkjent kjernekapital er skrevet ned, bortfaller kravet på rente.
3.Annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav a) og b) skrives ned med endelig virkning dersom hele den innskutte egenkapitalen er nedskrevet.
4.Ved brudd på kapitalkrav skal annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav c) konverteres til ordinær aksjekapital eller ordinær egenkapitalbeviskapital. Finanstilsynet kan i tillegg kreve konvertering dersom dette anses nødvendig av hensyn til låntakers soliditet eller finansielle situasjon forøvrig. Konverteringskursen bestemmes av markedsverdien for aksjene eller egenkapitalbevisene på utstedelsesdagen for den aktuelle andre godkjente kjernekapitalen. Långiverne skal få færre aksjer eller egenkapitalbevis hvis aksjekursen har steget, men ikke flere aksjer eller egenkapitalbevis hvis aksjekursen er redusert.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2010 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 4.Tilleggskapital

Tilleggskapitalen kan bestå av følgende poster:

1.Ansvarlig lånekapital uten fastsatt løpetid som oppfyller følgende vilkår:
a)Særskilt samtykke fra myndighetene for opptak av slik kapital må foreligge.
b)Midlene skal ikke kunne tilbakebetales på kreditors initiativ eller uten Finanstilsynets forhåndssamtykke.
c)Midlene må kunne anvendes til dekning av tap eller underskudd uten at institusjonens virksomhet opphører.
d)Låneavtalen skal inneholde en rett for låntaker til å utsette renteutbetalinger.
2.Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid som tilfredsstiller følgende vilkår:
-Særskilt samtykke fra myndighetene for opptak av lånekapitalen må foreligge.
-Lånekapitalen skal være usikret og skal stå tilbake for institusjonens alminnelige gjeld, samt være fullt innbetalt.
-Lånet må ha en løpetid på minst 5 år. I de siste 5 år før avtalt forfall av lånet, eller av deler av lånet, skal den delen av lånekapital som kan medregnes som tilleggskapital hvert år reduseres med 20 prosent av det beløp som forfaller. Siste år før forfall medregnes ikke lånet som ansvarlig kapital.
-Låneavtalen må ikke inneholde klausuler om at lånet på kreditors initiativ kan kreves tilbakebetalt før den avtalte forfallsdato. Tilbakebetaling av lånet før avtalt forfallsdato kan ikke foretas uten Finanstilsynets forhåndssamtykke.
3.45 prosent av netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengelig for salg, jf. International Accounting Standards (IAS) 39. Bestemmelsen gjelder ikke for pensjonsforetak.
4.45 prosent av urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som omfattes av § 7 første ledd bokstav i, jf. International Accounting Standards (IAS) 40 og IAS 16. Bestemmelsen gjelder ikke for pensjonsforetak.
5.Overskytende beløp av annen godkjent kjernekapital, jf. § 9 første ledd bokstav d.
0Endret ved forskrifter 17 juli 1996 nr. 781 (i kraft 31 des 1996), 11 jan 2000 nr. 22 (fom regnskapsåret 1999), 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 20 des 2010 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2011), 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.(Opphevet 1 jan 2007 ved forskrift 14 des 2006 nr. 1507.)
§ 6.(Opphevet ved forskrift 23 des 1992 nr. 1202.)
§ 7.Fradragsposter

Følgende poster skal trekkes fra i kjernekapitalen:

