Forskrift om forbud mot oppankring og fiske med visse redskaper rundt brønnrammer med manifold for vanninjeksjon på Draugen-feltet.

DatoFOR-1990-06-29-487
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1990 564
Ikrafttredelse10.05.1993
Sist endretFOR-1993-05-05-335
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1985-03-22-11-§57, RFOR-1987-10-09-810-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeforbud mv ved Draugen

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 29. juni 1990 med hjemmel i forskrift om sikkerhetssoner mv. § 9, fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 1987 nr. 810. Fremmet av Kommunaldepartementet. Endret 5 mai 1993 nr. 335 (ikrafttredelse).

§ 1.Forskriften får anvendelse i et område rundt/over to vanninjeksonsmanifold på Draugen-feltet, angitt som en sirkel med radius 500 meter målt fra innretningenes senter.

Innretningenes posisjon er: 

UTM koordinater: 

Nordlige vanninjeksonsmanifold: 7142300 N 442000 Ø
Sørlige vanninjeksonsmanifold: 7132400 N 439000 Ø 

Geografiske koordinater: 

Nordlige vanninjeksonsmanifold: 64° 24' 00''N 7° 47'45''Ø

Sørlige vanninjeksonsmanifold: 64° 18' 37''N 7° 44'24''Ø

§ 2.Innenfor området som angitt i § 1, forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade innretningene på eller over havbunnen.
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes etter lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 66, jf. forskrift om sikkerhetssoner mv. § 15.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt departementet1 bestemmer.
110 mai 1993 iflg. forskrift av 5 mai 1993 nr. 335.