Forskrift om ikke samordning med krigspensjon for private tjenestepensjonsordninger.

DatoFOR-1990-06-06-440
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1990 431
Ikrafttredelse06.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1911-08-18-8-§44
Kunngjort
KorttittelForskrift om ikke samordning med krigspensjon

Fastsatt av Sosialdepartementet 6. juni 1990 i medhold av regler om private tjenestepensjonsordninger, kgl.res. 28. juni 1968 (i henhold til skattelovens § 44 første ledd bokstav k) § 15 første ledd. 

Privat tjenestepensjonsordning skal fra 1. juli 1989 ikke lenger foreta samordning med krigspensjon etter bestemmelsene i samordningslovens kap. IV.

Ved eventuell tilpassing mellom ytelsene fra fast tjenestepensjonsordning og ytelser fra krigspensjoneringen kan det bare regnes med så stor del av krigspensjonen som kommer til utbetaling etter at denne er samordnet i medhold av samordninglovens regler.

Disse forskrifter trer i kraft straks og gis virkning fra første pensjonsutbetaling etter forhøyede (regulerte) satser for tjenestepensjonsordning som ikke tidligere har tilpasset seg opphevelsen av Reglenes § 12.