a.Akkumulert underskudd.
b.Beholdning av egne aksjer/grunnfondsbevis.
c.Bokført goodwill, utsatt skattefordel og andre immaterielle aktiva, herunder immaterielle eiendeler som fremkommer etter anvendelse av reglene i IFRS 4.31-4.33 og immaterielle eiendeler beregnet etter reglene i IFRS 4.31-4.33 som har kommet til fradrag i forsikringsforpliktelsene ved anvendelse av IFRS 3.
d.Overfinansiering av pensjonsforpliktelser, hensyntatt effekten av utsatt skatt.
e.Nettofortjenesten fra kapitaliseringen av fremtidige inntekter fra verdipapiriserte aktiva som benyttes til kredittstøtte.
f.Utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling som er klassifisert som egenkapital, jf. International Accounting Standards (IAS) 10.
g.Netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. International Accounting Standards (IAS) 39. Bestemmelsen gjelder ikke pensjonsforetak.
h.Netto urealisert gevinst på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. International Accounting Standards (IAS) 39. Bestemmelsen gjelder ikke pensjonsforetak.
i.Urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som inngår i kjernekapitalen, jf. International Accounting Standards (IAS) 40 og IAS 16. Bestemmelsen gjelder ikke pensjonsforetak.
j.Netto urealisert gevinst på sikringsinstrumenter ved kontantstrømssikring hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. International Accounting Standards (IAS) 39.
k.Urealisert gevinst inkludert i kjernekapitalen som følge av redusert verdi av gjeld, og som skyldes en svekkelse av institusjonens egen kredittverdighet, jf. International Accounting Standards (IAS) 39.
l.Egenkapitalkomponenter for konvertible obligasjoner som institusjonen selv har utstedt, jf. International Accounting Standards (IAS) 32.
m.Femti prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak for den del av den ansvarlige kapital i den mottakende finansinstitusjon eller verdipapirforetak som overstiger to prosent. Det skal ikke gjøres fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis skal konsolideres med rapporterende institusjon. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
n.Femti prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital som ikke trekkes fra i henhold til første ledd bokstav m første punktum og annet ledd bokstav b første punktum, for den delen av summen av slik ansvarlig kapital som overstiger ti prosent av finansforetakets egen ansvarlige kapital. Bestemmelsene i første punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
o.(opphevet)
p.(opphevet)
q.(opphevet)
r.Urealiserte kursendringer på finansielle instrumenter tilordnet selskapsporteføljen som er inkludert i kjernekapitalen og som i sum er positive. Bestemmelsen gjelder pensjonsforetak.
s.Dersom fradragene i tilleggskapitalen i henhold til § 7 annet ledd bokstav a til og med f til sammen er høyere enn tilleggskapitalen beregnet i henhold til § 4, skal det overskytende beløpet trekkes fra kjernekapitalen.

Følgende poster skal trekkes fra i tilleggskapitalen:

a.Beholdning av egne instrumenter nevnt i § 4 nr. 2 og 3.
b.Femti prosent av bokført verdi av ansvarlig kapital i andre finansforetak og verdipapirforetak for den del av den ansvarlige kapital i det mottakende finansforetaket eller verdipapirforetaket som overstiger to prosent. Det skal ikke gjøres fradrag for ansvarlig kapital i andre finansforetak og verdipapirforetak som ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis skal konsolideres med det rapporterende foretaket. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
c.Femti prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital som ikke trekkes fra i henhold til første ledd bokstav m første punktum og annet ledd bokstav b første punktum, for den delen av summen av slik ansvarlig kapital som overstiger ti prosent av finansforetakets egen ansvarlige kapital. Bestemmelsene i første punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
0Endret ved forskrifter 17 juli 1996 nr. 781 (i kraft 31 des 1996), 10 mai 1999 nr. 562 (i kraft 1 juli 1999), 11 jan 2000 nr. 22 (fom regnskapsåret 1999), 17 mars 2000 nr. 276, 22 des 2003 nr. 1770 (i kraft 1 jan 2004), 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007), 4 april 2008 nr. 339, 20 des 2010 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2011), 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Tillegg

Følgende poster skal legges til kjernekapitalen:

a.Netto urealisert tap på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg, jf. IAS 39, med unntak for nedskrivning som følge av svekket kredittverdighet. Bestemmelsen gjelder ikke for pensjonsforetak.
b.Netto urealisert tap på sikringsinstrumenter ved kontantstrømssikring, jf. International Accounting Standards (IAS) 39.
c.Urealisert tap fratrukket kjernekapitalen som følge av økt verdi av gjeld og som skyldes en bedring av foretakets egen kredittverdighet, jf. International Accounting Standards (IAS) 39.
0Tilføyd ved forskrift 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Begrensninger

Følgende begrensninger skal gjelde:

a.Summen av de poster som inngår i tilleggskapitalen kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e.
b.Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan ikke tilsvare et høyere beløp enn tilsvarende 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e.
c.-
d.Summen av annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a første ledd bokstav a, b og c kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e. Summen av annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a første ledd bokstav a og b kan ikke utgjøre mer enn 35 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e. Annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a første ledd bokstav a kan ikke utgjøre mer enn 15 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e.
e.Fradrag av postene nevnt i § 7 første ledd bokstav a til l og r og tillegg av postene nevnt i § 8 bokstav a til c.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller og for en tidsbegrenset periode samtykke i at et finansforetak kan ha en sammensetning av den ansvarlige kapitalen som overskrider grensene som følger av første ledd.

0Endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007, tidligere § 8), 20 des 2010 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2011), 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11.Overgangsbestemmelser

Fondsobligasjonskapital opptatt før 31. desember 2010 som teller med som kjernekapital per 31. desember 2010, men som ikke oppfyller vilkårene i § 3a, skal kunne medregnes som annen godkjent kjernekapital etter § 3a frem til 1. januar 2041, men slik at beløpet som medregnes fra 1. januar 2021 begrenses til maksimalt 20 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav e, og slik at beløpet som medregnes fra 1. januar 2031 begrenses til maksimalt 10 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav e.

0Endret ved forskrifter 17 mars 2000 nr. 276, 20 des 2005 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2006 med virkning for regnskapsår som starter 1 jan 2005 eller senere), 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007, tidligere § 10), 20 des 2010 nr. 1717 (i kraft 1 jan 2011), 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).

Del B

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 12.Definisjoner

Med selskap i finansiell sektor menes:

Banker, kredittforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forsikringsforetak, holdingforetak i finanskonsern, betalingsforetak, e-pengeforetak og låneformidlingsforetak samt foretak som yter tilknyttede tjenester jf. kapitalkravsforskriften § 1-2 bokstav n).

Med vesentlig investering menes:

a.en eierandel over 10 prosent,
b.en kapitalinteresse eller felles ledelse med selskapet som det er investert i, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 h) og i).

Definisjonene av kort og lang posisjon i kapitalkravsforskriften § 1-2 bokstav aa) og dd) gjelder tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 13.Ansvarlig kapital

Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital (§ 14 og § 15) og tilleggskapital (§ 16). Kjernekapitalen består av egenkapital (ren kjernekapital) og annen godkjent kjernekapital. Ved beregningen av ansvarlig kapital gjelder fradrag og tillegg i henhold til § 17, § 18 og § 19.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 14.Egenkapital (ren kjernekapital)

Ren kjernekapital kan bestå av følgende poster:

1.Innbetalt ordinær aksjekapital.
2.Innbetalt ordinær egenkapitalbeviskapital i institusjon som ikke har medlemsinnskudd.
3.Medlemsinnskudd etter godkjennelse av Finanstilsynet.
4.Innbetalt aksjekapital og egenkapitalbeviskapital med preferanse til utbytte forutsatt at utbyttet ikke overstiger 125 prosent av utbyttet på ordinær aksje- og egenkapitalbeviskapital. Samlet utbytte må ikke overstige 105 prosent av hva utbyttet ville ha vært uten preferanse til utbytte.
5.Innbetalt konsernbidrag i datter- og søsterselskap som er fratrukket ansvarlig kapital i avgivende selskap.
6.Overkursfond.
7.Utjevningsfond.
8.Kompensasjonsfond.
9.Sparebankens fond, herunder grunnfond.
10.Gavefond.
11.Fond for urealiserte gevinster.
12.Fond for vurderingsforskjeller.
13.Akkumulerte andre inntekter og kostnader som ikke inngår i andre poster.
14.Annen opptjent egenkapital.
15.Akkumulert overskudd i henhold til revisorbekreftet delårsregnskap eller årsregnskap som er vedtatt av styret. Beløpet skal reduseres med påregnelig skatt og utbytte, og tapsgjennomgang skal være foretatt i samsvar med forskrifter for regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner.

Den utstedte kapitalen må ikke være finansiert direkte eller indirekte av institusjonen.

Finansdepartementet kan i særlige tilfeller og for en tidsbegrenset periode samtykke i at annen kapital kan regnes som ren kjernekapital.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 15.Annen godkjent kjernekapital (hybridkapital, herunder fondsobligasjonskapital)

Annen godkjent kjernekapital kan bestå av instrumenter som oppfyller vilkårene i nr. 1–4 nedenfor og eventuelt overkursfond for slike instrumenter. Finansdepartementet kan fastsette nærmere regler om annen godkjent kjernekapital.

1.Generelle vilkår
a.Kapitalen må være fullt innbetalt, være usikret, og stå tilbake for institusjonens ansvarlige lånekapital.
b.Kapitalen må ikke være eid av selskap der institusjonen har en kapitalinteresse, eller være finansiert direkte eller indirekte av institusjonen.
c.Finanstilsynet må ha gitt samtykke til opptak av kapitalen.
2.Løpetid og tilbakebetaling
a.Kreditor kan ikke kreve innfrielse av kapitalen.
b.Kapitalen må være uten incitament til innfrielse.
c.Låntaker kan ikke innfri eller kjøpe tilbake hele eller deler av kapitalen uten samtykke fra Finanstilsynet. Låntaker skal ikke kunne tilbakebetale kapitalen før fem år etter utstedelsesdagen unntatt som følge av regelendringer som innebærer at kapitalen ikke lenger kan regnes som annen kjernekapital eller ved vesentlige endringer i den skattemessige behandlingen av instrumentene.
3.Fleksibilitet med hensyn til å utbetale rente
a.Låntakeren skal kunne la være å utbetale renter på annen kjernekapital. Renter skal ikke akkumuleres eller erstattes med andre former for betaling. Manglende betaling skal ikke betraktes som mislighold.
b.Låneavtalen må ikke begrense fleksibiliteten med hensyn til utbetaling av rente, med for eksempel bindinger mellom utbytte og rentebetaling.
c.Renten kan ikke endres som følge av endringer i kredittverdigheten til låntaker eller låntakers morselskap.
4.Evne til å dekke tap
a.Hvis låntakers rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent, skal kapitalen kunne skrives ned eller konverteres til ren kjernekapital. Instrumentene skal nedskrives eller konverteres fullt ut eller med et lavere beløp som øker den rene kjernekapitaldekningen til 5,125 prosent.
b.Annen kjernekapital kan ikke medregnes med et høyere beløp enn den rene kjernekapitalen som genereres hvis all annen kjernekapital skrives ned eller konverteres fullt ut.
c.Annen kjernekapital som er skrevet ned, kan skrives opp igjen ved at den tillegges en andel av akkumulert overskudd, jf. § 14 nr. 15. Eventuell rente skal beregnes av nedskrevet beløp.
d.Samlet oppskrivning og rente skal ikke overstige årsoverskudd etter skatt multiplisert med annen kjernekapitals andel av kjernekapitalen. Andelen skal beregnes som annen kjernekapital som har vært gjenstand for nedskrivning, før nedskrivning, dividert på kjernekapitalen på beregningstidspunktet. Samlet oppskrivning og rente på annen kjernekapital skal sammen med andre disponeringer være innenfor maksimalt disponeringsbeløp etter CRR/CRD IV-forskriften § 6.
e.Nedskrivning av annen kjernekapital skal skje med endelig virkning dersom dette er avtalt eller nedskrivningen er foretatt etter reglene i finansforetaksloven § 21-6.
f.For annen kjernekapital som skal konverteres, skal det i låneavtalen angis konverteringskurs og grense for konverteringsbeløp.
0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16.Tilleggskapital

Tilleggskapitalen kan bestå av følgende poster:

i.Ansvarlig lånekapital og andre kapitalinstrumenter, og eventuelt overkursfond for slike instrumenter, som tilfredsstiller kravene i nr. 1 til nr. 4 nedenfor.
ii.Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7 begrenset til 0,6 prosent av beregningsgrunnlaget.
1.Generelle vilkår
a.Kapitalen må være fullt innbetalt, være usikret, og stå tilbake for institusjonens alminnelige gjeld.
b.Kapitalen må ikke være eid av selskap der institusjonen har en kapitalinteresse, eller være finansiert direkte eller indirekte av institusjonen.
c.Finanstilsynet må ha gitt samtykke til opptak av kapitalen.
2.Løpetid, tilbakebetaling og medregning:
a.Kapitalen må ha en løpetid på minimum fem år. Kreditor kan ikke kreve innfrielse av kapitalen før avtalt forfallsdato.
b.Kapitalen må være uten incitament til førtidig innfrielse.
c.Låntaker kan ikke innfri eller kjøpe tilbake hele eller deler av kapitalen før den avtalte forfallsdatoen uten samtykke fra Finanstilsynet. Låntaker skal ikke kunne tilbakebetale kapitalen før fem år etter utstedelsesdagen unntatt som følge av regelendringer som innebærer at kapitalen ikke lenger kan regnes som tilleggskapital eller ved vesentlige endringer i den skattemessige behandlingen av instrumentene. I de siste fem år før forfall av lånet, eller deler av lånet, skal den delen av lånekapitalen som kan medregnes beregnes ved å multiplisere lånebeløpet med antall gjenværende kalenderdager og dividere på antall kalenderdager i femårsperioden.
3.Rentebetaling mv.:
a.Låneavtalen må ikke gi långiver rett til å fremskynde betalinger av rente eller hovedstol annet enn ved avvikling.
b.Renten kan ikke endres som følge av endringer i kredittverdigheten til låntaker eller låntakers morselskap.
4.Evne til å dekke tap:

Ansvarlig lånekapital skal kunne nedskrives etter reglene i banksikringsloven § 3-6.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 17.Fradragsposter

Følgende poster skal trekkes fra ren kjernekapital:

a.Akkumulert underskudd.
b.Utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel for samme skattesubjekt kan reduseres med utsatt skatt hvis det er adgang til motregning. Utsatt skattefordel kan ikke reduseres med utsatt skatt som er tatt hensyn til i bokstav c), d) eller f). Utsatt skatt som reduserer utsatt skattefordel skal fordeles forholdsmessig mellom utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og annen utsatt skattefordel.
c.Goodwill, herunder goodwill i ikke-konsoliderte selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig, hensyntatt effekten av utsatt skatt.
d.Andre immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt.
e.Positive verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7.
f.Overfinansiering av pensjonsforpliktelser redusert med eventuelle midler i premiefond som overstiger tre ganger gjennomsnittet av årets premie og premiene for de to foregående år, hensyntatt effekten av utsatt skatt.
g.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne rene kjernekapitalinstrumenter inkludert instrumenter som institusjonen har plikt til å kjøpe.
h.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd i andre selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig.
i.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd i andre selskaper i finansiell sektor beregnet etter § 18 annet ledd bokstav d) der investeringen ikke er vesentlig.
j.Følgende poster forutsatt at de ikke inngår i beregningsgrunnlaget for kapitalkrav:
i.Verdipapiriseringsposisjoner som alternativt vil ha en risikovekt på 1250 prosent, jf. kapitalkravsforskriften del VI;
ii.motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet, jf. kapitalkravsforskriften § 37-2;
iii.dekning av underliggende kreditter i en kurv hvor det ikke kan fastsettes risikovekt etter IRB-metode, jf. kapitalkravsforskriften § 15-6.
k.Nettofortjenesten fra kapitaliseringen av fremtidige inntekter fra verdipapiriserte aktiva som benyttes til kredittstøtte.
l.Gevinst ved overdragelse av låneportefølje til spesialforetak for verdipapirisering som er knyttet til fremtidig inntekt.
m.Utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling som er klassifisert som egenkapital, jf. IAS 10.
n.Netto urealisert gevinst på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. IAS 39.
o.Urealisert gevinst som følge av redusert verdi av egen gjeld målt til virkelig verdi, som skyldes en svekkelse av institusjonens kredittverdighet.
p.Urealisert gevinst som følge av redusert verdi av derivatforpliktelser målt til virkelig verdi, som skyldes en svekkelse av institusjonens kredittverdighet.
q.Verdijusteringer på alle eiendeler målt til virkelig verdi etter metoden i kapitalkravsforskriften § 31-2.

Følgende poster skal trekkes fra annen kjernekapital:

a.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne fondsobligasjoner inkludert fondsobligasjoner som institusjonen har plikt til å kjøpe.
b.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig.
c.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre selskaper i finansiell sektor beregnet etter § 18 annet ledd bokstav d) der investeringen ikke er vesentlig.

Følgende poster skal trekkes fra tilleggskapitalen:

a.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen ansvarlig lånekapital inkludert egen ansvarlig lånekapital som institusjonen har plikt til å kjøpe.
b.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig.
c.Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre selskaper i finansiell sektor beregnet etter § 18 annet ledd bokstav d) der investeringen ikke er vesentlig.

Dersom fradragene i tilleggskapitalen overstiger institusjonens tilleggskapital skal overskytende beløp trekkes fra annen kjernekapital. Tilsvarende skal overskytende fradrag i annen kjernekapital trekkes fra ren kjernekapital.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 18.Særbestemmelser for enkelte fradragsregler

Fradrag for egne kapitalinstrumenter:

a.Fradraget for egne kapitalinstrumenter etter § 17 første ledd bokstav g), annet ledd bokstav a) og tredje ledd bokstav a) skal beregnes ut fra brutto lange posisjoner, med følgende unntak:
i.Fradraget kan beregnes ut fra netto lange posisjoner dersom lange og korte posisjoner er i samme underliggende eksponering, de korte posisjonene ikke innebærer motpartsrisiko og både lange og korte posisjoner inngår i enten handelsporteføljen eller bankporteføljen.
ii.Fradrag for investeringer i egne kapitalinstrumenter gjennom indekser skal beregnes ut fra andelen av egne kapitalinstrumenter i indeksene.

Fradrag for investeringer i andre selskaper i finansiell sektor:

a.Fradragene i § 17 første ledd bokstav h) og i), annet ledd bokstav b) og c) og tredje ledd bokstav b) og c) skal ikke omfatte fulltegningsgarantier ved kapitalutvidelser som gjelder for fem eller færre virkedager. Fradragene kan beregnes på grunnlag av netto lange posisjoner i samme underliggende eksponering dersom løpetiden på de korte posisjonene tilsvarer løpetiden på de lange posisjonene eller dersom de korte posisjonene har en gjenværende løpetid på minst ett år. Både de korte og lange posisjonene må enten inngå i handelsporteføljen eller i bankporteføljen.
b.Fradrag for investeringer i andre selskap i finansiell sektor gjennom indekser skal beregnes ut fra andelen av kapitalinstrumenter utstedt av andre selskap i finansiell sektor i indeksene.
c.Det skal ikke gjøres fradrag for investeringer i selskap i finansiell sektor som omfattes av tilsyn på konsolidert basis.
d.Fradragene i § 17 første ledd bokstav i), annet ledd bokstav c) og tredje ledd bokstav c) beregnes som investeringer som til sammen overstiger 10 prosent av institusjonens rene kjernekapital justert for tilleggene i § 19 og fradragene i § 17 første ledd med unntak av bokstav h), i) og utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller. Fradraget skal fordeles på ren kjernekapital, kjernekapital og tilleggskapital ut fra andelen av hver type kapitalinstrument av de samlede ikke-vesentlige investeringene i ansvarlig kapital i selskap i finansiell sektor.

Unntak for utsatt skattefordel og vesentlige investeringer i andre selskaper i finansiell sektor:

Foretakene kan velge å se bort fra følgende poster i beregningen av fradrag:

a.Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og vesentlige direkte, indirekte og syntetiske investeringer i andre selskaper i finansiell sektor som hver for seg utgjør 10 prosent eller mindre av ren kjernekapital etter tillegg i § 19 og øvrige fradrag i § 17 første ledd.
b.Det samlede beløpet kan ikke overstige 17,65 prosent av ren kjernekapital etter fradrag etter § 17 uten unntakene i a) og eventuelle tillegg i medhold av § 19. Unntaksbeløpet skal fordeles mellom postene i a) etter størrelsesforholdet mellom postene.
0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 19.Tillegg

Følgende poster kan legges til ren kjernekapital:

a.Netto urealisert tap på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring.
b.Urealisert tap fratrukket ren kjernekapital som følge av økt verdi av egen gjeld målt til virkelig verdi som skyldes en bedring av institusjonens egen kredittverdighet.
c.Urealisert tap som følge av økt verdi av derivatforpliktelser målt til virkelig verdi, som skyldes en bedring av institusjonens egen kredittverdighet.
0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 20.Overgangsbestemmelser

Følgende overgangsbestemmelser gjelder:

a.Fradragene i § 17 første ledd bokstav i) skal frem til og med 31. desember 2017 gjøres med følgende andeler:
i.til 31. desember 2014: 20 prosent
ii.1. januar 2015 til 31. desember 2015: 40 prosent
iii.1. januar 2016 til 31. desember 2016: 60 prosent
iv.1. januar 2017 til 31. desember 2017: 80 prosent.

De direkte investeringene som ikke trekkes fra i ren kjernekapital etter første punktum skal komme til fradrag med halvparten i kjernekapitalen og halvparten i tilleggskapitalen. De indirekte og syntetiske investeringene som ikke trekkes fra i ren kjernekapital etter første punktum skal inngå i beregningsgrunnlaget for kapitalkrav.

b.Frem til 31. desember 2014 kan fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital tatt opp før forskriftens ikrafttredelse medregnes 100 prosent. Fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2021 kan fondsobligasjoner og ansvarlige lån tatt opp før 31. desember 2011 medregnes i henholdsvis annen kjernekapital og tilleggskapital med følgende andeler ut fra beholdningen av instrumentene per 31. desember 2012:
i.1. januar 2015 til 31. desember 2015: 70 prosent
ii.1. januar 2016 til 31. desember 2016: 60 prosent
iii.1. januar 2017 til 31. desember 2017: 50 prosent
iv.1. januar 2018 til 31. desember 2018: 40 prosent
v.1. januar 2019 til 31. desember 2019: 30 prosent
vi.1. januar 2020 til 31. desember 2020: 20 prosent
vii.1. januar 2021 til 31. desember 2021: 10 prosent.

Overskytende fondsobligasjonskapital kan telle med som tilleggskapital dersom det er ledig andel for medregning av tilleggskapital. Fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital med incitament til innfrielse, som ikke innfris på tidspunktet for renteøkning, kan ikke medregnes i ansvarlig kapital etter dette tidspunktet.

c.I perioden fram til og med 31. desember 2014 skal følgende poster trekkes fra i den rene kjernekapitalen:
i.Netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt.
ii.Netto urealisert gevinst på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt.
iii.Urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som inngår i den rene kjernekapitalen.
d.I perioden frem til og med 31. desember 2014 skal følgende poster legges til tilleggskapitalen:
i.36 prosent av netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg.
ii.36 prosent av netto urealisert gevinst på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg.
iii.36 prosent av urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som omfattes av dette ledd bokstav c nr. iii).
0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 21.Utfyllende regler

Finanstilsynet kan gi utfyllende regler til del B i forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014).
§ 22.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samtidig med forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner §§ 2-9 tredje ledd og 3-17.

0Endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1507 (i kraft 1 jan 2007, tidligere § 9), 22 aug 2014 nr. 1103 (i kraft 30 sep 2014, tidligere § 10).